Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thực hành hóa sinh

Được đăng lên bởi ptnacl-gmail-com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌC
------

BÀI GIẢNG

THỰC HÀNH

HÓA SINH

TS. Nguyễn Hoài Hương
CN. Bùi Văn Thế Vinh

Dùng cho sinh viên ngành Môi trường và Công nghệ Sinh học
Năm xuất bản: 2009

MỤC LỤC

Trang

Giới thiệu môn học

4

Quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm Hóa

5

sinh
1.

An toàn khi làm việc với axit và kiềm

5

2.

Quy tắc làm việc với hóa chất thí nghiệm

6

Cách pha chế các dung dịch dùng trong thí

8

Bài 1

nghiệm Hóa sinh
I

Lý thuyết

8

1.

Dung dịch

8

2.

Dung dịch đệm

14

II

Thực hành

20

III

Bài nộp

20

Bài 2

Định lượng đường khử bằng phương pháp Acid

21

dinitro-salicylic (DNS)
I

Lý thuyết

21

1.

Định nghĩa

21

2.

Nguyên tắc

21

3.

Xử lý mẫu

21

Thực hành

22

1.

Dụng cụ - hóa chất

22

2.

Tiến hành thí nghiệm

23

3.

Tính kết quả

24

III

Bài nộp

24

Bài 3

Định lượng Nitơ tổng số bằng phương pháp

25

II

Kjeldahl
I
1.

Lý thuyết

25

Định nghĩa

25
2

2.

Nguyên tắc

26

Thực hành

26

1.

Dụng cụ - hóa chất

26

2.

Tiến hành thí nghiệm

27

3.

Tính kết quả

28

III

Bài nộp

28

Bài 4

Định lượng protein bằng phương pháp Bradford

30

I

Lý thuyết

30

1.

Định nghĩa

30

2.

Nguyên tắc

30

Thực hành

31

1.

Dụng cụ - hóa chất

31

2.

Tiến hành thí nghiệm

31

3.

Tính kết quả

32

III

Bài nộp

32

Bài 5

Phương pháp xác định hoạt tính enzyme

33

I

Lý thuyết

33

1.

Enzyme và đơn vị đo hoạt tính enzyme

33

2.

Phương pháp xác định hoạt tính enzyme

34

3.

Enzyme amylase và phương pháp xác định hoạt

35

II

II

tính
II

III

Thực hành

36

1.

Dụng cụ - hóa chất

36

2.

Tiến hành thí nghiệm

36

3.

Tính kết quả

38

Bài nộp

38

Tài liệu tham khảo

39

3

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Bài giảng “Thực hành sinh hoá” dành cho sinh viên năm thứ hai khoa Môi
trường & Công nghệ Sinh học, trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM.
Với thời lượng 30 tiết và tuỳ thuộc điều kiện, cơ sở vật chất của phòng thí
nghiệm cho phép, sinh viên tiến hành làm 5 bài thực hành gồm các nội dung chính của
học phần lý thuyết hóa sinh cơ sở.
1. Giới thiệu phòng thí nghiệm hóa sinh, cách pha chế các dung dịch dung
trong thí nghiệm hóa sinh ;
2. Định lượng đường khử bằng phương pháp acid dinitro-salicylic (DNS);
3. Định lượng nitơ tổng số bằng phương pháp Kjeldahl;
4. Định lượng protein bằng phương pháp Bradford;
5. Xác định hoạt tính enzyme amylase.

4

QUY TẮC LÀM VIỆC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA
SINH
I. An toàn khi làm việc với axit và kiềm
1. An toàn khi làm việc với axit:
P...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌC
------
BÀI GIẢNG
THỰC HÀNH
HÓA SINH
TS. Nguyễn Hoài Hương
CN. Bùi Văn Thế Vinh
Dùng cho sinh viên ngành Môi trường và Công nghệ Sinh học
Năm xuất bản: 2009
Bài giảng thực hành hóa sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thực hành hóa sinh - Người đăng: ptnacl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bài giảng thực hành hóa sinh 9 10 963