Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng sinh 6

Được đăng lên bởi Nhật Minh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ viÖt tiÕn

Héi thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp c¬ së huyÖn VÜnh B¶o

Gi¸o viªn thÓ hiÖn : Ph¹m thÞ anh Minh
Năm học 2007-2008

Ñaëng Höõu Hoaøng

KiÓm tra bµi cò
I/ Chän ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt cho mçi c©u sau:
1. Tæ tiªn chung cña thùc vËt lµ :
a. C¸c thùc vËt ë c¹n ®Çu tiªn

b. D­¬ng xØ cæ

cc. C¬ thÓ sèng ®Çu tiªn

d. C¶ a,b,c ®óng

2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña giíi thùc vËt cã c¸c giai ®o¹n :
a. Sù xuÊt hiÖn c¸c thùc vËt ë n­íc

b. C¸c TV ë c¹n

c. Sù xuÊt hiÖn vµ chiÕm ­u thÕ cña TV h¹t kÝn

d
d. C¶ a,b,c ®óng

II/ H·y kÓ tªn c¸c ngµnh thùc vËt ®· häc theo thø tù tõ thÊp ®Õn cao
vµ cho biÕt ngµnh thùc vËt nµo ph¸t triÓn m¹nh vµ chiÕm ­u thÕ
nhÊt
-C¸c ngµnh thùc vËt ®· häc lµ t¶o, rªu, d­¬ng xØ, h¹t trÇn , h¹t kÝn
-Ngµnh thùc vËt h¹t kÝn chiÕm ­u thÕ nhÊt .

Tr¶ lêi c¸c c©u sau :
1/H·y nªu tªn vµ c«ng dông cña c©y cã trong h×nh
- Lóa : cung cÊp l­¬ng thùc
- V¶i ....cung cÊp qu¶
- M­íp .....cung cÊp rau ¨n
- C©y rau ng¶i: lµm thuèc

Cây vải

C©y rau ng¶i

-§äc th«ng tin SGK
2/ C©y trång cã nguån gèc tõ ®©u ?
- Tõ c©y d¹i
3/ Con ng­êi trång c©y nh»m môc®Ých
g× ?
Phôc vô nhu cÇu ®êi sèng cña con ng­êi

Cây lúa

Cây mướp

Bµi tËp 1 :

Chän ph­¬ng ¸n ®óng cho mçi c©u sau

1/ C©y trång b¾t nguån tõ :

2/

aa. C©y d¹i

b. C©y d­¬ng xØ cæ

c. C©y h¹t kÝn

d. Gièng c©y trång

Con ng­êi trång c©y ®Ó lÊy :
a. rau , cñ , qu¶
c. gç , lµm c¶nh vµ thuèc ch÷a bÖnh

b. l­¬ng thùc
dd. C¶ a, b, c, ®óng

C©y døa d¹i

C©y døa trång

C©y t¸o d¹i

C©y t¸o trång

C©y cµ d¹i

C©y cµ trång

Quan s¸t h×nh
vÏ cho biÕt :
Tõ c©y c¶i d¹i cã
c¸c mòi tªn ®Õn
c¸c c©y cã su hµo ,
b¾p c¶i , sóp l¬ gîi
cho em suy nghÜ g×
?

C¶i d¹i lµ nguån gèc cña
su hµo , b¾p c¶i, sóp l¬ lµ
nh÷ng c©y mµ con ng­êi
®· trång

C©y

C©y

t¸o

t¸o

d¹i

trång
Quan s¸t tranh , kÕt hîp víi thùc tÕ vµ mÉu vËt , th¶o luËn nhãm 4 phót ®Ó hoµn
thµnh b¶ng sau
stt

Tªn c©y

Bé phËn
dïng

C©y hoang d¹i

C©y trång

Qu¶ nhá ch¸t nhiÒu h¹t

Qu¶ to ngät kh«ng h¹t

1

Chuèi

Qu¶

2

Rau r¨m

Th©n , l¸

3

Su hµo

Th©n , l¸

4

B¾p c¶i

L¸

5

Sóp l¬

Hoa

6

T¸o

Qu¶

So s¸nh tÝnh chÊt

stt Tªn c©y

Bé phËn
dïng

So s¸nh tÝnh chÊt
C©y hoang d¹i

C©y trång

1

Chuèi

Qu¶

Qu¶ nhá ch¸t nhiÒu h¹t

Qu¶ to ngät kh«ng h¹t

2

Rau r¨m

Th©n,l¸

kh«ng cã mïi th¬m

cã mïi th¬m

3

Su hµo

Th©n,l¸

th©n l¸,hoa nhá

th©n,l¸ to ngon

4

B¾p c¶i

l¸

th©n l¸ , hoanhá

l¸ to ngon

5

Sóp l¬

hoa

th©n l¸, hoa nhá

hoa to ngon

6

T¸o

qu¶

qu¶ nhá ,chua ,ch¸t

qu¶ to ngon h¹t nhá

? Dùa vµo b¶ng h·y cho biÕt c©y trån...
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ vt tiÕn
Ñaëng Höõu Hoaøng
N m h c 2007-2008ă
Héi thi go vn d¹y gi cÊp c¬ huyÖn nh Bo
Gi¸o viªn thÓ hiÖn : Ph¹m thÞ anh Minh
Bài giảng sinh 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng sinh 6 - Người đăng: Nhật Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng sinh 6 9 10 605