Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Vật Lý lớp 10

Được đăng lên bởi vuongtra9193
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo Án Giảng Dạy
Giáo án môn : Vật Lý 10
GV Bùi Tuấn Anh .

CƠ NĂNG
I, Mục Tiêu Bài Học :
1, Kiến Thức :
Nắm vững khái niệm cơ năng gồm tổng động năng và thế năng của vật.
Thiết lập và viết được công thức tính cơ năng trong các trường hợp cụ thể lực tác dụng là
trọng lực và lực đàn hồi.từ đó mở rộng ra được thành định luật tổng quát khi lực tác dụng là lực
thế nói chung.
Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng trong các trường hợp cụ thể lực tác dụng là trọng
lực và lực đàn hồi.
Viết được biểu thức tính công của lực không phải lực thế.
2, Kỹ Năng :
Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải được một số bài toán.
3, Thái Độ :
Hs tích cực hứng thú với môn học và kích thích sự say mê tìm tòi khoa học của Hs.
II, Chuẩn Bị :
1, Chuẩn Bị Của Giáo Viên :
Con lắc đơn,các bảng phụ và một số hình vẽ minh họa.
2, Chuẩn Bị Của Học Sinh :
Ôn lại các bài: “Động năng.Định lý động năng”; “Thế năng. Thế năng trọng trường”; “Thế
năng đàn hồi”.
III, Hoạt Động Dạy Và Học :
1, Ổn Định Lớp (1 phút):Kiểm tra tình hình sĩ số lớp.
2, Kiểm Tra Bài Cũ (4 phút) ;
+ Câu Hỏi :
1)Viết công thức tính thế năng đàn hồi?Đơn vị của thế năng đàn hồi?
Trang 2
2)Viết công thức tính công của lực đàn hồi?Giải thích tại sao lực đàn hồi là lực thế?
3)Ta có một con lắc lò xo.Nếu ta đặt con lắc lò xo nằm ngang hoặc treo thẳng đứng thì
việc tính thế năng đàn hồi của vật tại một vị trí bất kì trong hai trường hợp trên có tương tự
như nhau không?Vì sao?
+ Câu Trả Lời :
1
2

1)Công thức tính thế năng đàn hồi: Wđh = kx2 (J)

2)Công thức tính công của lực đàn hồi:A12=Wđh1-Wđh2
Lực đàn hồi là lực thế tại vì công của lực đàn hồi chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối mà
không phụ thuộc vào hình dạng đường đi của vật.
3)Việc tính thế năng đàn hồi trong hai trường hợp trên là không tương tự nhau.
Ở trường hợp con lắc lò xo nằm ngang thì ở tại vị trí cân bằng của vật,lò xo không bị biến
dạng.Thế năng đàn hồi được tính theo vị trí cân bằng này.
Ở trường hợp con lắc lò xo được treo thẳng đứng thì tại vị trí cân bằng của vật,lò xo đã bị
giãn ra một đoạn lo so với trạng thái chưa bị biến dạng.Và thế năng đàn hồi của vật tại một vị trí
bất kì phải được tính theo vị trí cân băng này chứ không tính theo vị trí lò xo không bị biến dạng.
3, Bài Mới (40 ...
Giáo Án Giảng Dạy
Giáo án môn : Vật Lý 10
GV Bi Tun Anh .
CƠ NĂNG


 !"#$% " &'(")
"*(+"$,-.""/ "01"0,2-+"3*4"5*
"0*4*4$!)"6$780%0'$,-"$9*(""#:"*4"5**4
"7)
;"<3$,-$9*("<=1"1 "01"0,2-+"3*4"5*"0
*4*4$!)
>"$,-<3""/.&'*4.+=*4")
?@ 
>(5$9*("<=1"1 $3=$,-%"AB<"1)
CD%
A"/4"EF./"/A4A'G"H"I1'&'A)
JK9
JK9J&'L1>
J1*$<=+%"ABHM')
?JK9J&'N
O*P<QD% )D9*R$% STQ ) "0"0,2STQ
 $!S)
1P"D%UPG>
VD9WF+X+E"Y3"0'"HHAZAB*F+)
?30'J[X\+E"YT
]J^_
Y>".""/" $!`D9&'" $!`
?Y>".""/.&'*4$!`L="/"PA'1*4$!**4"`
CY'7%"1**Ia1)"'$b"1**Ia1c'1b"0d1"e$"H
"/" $!&'(""P%"9"0/<f"H"01'"0,2-+"07","4
,'.`>HA'1`
]J^0=W2
YJ.""/" $!g
$
h
?
a
?
XiY
0'?
Bài giảng môn Vật Lý lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Vật Lý lớp 10 - Người đăng: vuongtra9193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài giảng môn Vật Lý lớp 10 9 10 327