Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng olympic sinh viên môn đại số

Được đăng lên bởi dquangminh1310
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG & TIN HỌC

BÙI XUÂN DIỆU

Bài Giảng
OLYMPIC SINH VIÊN MÔN ĐẠI SỐ
ĐỊNH THỨC, HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH, MA TRẬN VÀ ÁNH XẠ
TUYẾN TÍNH ,

ĐA THỨC

Tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, bài tập và lời giải

Dresden (Germany) - 2012

MỤC
Mục lục .

LỤC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Chương 1 . Ma trận - Định thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1

Định thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Các tính chất cơ bản của định thức . . .
1.2
Các định thức đặc biệt . . . . . . . . . .
1.3
Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Định thức con và phần phụ đại số . . . . . . . .
2.1
Các định nghĩa và tính chất . . . . . . .
2.2
Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Phần bù Schur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Các định nghĩa và tính chất . . . . . . .
3.2
Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương 2 . Không gian véctơ - Ánh xạ tuyến tính

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
3
4
9
11
11
12
14
14
15
. 17

1

Không gian đối ngẫu - Phần bù trực giao . . . . .
1.1
Không gian đối ngẫu . . . . . . . . . . . .
1.2
Phần bù trực giao . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hạt nhân và ảnh - Không gian thương . . . . . .
2.1
Hạt nhân và ảnh . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Không gian thương . . . . . . . . . . . . .
2.3
Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ sở của không gian véctơ - Độc lập tuyến tính .
3.1
Bài toán đổi cơ sở . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hạng của ma trận . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Các tính chất của hạng của ma trận . . .
4.2
Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

17
17
19
19
20
20
21
22
23
23
23
25
25
26

2

3

4

1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NI
VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG & TIN HỌC
BÙI XUÂN DIỆU
Bài Giảng
OLYMPIC SINH VIÊN MÔN ĐẠI SỐ
ĐNH THC, H PHƯƠNG TRÌNH TUYN TÍNH, MA TRN VÀ ÁNH X
TUYN TÍNH, ĐA THC
Tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, bài tập và lời giải
Dresden (Germany) - 2012
bài giảng olympic sinh viên môn đại số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng olympic sinh viên môn đại số - Người đăng: dquangminh1310
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
bài giảng olympic sinh viên môn đại số 9 10 759