Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH_ Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại học kinh tế kỹ thuật công
nghiệp
Bộ môn khoa học cơ bản

BÀI GIẢNG
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Chương 1: Bài toán quy hoạch
tuyến tính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

BÀI GIẢNG

QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

Chương I: BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN

TÍNH
Chương II: BÀI TOÁN VẬN TẢI
Chương III: MÔ HÌNH SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI

CHƯƠNG I:

BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
1.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát
1.2. Bài toán dạng chính tắc
1.3. Bài toán dạng chuẩn
1.4. Các tính chất chung
1.5. Phương pháp đơn hình
1.6. Phương pháp đơn hình đối ngẫu

1.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát
n

f ( x ) = ∑ c j x j → min (max)
j=1

n
∑ a ij x j = b i ( i ∈ I1 )
 j=1
n
 a x ≥ ( ≤) b ( i ∈ I )
ij j
i
2
∑
j=1
Hàm f(x) gọi là hàm mục tiêu
Mỗi phương trình hoặc bất phương trình trong hệ điều
kiện gọi là một ràng buộc.

cJ

J

xJ

–2

3

–4

3

1

0

0

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

–2

x1

8

1

3

0

0

–1

– 7/3

2/3

–4

x3

–1

0

–2

1

0

1

5/3

– 1/3

3

~x4
f (y)

–7

0

–1

0

1

–1

– 1/3

[–1/3]

– 33

0

–4

0

0

–6

–3

–1

–2

x1

–6

1

1

0

2

–3

[–3]

0

–4

x3

6

0

–1

1

–1

2

2

0

0

~x7
f (y)

21

0

3

0

–3

3

1

1

– 12

0

–1

0

–3

–3

–2

0

0

– 2/3

1

1

0

0

x6

2

–4

x3

2

2/3

– 1/3

1

1/3

0

0

0

19

1/3

10/3

0

– 7/3

2

0

1

0

~
fx(y)
7

– 1/3 – 1/3

Phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu là nghiệm của
hệ phương trình:








− y1
= 0
−2y1 + y2 + 3y3 = 3
y2
= 0
Suy ra y* = (0, 0, −4/3).

...
Tr ng Đ i h c kinh t k thu t ng ườ ế
nghi p
B môn khoa h c c b n ơ
BÀI GI NG
QUY HO CH TUY N TÍNH
Ch ng 1: Bài toán quy ho ch ươ
tuy n tínhế
BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH_ Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH_ Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH_ Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính 9 10 623