Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tóm tắt chương 5 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Minh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 5

1

VĂN BẢN CẦN XEM
• Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính
Phủ Quy định về đánh giá tác động môi trường chiến
lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi
trường.
• Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ
TN&MT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số
29/2011/NĐ-CP.
• Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/03/2012 Quy
định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận
việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và
đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 5

2

5.1 VAI TRÒ ĐMC, ĐTM, CKBVMT TRONG TÌNH HÌNH
PHÁT TRIỂN
Trong hoạt động phát triển KT-XH, việc xây dựng báo cáo Đánh
giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường & Cam
kết bảo vệ môi trường là điều rất cần thiết, góp phần thực hiện
phát triển đất nước theo định hướng PTBV.
Định nghĩa, các quy định liên quan đến công tác xây dựng báo
cáo ĐMC, ĐTM & CKBVMT được thể hiện rõ ràng trong Luật
BVMT 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

12/10/13

Mã MH: 902009_Chương 5

3

5.2 ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
1. Định nghĩa
ĐMC là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường
của dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi
phê duyệt nhằm bảo đảm phát triển bền vững.

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 5

4

2. Đối tượng phải lập báo cáo ĐMC
1. C.lược, q.hoạch, kế hoạch phát triển KTXH cấp quốc gia.
2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực
trên quy mô cả nước.
3. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH của tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương, vùng.
4. Quy hoạch sử dụng đất; bảo vệ và phát triển rừng; khai thác
và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên phạm vi
liên tỉnh, liên vùng.
5. Quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm.
6. Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh.

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 5

5

3. Quy định Lập báo cáo ĐMC
1. Cơ quan được giao nhiệm vụ lập dự án quy định tại Điều 14
của Luật này có trách nhiệm lập báo cáo ĐMC.
2. Báo cáo ĐMC là một nội dung của dự án và phải được lập
đồng thời với quá trình lập dự án.

12/10/13

Mã MH: 902009 - Chương 5

6

4. Nội dung báo cáo ĐMC
1. Khái quát về mục tiêu, quy mô, đặc điểm của dự án có liên
quan đến môi trường.
2. Mô tả tổng quát các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi
trường có liên quan đến dự án.
3. Dự báo tác động xấu đối với môi trường có thể xảy ra khi
thực hiện dự án.
4. Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương ph...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tóm tắt chương 5 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng - Người đăng: Nguyễn Quang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài giảng tóm tắt chương 5 Luật & CSMT ĐH Tôn Đức Thắng 9 10 294