Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ

Được đăng lên bởi daokaka154-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1547 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI GIẢNG
PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN
HỢP CHẤT HỮU CƠ

PHÂN LOẠI VÀ GỌI
TÊN HỢP CHẤT
HỮU CƠ
I. PHÂN LOẠI HỢP
CHẤT HỮU CƠ

1. Phân loại
- Hiđrocacbon: C,H.
- Dẫn xuất hiđrocacbon:
C,H, O, N, S, Halogen

I. PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ
1. Phân loại
- Thí dụ: một số hợp chất hợp chất hữu cơ :
CH3 - CH3 CH 4 C 6H6
Hợp chất hữu cơ
Hiđrocacbon
được phân loại
CH2= CH 2 CH = CH
ntn?
CH3CH 2 - Cl
CH2= CH - Cl
CH3CH 2 - OH

CH3 – COOH

Hiđrocacbon

Hợp chất
hữu cơ

( 2 nguyên tố C,H)

Dẫn xuất hiđrocacbon

Hiđrocacbon no
Hiđrocacbon,
dẫn xuất
Hiđrocacbonkhông
no
hiđrocacbon
là thơm
Hiđrocacbon
gì?
Dẫn xuất halogen
Ancol, phenol

Dẫn xuất hiđrocacbon

( C,H, O, N, halogen, S...)

Anđehit, xeton
Axit cacboxylic
Este
Amin

PHÂN LOẠI VÀ GỌI
TÊN HỢP CHẤT
HỮU CƠ
I. PHÂN LOẠI HỢP
CHẤT HỮU CƠ

1. Phân loại
- Hiđrocacbon: C,H.
- Dẫn xuất hiđrocacbon:
C,H, O, N, S, Halogen
2. Nhóm chức
là nhóm nguyên tử gây ra
những phản ứng đặc trưng
của phân tử hợp chất hữu
cơ.

2. Nhóm chức
Thí dụ: viết pthh của các phản ứng sau.
CH3 - O - CH3
Đimetyl ete
CH3 - OH
Metanol

+ Na

+

Na

Không phản ứng
CH3- ONa + 1 H2
2
1
H
2 2

CH 3 – CH2 – OH

+

Na

CH 3 – CH 2 – ONa +

CH 3 – CH2 – OH

+

HBr

CH 3 – CH 2 – Br + H2 O

Etanol

Nhóm
Các nguyên
tử,là
chức
gì ?nào
nhóm nguyên tử

Nhóm –OH được gọi là nhóm chức

Kết luận:
Nhóm chức là nhóm nguyên tử gây ra những
ứngứng?
đặc
gây raphản
phản
trưng của phân tử hợp chất hữu cơ.
Thí dụ một số nhóm chức: -OH(hiđroxyl), -CHO(anđehit),
-COOH(cacboxyl), -NH2 (amino)...

PHÂN LOẠI VÀ GỌI
TÊN HỢP CHẤT
HỮU CƠ
I. PHÂN LOẠI HỢP
CHẤT HỮU CƠ

II. DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ
1. Tên thông thường
Thí dụ:

1. Phân loại
- Hiđrocacbon
- Dẫn xuất hiđrocacbon
2. Nhóm chức
là nhóm nguyên tử gây ra
những phản ứng đặc trưng
của phân tử hợp chất hữu
cơ.DANH PHÁP HỢP
II.
CHẤT HỮU CƠ

1. Tên thông thường
- Thường đặt theo nguồn gốc tìm
ra chất.
- Đôi khi phần đuôi trong tên gọi
để chỉ loại hợp chất.

(formica: con kiến)
HCOOH

Axit fomic

(acetus: giấm)
CH 3 – COOH

Axit axetic

(mentha piperita: bạc hà)
C 10 H 20 O : Mentol

Các em có nhận
Kết luận:
xét gì về tên
- Thường đặt theo nguồn gốc tìm ra chất.

thông thường của
- Đôi khi phần đuôi trong tên gọi để chỉ loại
hợp
chất.
các
hchc?

PHÂN LOẠI VÀ GỌI
TÊN HỢP CHẤT
HỮU CƠ
I. PHÂN LOẠI HỢP
CHẤT HỮU CƠ

1. Phân loại
- Hiđrocacbon
- Dẫn xuất hiđrocacbon
2. Nhóm chức
là nhóm nguyên tử gây ra
những phản ứng đặc trưng
của phân tử hợp chất hữu
cơ.DANH PHÁP HỢP
II.
CHẤT HỮU CƠ

2. Tên hệ thống theo danh pháp IUPAC
a. Tên gốc - chức
Thí...
BÀI GIẢNG
PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN
HỢP CHẤT HỮU CƠ
BÀI GIẢNG PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ - Người đăng: daokaka154-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BÀI GIẢNG PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ 9 10 228