Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng sự nở vì nhiệt

Được đăng lên bởi ngknhi72
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 










Câu 1:Phân loại chất rắn theo cách nào
dưới đây là đúng?
A. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình

B. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình
C. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình
D. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể

Câu 2: Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên
quan đến chất rắn vô định hình
A. Có dạng hình học xác định
B. Có cấu trúc tinh thể
C. Có tính dị hướng
D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác
định

Câu 3. Chất rắn nào là chất rắn kết tinh?
A. Thủy tinh
B. Nhựa đường
C. Sắt
D. Nhựa thông

Trên thực thế các phép đo
vào ngày 1/1/1890 và 1/7/1890
cho thấy,trong vòng 6 tháng
tháp đã cao hơn 10 cm.!

Bài 36 :

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN

Bài 36: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
I. SỰ NỞ DÀI
1. Thí nghiệm:
Thí nghiệm khảo sát sự nở dài của vật rắn (Khảo sát
sự thay đổi chiều dài của vật rắn khi nhiệt độ của nó
thay đổi).

Bài 36. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
I. SỰ NỞ DÀI
1. Thí nghiệm:

Bài 36. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
I. SỰ NỞ DÀI

Nhiệt kế

1. Thí nghiệm:

l0

l0

l

Đồng hồ
micromet

Nhiệt độ ban đầu:
t0 = 200C.
Độ dài ban đầu:
l0 = 500 mm.

t
l
(0C) (mm)

Nhận xét:

α= l
l0.  t

30

0,25

1,67.10

40

0,33

1,65.10 -5

50
60

0,41
0,49

1,64.10 -5

70

0,58

1,66.10 -5

-5

1,63.10 -5



có giá trị không đổi

 được gọi là hệ số nở dài
của vật rắn

l l0 t l0  t  t0 
l
t 
l0
l = l – l0 : độ nở dài của vật rắn ( m)
t = t – t0 : độ tăng nhiệt độ của vật rắn ( 0C )
 : độ nở dài tỉ đối

Bài 36 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
I. SỰ NỞ DÀI
1. Thí nghiệm:
Nhận xét:
- Đối với mỗi kim loại thì hệ số

 có giá trị không đổi

I. SỰ NỞ DÀI

Sự nở dài của Sắt

I. SỰ NỞ DÀI

Sự nở dài của Đồng

I. SỰ NỞ DÀI

Sự nở dài của Nhôm

Bài 36 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN

I. SỰ NỞ DÀI
1. Thí nghiệm:
Nhận xét:
- Đối với mỗi kim loại thì hệ
số  có giá trị không đổi
- Giá trị  thay đổi phụ
thuộc vào chất liệu vật rắn.

Hệ số nở dài của một số chất rắn

Chất liệu

Nhôm
Đồng đỏ
Sắt, thép
Inva (Ni-Fe)
Thủy tinh
Thạch anh

α (K-1)
24.10-6
17.10-6
11.10-6
0,9.10-6
9.10-6
0,6.10-6

Bài 36 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
I. SỰ NỞ DÀI
2. Kết luận:
a. Định nghĩa:
Sự nở dài là sự tăng độ dài của vật rắn khi nhiệt độ tăng.
b. Công thức nở dài:

Δl = l – lo= αloΔt

hay: l l0 1  t  l0 1    t  t0  
Trong đó:  : hệ số nở dài của vật rắn ( 1/K hay K-1 )
( phụ thuộc chất liệu của vật rắn )
l: chiều dài vật rắn ở t 0C
l0 : chiều dài vật rắn ở t0 0C

Nhiệt độ ban đầu: t0 = 200C.
Độ dài ban đầu: l...
bài giảng sự nở vì nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng sự nở vì nhiệt - Người đăng: ngknhi72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
bài giảng sự nở vì nhiệt 9 10 650