Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng ôn tập phần Quan hệ vuông góc

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 84 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng ôn tập phần Quan hệ vuông góc

PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP QUAN HỆ VUÔNG GÓC
1) Vận dụng các kiến thức sau để chứng minh hai đường thẳng vuông góc

 b / /c
ab

 ac

a  b  · a ; b   900
uu
r uu
r
uu
r uu
r
a  b  a b 0 (Với a , b lần lượt

Khi hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt
phẳng thì vận dụng các kiến thức đã biết trong
hình học phẳng

là các véc tơ chi phương của 2 đường
thẳng)
a  ( ) 
 a b
b  ( ) 

a / /( ) 
 ba
b  ( ) 

ABC ; a  AB 

Dùng định lý về ba đường vuông góc
  a  BC
a  AC 
2) Vận dụng các kiến thức sau để chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng
 a  b; b  ( )

 a  c; c  ( )  a  ( )
 bc O


 a / /b
 a  ( )

b

(

)




 ( ) / /(  )
 a  ( )

 a  ( )



a  




 a 


a  c; c         
ABC    


MA  MB  MC   MO    
OA  OB  OC 

    

      a  
        a 
3) Vận dụng các kiến thức sau để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau









     ·  ,     900

 a 

    

a     

       
    
   / /    
4) Cách tính góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian
Cáchuu
2:
r uur
Tìm u1 , u2 lần lượt là các vectơ chỉ phương
của a và b. Khi đó:

Cách 1:
+ Lấy O tùy ý. Qua O vẽ a’//a và b’//b
0
0
+ a¶; b  a· '; b '    0    90 

  



uu
r uu
r
u1 u2
uu
r uu
r
cos  a, b   cos u1 , u2  uu
r uu
r .
u1  u2





5) Cách tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
1

Nguyễn Công Mậu

Bài giảng ôn tập phần Quan hệ vuông góc



 a / /
0
·
 a     a ,   0




a      a· ,  900

a     
·
·
  a ,   a , a ' . Để tìm a '  hch a ta lấy tùy ý điểm M  a , dựng
a '  hch a 
·
MH     tại H , suy ra hch a  a '  AH ,  A  a       a· ,  MAH









6) Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng

 ·P  ,  Q     a¶, b 

trong đó:

 R      P   Q 

 R   P  p 
 R    Q   q 

a   P  


b   Q  



  

 ·P  ,  Q   ·p , q

7) Cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
(Tìm đoạn vuông góc vẽ từ điểm đó đến mặt phẳng)
Cách giải:
+ Tìm một mặt phẳng (Q) chứa M và vuông góc với (P) .
+ Xác định m   P    Q  .

+ Dựng MH   P  suy ra MH là đoạn cần tìm.
8) Cách tính khoảng cách từ một đường thẳng đến một mặt phẳng
 a   P

Khi 

 a   P 

Khi a / /  P 
 d  a ,  P    d  A ,  P   với A   P 

 d  a , P...
Bài giảng ôn tập phần Quan hệ vuông góc
PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP QUAN HỆ VUÔNG GÓC
1) Vận dụng các kiến thức sau để chứng minh hai đường thẳng vuông góc
·
0
; 90a b a b
/ /b c
a b
a c
0a b a b
uur uur
(Với
,a b
uur uur
lần lượt
là các véc tơ chi phương của 2 đường
thẳng)
Khi hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt
phẳng thì vận dụng các kiến thức đã biết trong
hình học phẳng
( )
( )
a
a b
b
/ /( )
( )
a
b a
b
;ABC a AB
a BC
a AC
Dùng định lý về ba đường vuông góc
2) Vận dụng các kiến thức sau để chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng
; ( )
; ( ) ( )
a b b
a c c a
b c O
( ) / /( )
( )
( )
a
a
;
a a
a c c
a
a
ABC
MA MB MC MO
OA OB OC
3) Vận dụng các kiến thức sau để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau
·
0
, 90
a
a
/ /
4) Cách tính góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian
Cách 1:
+ Lấy O tùy ý. Qua O vẽ a’//a và b’//b
+
·
0 0
; '; ' 0 90a b a b
Cách 2:
Tìm
1 2
,u u
uur uur
lần lượt là các vectơ chỉ phương
của a và b. Khi đó:
1 2
1 2
1 2
cos , cos ,
u u
a b u u
u u
uur uur
uur uur
uur uur
.
5) Cách tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
1 Nguyễn Công Mậu
Bài giảng ôn tập phần Quan hệ vuông góc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng ôn tập phần Quan hệ vuông góc - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng ôn tập phần Quan hệ vuông góc 9 10 34