Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thống kê

Được đăng lên bởi Kiếm Yêu
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1
BAØI GIAÛI
XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ
(GV: Traàn Ngoïc Hoäi – 2009)
CHÖÔNG 4
KIEÅM ÑÒNH GIAÛ THIEÁT
Baøi 4.1. Troïng löôïng cuûa moät saûn phaåm theo qui ñònh laø 6kg. Sau moät
thôøi gian saûn xuaát, ngöôøi ta tieán haønh kieåm tra 121 saûn phaåm vaø tính
ñöôïc trung bình maãu laø 5,975kg vaø phöông sai maãu hieäu chænh 5,7596kg
2
.
Saûn xuaát ñöôïc xem laø bình thöôøng neáu caùc saûn phaåm coù troïng löôïng
trung bình baèng troïng löôïng qui ñònh. Vôùi möùc yù nghóa 5%, haõy keát luaän
veà tình hình saûn xuaát.
Lôøi giaûi
Goïi X laø troïng löôïng cuûa moät saûn phaåm. Giaû thieát cho ta:
Côõ maãu n = 121.
Kyø voïng maãu cuûa X laø
X 5,975 (kg)=
.
Phöông sai maãu hieäu chænh cuûa X laø S
2
= 5,7596(kg
2
).
Ñoä leäch maãu hieäu chænh cuûa X laø S
= 2,3999(kg).
Ñaây laø baøi toaùn kieåm ñònh giaû thieát veà kyø voïng μ = M(X) vôùi möùc yù
nghóa α = 5% = 0,05:
H
0
: μ = 6 vôùi giaû thieát ñoái H
1
: μ 6.
Vì n 30; σ
2
= D(X) chöa bieát, neân ta kieåm ñònh nhö sau:
Böôùc 1: Ta coù
0
(X ) n
(5,975 6) 121
z0.1146.
S2,3999
−μ
== =
Böôùc 2: Tra baûng giaù trò haøm Laplace ñeå tìm z
α
thoaû
ϕ(z
α
) = (1- α)/2 = 0,95/2 = 0,475
ta ñöôïc z
α
= 1,96.
Böôùc 3: Kieåm ñònh. Vì |z|= 0,1146 < 1,96 = z
α
neân ta chaáp nhaän
giaû thieát H
0
: μ = 6.
Keát luaän: Vôùi möùc yù nghóa 5%, tình hình saûn xuaát ñöôïc xem laø bình
thöôøng.
2
Baøi 4.2. Troïng löôïng cuûa moät saûn phaåm coù phaân phoái chuaån vôùi troïng
löôïng trung bình laø 500g. Sau moät thôøi gian saûn xuaát, ngöôøi ta nghi ngôø
troïng löôïng trung bình cuûa loaïi saûn phaåm naøy coù xu höôùng giaûm neân tieán
haønh kieåm tra 25 saûn phaåm vaø thu ñöôïc keát quaû sau:
Troïng löôïng (g) 480 485 490 495 500 510
Soá saûn phaåm 2 3 8 5 3 4
Vôùi möùc yù nghóa 3%, haõy keát luaän ñieàu nghi ngôø treân coù ñuùng hay khoâng.
Lôøi giaûi
Ñaây laø baøi toaùn kieåm ñònh giaû thieát veà kyø voïng μ = M(X) vôùi möùc yù
nghóa α = 3% = 0,03:
H
0
: μ = 500 vôùi giaû thieát ñoái H
1
: μ < 500.
Ta coù:
Xi 480 485 490 495 500 510
ni 2 3 8 5 3 4
n25;
=
ii
X n 12350;=
2
ii
X n 6102800.=
Kyø voïng maãu cuûa X laø
ii
1
X X n 494(g).
n
==
Phöông sai maãu cuûa X laø:
2
22 22
ii
1
S X n X (8,7178) (g ).
n
=−=
Phöông sai maãu hieäu chænh cuûa X laø:
2
222
n
S S (8,8976) (g ).
n1
==
Vì n < 30; σ
2
= D(X) chöa bieát, neân ta kieåm ñònh nhö sau:
Böôùc 1: Ta coù
0
(X ) n
(494 500) 25
z 3,3717.
S8,8976
−μ
== =
Böôùc 2: Ñaët k = n - 1 = 24. Tra baûng phaân phoái Student öùng vôùi k =
24 vaø 2α = 0,06 ta ñöôïc
2
t
α
= 1,974.
Böôùc 3: Kieåm ñònh. Vì -z = 3,3717 > 1,974 =
2
t
α
neân ta baùc boû giaû
thieát H
0
: μ = 500, nghóa laø chaáp nhaän H
1
: μ < 500.
Keát luaän: Vôùi möùc yù nghóa 3%, ñieàu nghi ngôø troïng löôïng trung bình
cuûa loaïi saûn phaåm naøy coù xu höôùng giaûm laø ñuùng.
Baøi 4.3. Naêng suaát luùa trung bình cuûa nhöõng vuï tröôùc laø 5,5taán/ha. Vuï
luùa naêm nay ngöôøi ta aùp duïng moät phöông phaùp kyõ thuaät môùi cho toaøn boä
Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com
Bài giảng thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thống kê - Người đăng: Kiếm Yêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng thống kê 9 10 323