Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn vật lý đại cương

Được đăng lên bởi Bao Tran
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bμi gi¶ng VËt lý ®¹i c¬ng
T¸c gi¶: PGS. TS §ç Ngäc UÊn
ViÖn VËt lý kü thuËt
Trêng §H B¸ch khoa Hμ néi
Bài giảng môn vật lý đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn vật lý đại cương - Người đăng: Bao Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bài giảng môn vật lý đại cương 9 10 462