Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng toán cao cấp C1 (Hệ đại học)

Được đăng lên bởi hoanhatquang95-gmail-com
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 5407 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
BAN KHOA HỌC CƠ BẢN
BỘ MÔN TOÁN

BÀI GIẢNG

TOÁN CAO CẤP C1
(HỆ ĐẠI HỌC)
Biên soạn: TS TRẦN NGỌC HỘI

TP HỒ CHÍ MINH − 2009
LƯU HÀNH NỘI BỘ
1

Lời nói đầu
_____________________

T

ập bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học) được biên soạn trên cơ sở đề cương

môn học của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn; nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất
lượng giảng dạy trong giai đoạn nhà trường thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ.
Tập bài giảng này chứa đựng nội dung mà tác giả đã giảng dạy ở Trường Đại học
Công Nghệ Sài Gòn và các trường đại học khác. Tác giả bày tỏ lòng cảm ơn đối với các
đồng nghiệp ở Ban Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã động
viên, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc biên soạn.
Tuy vậy, thiếu sót vẫn không thể tránh khỏi. Tác giả rất mong nhận được những nhận
xét góp ý của quý đồng nghiệp cho tập bài giảng này và xin chân thành cám ơn.
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2009
Tác giả

2

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN
A. HÀM SỐ
1. HÀM SỐ SƠ CẤP CƠ BẢN ........................................................................................... 5
2. HÀM SỐ SƠ CẤP .......................................................................................................... 9
B. GIỚI HẠN
1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT ................................................................................. 10
2. HÀM TƯƠNG ĐƯƠNG ............................................................................................... 12
3. VÔ CÙNG BÉ (VCB) - VÔ CÙNG LỚN .................................................................... 16
4. DẠNG VÔ ĐỊNH 1∞ .................................................................................................... 22
C. LIÊN TỤC
1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT .................................................................................. 23
2. HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN MỘT ĐOẠN................................................................... 25
D - ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN
1. KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM ............................................................................................. 27
2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM ........................................................................... 30
3. VI PHÂN ....................................................................................................................... 34
4. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CẤP CAO .......................................................................... 36
5. QUI TẮC L’HOSPITAL ...........................
1
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGH SÀI GÒN
BAN KHOA HC CƠ BN
B MÔN TOÁN
BÀI GING
TOÁN CAO CP C1
(H ĐẠI HC)
Biên son: TS TRN NGC HI
TP H CHÍ MINH 2009
LƯU HÀNH NI B
Bài giảng toán cao cấp C1 (Hệ đại học) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng toán cao cấp C1 (Hệ đại học) - Người đăng: hoanhatquang95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Bài giảng toán cao cấp C1 (Hệ đại học) 9 10 157