Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tích phân mặt

Được đăng lên bởi nguyenhuutuong12a2
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG IV: TÍCH PHÂN MẶT
§1. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 1
§1. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 2

§1. Tích phân mặt loại 1
Định nghĩa : Cho hàm f(x,y,z) trên mặt S. Chia S
thành n phần tùy ý không dẫm lên nhau. Gọi tên và
diện tích của mỗi mặt đó là ΔSk, k=1, 2, .. , n . Trên
mỗi mảnh đó ta lấy 1 điểm Mk tùy ý và lập tổng
n

Sn

f (Mk ) Sk
k 1

Cho max(dΔSk) → 0 (dΔSk là đường kính của
mảnh Sk), nếu tổng trên dần đến 1 giới hạn hửu
hạn thì ta gọi đó là tp mặt loại 1 của hàm f(x,y,z)
trên mặt S, kí hiệu là
n

f ( x, y , z )ds
S

lim

max( d Sk ) 0 k 1

f (Mk ) Sk

§1. Tích phân mặt loại 1
Tính chất :
Diện tích mặt S được tính bởi S

ds
S

( f

g )ds

S

fds
S

gds
S

Nếu mặt S được chia thành 2 mặt không dẫm lên
nhau là S1 và S2 thì

fds
S

fds
S1

fds
S2

§1. Tích phân mặt loại 1
Cách tính:
Tìm hình chiếu của S xuống 1 trong mặt phẳng Oxy
(Dxy), Oyz (Dyz) hoặc Ozx (Dzx)
Từ pt mặt S là F(x,y,z)=0 ta rút ra z theo x, y
(z=z(x,y)); x theo y, z (x=x(y,z)) hoặc y theo x, z
(y=y(x,z))
Sau đó, tính ds: ds

1 zx 2

zy 2dxdy

ds

1

xy 2

xz 2dydz

ds

1 yz2

y x 2dzdx

§1. Tích phân mặt loại 1
Cách tính:
Tìm h/c của mặt S xuống mp Oxy, tính z=z(x,y) từ pt mặt

I

f x, y , z x, y

1 zx 2

zy 2dxdy

Dxy

Tìm h/c của mặt S xuống mp Oyz, tính x=(y,z) từ pt mặt

I

f x y, z , y, z

1

xy

2

2

xz dydz

Dyz

Tìm h/c của mặt S xuống mp Ozx, tính y=y(z,x) từ pt mặt

I

f x, y z, x , z
Dzx

1 y x2

y z 2dzdx

§1. Tích phân mặt loại 1
Ví dụ 1: Tính tích phân I1 trên mặt S là phần mặt
nón z2=x2+y2 với 0≤z≤1 của hàm f(x,y,z)=x+y+z
Hình chiếu của S xuống mp z=0 là Dxy : 0≤x2+y2≤1

zx
Pt mặt S (z dương) z

x2

y2 →
zy

Suy ra: ds

I1

(x
S

y

2dxdy

Vậy:

z )ds

(x
Dxy

y

x2

x
x2

y2
y

x

2

y

y 2 ) 2dxdy

2

§1. Tích phân mặt loại 1
Đổi tp sang tọa độ cực:
2

I1

d
0

I1

1

2
3

cos
0

sin

r rdr

§1. Tích phân mặt loại 1
Ví dụ 2: Tính tích phân I2 của hàm f(x,y,z)=x+2y+3z
trên mặt S là mặt xung quanh tứ diện x=0, y=0, z=0,
x+2y+3z=6
Mặt S gồm 4 mặt nên tp I2
cũng được chia làm 4 tp

C

Vì mặt x=0 nên x’y=x’z=0
→ ds=dydz, chiếu xuống mp
x=0 ta được Dyz: ΔOBC
B

O
A

I21

fds
( x 0)

(2y
OBC

3z )dydz

§1. Tích phân mặt loại 1
Tương tự, tp trên 2 mặt tọa độ
còn lại

C

I22

fds
( y 0)

(x

3z )dxdz

OAC

B

O

I23
A

fds
( z 0)

(x

2y )dxdy

OAB

Cuối cùng, trên mặt x+2y+3z=6 (mp(ABC)). Ta
chiếu xuống mp z=0 thì Dxy là ΔOAB :
2
1
4 1
14
z 2
y
x
ds
1
dxdy
dxdy
3
3
9 9
3

§1. Tích phân mặt loại 1
Do đó: I24

14
6.
dxdy
3
OAB

fds
( x 2 y 3 z 6)

I2

I21

I22

I23

I24

§1. Tích phân ...
CHƯƠNG IV: TÍCH PHÂN MẶT
§1. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 1
§1. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 2
Bài giảng tích phân mặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tích phân mặt - Người đăng: nguyenhuutuong12a2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Bài giảng tích phân mặt 9 10 152