Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng toán cao cấp 2

Được đăng lên bởi Congtunhangheo Lqk
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng toán cao cấp 2

CHƯƠNG 6: DẠNG SONG TUYẾN TÍNH-DẠNG TOÀN PHƯƠNG
6.1. Dạng song tuyến tính
6.1.1. Các định nghĩa
6.1.1.1. Định nghĩa 1. Cho V là không gian vectơ thực. Ánh xạ
dạng song tuyến tính trên V nếu với mọi x, y, z  V ,   R , ta có:
i) f ( x + z , y ) = f ( x, y ) + f ( z , y )
ii) f (l x, y ) = l f ( x, y )

f : V V  R

gọi là

iii) f ( x, y + z ) = f ( x, y ) + f ( x, z )
iv) f ( x, l y ) = l f ( x, y )
6.1.1.2. Ví dụ
Ví dụ 1: Nếu  và  là hai dạng song tuyến tính trên V thì
dạng song tuyến tính trên V.
Ví dụ 2: Cho

x  t  , y  t   C  a ,b  .

f ( x )   x   x  cũng

b

Khi đó   x, y   x t  y  t  dt là một dạng song tuyến tính
a

trên không gian vectơ C[ a ,b] là không gian các hàm liên tục trên đoạn [ a,b ] .
Ví dụ 3: Cho f : R R  R . Hỏi ánh xạ nào sau đây là dạng song tuyến tính:
a) f ( x, y ) = x + y .
b) f ( x, y ) = axy, (a là hằng số).
Giải: Ta phải kiểm tra lần lượt 4 điều kiện của định nghĩa
a) Ta có f ( x + y, z ) = x + y + z
Mặt khác f ( x, z ) + f ( y , z ) = x + z + y + z = ( x + y + z ) + z
Ta thấy khi z 0 thì f  x  y, z   f  x, z   f  y, z 
Do vậy f không phải là dạng song tuyến tính.
b) Với

ta có:
+) f ( x + y, z ) = a ( x + y ) z = axz + ayz
= f ( x, z ) + f ( y , z ) .
x, y  R, 

+) f (l x, y ) = a (l xy ) = l (axy ) = l f ( x, y ) .
+) f ( x, y + z ) = ax( y + z ) = axy + axz
= f ( x , y ) + f ( x, z ) .
+) f ( x, l y ) = a ( xl y ) = l ( axy ) = l f ( x, y )
Vậy f là một dạng song tuyến tính.

Năm 2011

là

1

Bài giảng toán cao cấp 2

Ví dụ 4: Cho

f : R 2 R 2  R

được xác định như sau:

với mọi x  x1 , y1 , y  x 2 , y 2   R 2 R 2 : f  x, y   x1 x 2  2 x1 y 2  3x 2 y1
Xét xem f có phải là dạng song tuyến tính không?
Giải: Với x  x1 , y1 , y  x 2 , y 2 , z  x3 , y 3   R 2 R 2 ,  ta có:
+) f  x  z, y  ( x1  x3 ) x 2  2( x1  x3 ) y 2  3x 2 ( y1  y 3 )
 x1 x 2  x3 x 2  2 x1 y 2  2 x3 y 2  3 x 2 y1  3 x 2 y 3
 f  x, y   f ( z , y )

+) Các điều kiện khác thử tương tự và cũng đều thỏa mãn
Vậy f là một dạng song tuyến tính.
6.1.1.3. Biểu diễn dạng song tuyến tính
Định lý 1. Mọi dạng song tuyến tính f ( x, y ) trong không gian vectơ n chiều với cơ
sở S = { e1 , e2 ,..., en } cho trước có thể biểu diễn duy nhất dưới dạng:
n

f ( x, y )   a ij xi y j
i , j 1

(6.1)

Trong đó x = ( x1 , x2 ,...xn ) , y = ( y1 , y2 ,... yn ) là các tọa độ của x, y trong cơ sở S, còn
aij = f (ei , e j ), (i, j =1, n) .
Công thức (6.1) được gọi là biể...
Bài giảng toán cao cấp 2
CHƯƠNG 6: DẠNG SONG TUYẾN TÍNH-DẠNG TOÀN PHƯƠNG
6.1. Dạng song tuyến tính
6.1.1. Các định nghĩa
6.1.1.1. Định nghĩa 1.V 
RVVf

 V !"
RVzyx
###
#$
i%
& # % & # % & # %f x z y f x y f z y+ = +
ii%
& # % & # %f x y f x yl l=
iii%
& # % & # % & # %f x y z f x y f x z+ = +
iv%
& # % & # %f x y f x yl l=
6.1.1.2. Ví dụ
dụ 1:'

 V (
xxxf
%&
)
 V.
dụ 2:
ba
Ctytx
#
#
*+$
",
 
[ ]
#a b
C
-" . +
[ ]
#/
Ví dụ 3:
RRRf
01-+2
%
& # %f x y x y= +
/%
& # % #f x y axy=
&a 34%
Giải:5678"9:;<+=>?+@A
%5$
& # %f x y z x y z+ = + +
BC-
& # % & # % & %f x z f y z x z y z x y z z+ = + + + = + + +
5D
Ez
(
zyfzxfzyxf ###
FG
f
67
/%H!
## Ryx
$
I%
& # % & %f x y z a x y z axz ayz+ = + = +

& # % & # %f x z f y z= +
I%
& # % & % & % & # %f x y a xy axy f x yl l l l= = =
I%
& # % & %f x y z ax y z axy axz+ = + = +

& # % & # %f x y f x z= +
I%
& # % & % & % & # %f x y a x y axy f x yl l l l= = =
HGf",
N m 2011ă
J
Bài giảng toán cao cấp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng toán cao cấp 2 - Người đăng: Congtunhangheo Lqk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài giảng toán cao cấp 2 9 10 233