Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phương trình vi phân

Được đăng lên bởi maithao1965
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 47 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐHQN
Khoa Toán

BÀI GIẢNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
(Số tín chỉ: 2)

Dành cho sinh viên :
Hệ :
Khóa :
Năm học :
Giảng viên :

-1-

Khoa Hóa
Sư phạm
33
2011-2012
Nguyễn Thị Phương Lan

Chương I:

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP MỘT

§1 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP MỘT
Trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, vật lý, khoa học xã hội ta thường gặp các bài toán
dẫn đến việc xác định một hàm thỏa mãn phương trình có chứa một hay nhiều đạo hàm
của hàm đó. Các phương trình như vậy gọi là phương trình vi phân (PTVP).
PTVP là phương trình liên hệ giữa biến độc lập, hàm cần tìm và các đạo hàm của nó.
- Nếu hàm cần tìm chỉ phụ thuộc vào một biến độc lập thì ta có PTVP thường.
- Nếu hàm cần tìm phụ thuộc vào hai hoặc nhiều biến độc lập thì ta có phương
trình đạo hàm riêng.
- Cấp của PTVP là cấp cao nhất của đạo hàm có mặt trong phương trình đó.
- Nghiệm của PTVP là mọi hàm thỏa mãn phương trình ấy.
Trong học phần này ta chỉ xét đến PTVP thường (còn gọi là PTVP).
1
Ví dụ: y ' y  0 là PTVP cấp một, y ''  cos x là PTVP cấp hai.
x
u
u
x y
 0 là phương trình đạo hàm riêng cấp một.
x
y
 2u  2u

 0 là phương trình đạo hàm riêng cấp hai.
x 2 y 2
1.1 Định nghĩa:
PTVP cấp một có dạng: F  x, y, y '  0
(1)
Nếu giải được đối với y ' thì PTVP cấp một có dạng
dy
y '  f  x, y  hay
(2) (dạng chuẩn) hoặc
 f  x, y 
dx
P  x, y  dx  Q  x, y  dy  0
(3) ( dạng vi phân)
dy
Ví dụ: y '  2 y ,
 e x cos x, xydx   x 2  y 2  dy  0 là các PTVP cấp một.
x dx
1.2 Nghiệm của PTVP cấp một: là hàm thỏa mãn phương trình ấy.
- Nghiệm tổng quát của PTVP cấp một là nghiệm có chứa một hằng số tùy ý.
y    x, C  , C  const .
Ví dụ hàm y  Cx 2 , C  const là nghiệm tổng quát của PT y '  2 y .
x
Về mặt hình học nghiệm tổng quát xác định một họ đường (cong) gọi là họ đường
tích phân.
- Nghiệm riêng của PTVP cấp một là nghiệm nhận được từ nghiệm tổng quát
bằng cách chọn hằng số phù hợp.
Chú ý: - Đôi khi giải PTVP ta không tìm được nghiệm tổng quát dưới dạng tường minh
-2-

y    x, C  , C  const mà được một hệ thức dạng   x, y, C   0, C  const nó xác định
nghiệm tổng quát dưới dạng ẩn. Hệ thức ấy được gọi là tích phân tổng quát. Hệ thức
  x, y, C0   0 được gọi là tích phân riêng.
- PTVP có thể có một số nghiệm không nằm trong họ nghiệm tổng quát đó là
những nghiệm kỳ dị.
1.3 Bài toán Cauchy (bài toán đầu): PTVP dạng y '  f  x, y  cùng với điều kiện
y  x0   y0 lập nên bài toán Cauchy (bài toán đầu) của PTVP cấp một. Điều kiện
y  x0   y0 với x0 , y0 là các hằng số cho...
- 1 -
Trường ĐHQN
Khoa Toán
BÀI GIẢNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
(Số tín chỉ: 2)
Dành cho sinh viên : Khoa Hóa
Hệ : Sư phạm
Khóa : 33
Năm học : 2011-2012
Giảng viên : Nguyễn Thị Phương Lan
Bài giảng phương trình vi phân - Người đăng: maithao1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài giảng phương trình vi phân 9 10 288