Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Toán cao cấp C2

Được đăng lên bởi Linh Line
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 12998 lần   |   Lượt tải: 27 lần
TRệễỉNG ẹAẽI HOẽC ẹAỉ LAẽT
KHOA TOAÙN - TIN HOẽC

ẹOÃ NGUYEÂN SễN - TRỊNH ĐỨC TÀI

TOAÙN CAO CAÁP C2
(Baứi Giaỷng Toựm Taột)

-- Lửu haứnh noọi boọ -ẹaứ Laùt 2008

Mục lục
I. Lý thuyết chuỗi
1. Các định nghĩa và ví dụ ...................................................................................................1
1.1 Chuỗi số ..................................................................................................................1
1.2 Tiêu chuẩn hội tụ .....................................................................................................3
1.3 Các tính chất của chuỗi ............................................................................................3
2. Chuỗi d−ơng ....................................................................................................................4
2.1 Chuỗi d−ơng ............................................................................................................4
2.2 Các dấu hiệu hội tụ của chuỗi d−ơng ......................................................................5
3. Chuỗi với dấu bất kỳ .......................................................................................................8
3.1 Chuỗi đan dấu .........................................................................................................8
3.2 Chuỗi hội tụ tuyệt đối ..............................................................................................8
4. Chuỗi hàm .......................................................................................................................9
4.1 Khái niệm chuỗi hàm, sự hội tụ, hội tụ đều ............................................................9
4.2 Các tính chất của chuỗi hàm hội tụ đều ................................................................10
5. Chuỗi luỹ thừa ...............................................................................................................12
5.1 Khái niệm chuỗi luỹ thừa, bán kính hội tụ ............................................................12
5.2 Các tính chất của chuỗi lũy thừa ...........................................................................13
5.3 Khai triển hàm thành chuỗi lũy thừa .....................................................................15
5.4 Khai triển một số hàm sơ cấp thành chuỗi lũy thừa ..............................................15
6. Khai triển Fourier ..........................................................................................................16
6...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
KHOA TOAÙN - TIN HOÏC
Y Z
ÑOÃ NGUYEÂN SÔN - TRNH ĐỨC TÀI
TOAÙN CAO CAÁP C2
(Baøi Giaûng Toùm Taét)
-- Löu haønh noäi boä --
Y Ñaø Laït 2008 Z
Bài giảng Toán cao cấp C2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Toán cao cấp C2 - Người đăng: Linh Line
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Bài giảng Toán cao cấp C2 9 10 885