Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tóm tắt chương 4 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Minh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 4

1

12/10/13

1

HỆ THỐNG QLMT

2

CÁC CÔNG CỤ QLMT

Mã MH: 902009 - Chương 4

2

Chủ thể quản lý

Đề ra

Cơ chế quản lý
- Nguyên tắc
- Công cụ

Mục tiêu quản lý

Đối tượng quản lý
Thực hiện

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 4

3

CÁC NGUYÊN TẮC CHỦ YẾU
TRONG QLMT
1) Hướng tới sự phát triển bền vững.
2) Kết hợp các mục tiêu quốc tế, quốc gia, vùng lãnh thổ và cộng
đồng dân cư trong QLMT.
3) QLMT xuất phát từ quan điểm tiếp cận hệ thống và cần được
thực hiện bằng nhiều biện pháp và công cụ tổng hợp thích hợp.
4) Phòng ngừa tai biến, suy thoái MT cần được ưu tiên hơn việc
phải xử lý, hồi phục MT nếu để xảy ra ô nhiễm.
5) Người gây ô nhiễm phải trả tiền – PPP.

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 4

4

CÁC CÔNG CỤ QLMT
VAI TRÒ CỦA LUẬT TRONG QLMT
CÔNG
CÔNGCỤ
CỤLUẬT
LUẬTPHÁP
PHÁP
Luật
Luậtvà
vàcác
cácvăn
vănbản
bảndưới
dướiLuật,
Luật,Tiêu
Tiêu
chuẩn,
chuẩn,Quy
Quychuẩn…
chuẩn…

CÁC NHÓM
CÔNG CỤ
QUẢN LÝ
MT

CÔNG
CÔNGCỤ
CỤKINH
KINHTẾ
TẾ
Thuế
Thuế tài
tài nguyên,
nguyên, phí
phí MT,
MT, phí
phí dịch
dịch vụ
vụ
MT,
MT,Hệ
Hệthống
thốngký
kýquỹ
quỹhoàn
hoànchi…
chi…
CÔNG CỤ KH & CÔNG NGHỆ
Quy hoạch MT, Quan trắc MT, Đánh giá
vòng đời sản phẩm, GIS…
CÔNG
CÔNGCỤ
CỤGIÁO
GIÁODỤC,
DỤC,NÂNG
NÂNGCAO
CAO
NHẬN
NHẬNTHỨC
THỨC
Giáo
Giáodục
dụcMT,
MT,truyền
truyềnthông
thôngMT…
MT…

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 4

5

• Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính Phủ Quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực AN&TT, an toàn xã hội.
• Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ Quy
định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
• Nghị định số 72/2010/NĐ-CP ngày 08/7/2010 của Chính Phủ Quy
định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật
khác về môi trường.
• Thông tư liên tịch số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày
08/12/2010 của Bộ Tài chính – Bộ TN&MT Hướng dẫn việc thu, nộp
tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực BVMT.
12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 4

6

• Quyết định 1466/QĐ-TTG ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính
phủ về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của
các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy
nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
• Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính Phủ Về chính
sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 4

7

• Thông tư 04/2012/...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tóm tắt chương 4 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng - Người đăng: Nguyễn Quang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài giảng tóm tắt chương 4 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng 9 10 858