Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tâm lý học đại cương

Được đăng lên bởi Tra Mi Nguyen
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 2822 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TÂM LÍ HỌC
ĐẠI CƯƠNG

PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG
TÂM LÍ HỌC

I. Tâm lí học là một khoa học:
1. Đối tượng, nhiệm vụ, phương
pháp nghiên cứu:
2. Hiện tượng tâm lí người:
2.1. Sơ lược về hiện tượng tâm lí
2.2. Phân loại các hiện tượng tâm lí

2.2. Phân loại các hiện tượng tâm lí:
2.2.1. Các quá trình tâm lí:
Là những hiện tượng tâm lí có khởi
đầu, diễn biến, kết thúc rõ ràng,
đồng thời rảy ra trong thời gian
tương đối ngắn.

2. 2.1. Các quá trình tâm lí
QUÁ
QUÁ TRÌNH
TRÌNH
TL
TL

NHẬN
NHẬN
THỨC
THỨC

XÚC
XÚC CẢM
CẢM

HÀNH
HÀNH
ĐỘNG
ĐỘNG

2.2.2. Các trạng thái tâm lí:
Là những hiện tượng tâm lí luôn
luôn đi kèm theo các quá trình tâm lí,
đóng vai trò như phông ( nền ) cho
quá trình tâm lí diễn ra.

2.2.1. Các trạng thái tâm lí
TRẠNG
TRẠNG THÁI
THÁI
TL
TL

CHÚ
CHÚ ÝÝ

TÂM
TÂM TRẠNG
TRẠNG

TIN
TIN TƯỞNG
TƯỞNG
HOÀI
HOÀI NGHI
NGHI

2.2.3. Các thuộc tính tâm lí:
Là những hiện tượng tâm lí tương đối
ổn định và bền vững trong đời sống
cá nhân, chúng được hình thành do:
- Sự lặp đi lặp lại của các quá trình và
trạng thái tâm lí.
- Sự kết hợp của nhiều thuộc tính tâm lí
khác tạo nên.

HÌNH
HÌNH THÀNH
THÀNH DO
DO
QUÁ
QUÁ TRÌNH
TRÌNH &&
TRẠNG
TRẠNG THÁI
THÁI

PHẨM
PHẨM CHẤT
CHẤT
TRÍ
TRÍ TUỆ
TUỆ

THUỘC
THUỘC TÍNH
TÍNH
TÌNH
TÌNH CẢM
CẢM

PHẨM
PHẨM CHẤT
CHẤT
ÝÝ CHÍ
CHÍ

NĂNG
NĂNG
LỰC
LỰC

XU
XU
HƯỚNG
HƯỚNG
HÌNH
HÌNH THÀNH
THÀNH DO
DO
NHIỀU
NHIỀU THUỘC
THUỘC
TÍNH
TÍNH

KHÍ
KHÍ
CHẤT
CHẤT

TÍNH
TÍNH
CÁCH
CÁCH

2.3. Đặc điểm chung của hiện tượng
tâm lí:
- Trong đời sống cá nhân các hiện
tượng tâm lí có mối quan hệ chặt
chẽ với nhau.
- Tâm lí là tinh thần nằm trong đầu óc
con người, trong chủ quan của con
người.
- Tâm lí là hiện tượng rất quen thuộc
và gần gũi với mỗi người.

- Tâm lí có vai trò rất lớn trong đời
sống cá nhân vì các chức năng:
• Định hướng hoạt động.
• Điều khiển hoạt động.
• Điều chỉnh hoạt động.

II. Các quan điểm về tâm lí người:

1.Thuyết hành vi (Watson– người Mỹ)
Hành vi là tâm lí con người do hoàn
cảnh tác động một cách máy móc tạo
nên.

2.Thuyết phân tâm(Freud – người
Áo)
Tâm lí con người gồm ba tầng bậc:
- Cái nó – bản năng – vô thức.
- Cái tôi – tự tạo – ý thức.
- Cái siêu tôi – chuẩn mực xã hội.

-> Phân tâm học coi cái nó mới là thật
trong tâm lí con người nên chỉ nghiên
cứu vô thức và đi ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tâm lý học đại cương - Người đăng: Tra Mi Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Bài giảng tâm lý học đại cương 9 10 195