Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng truyền thông môi trường

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2227 lần   |   Lượt tải: 11 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ......................................................................................................................
PHẦN I: MỞ ĐẦU .............................................................................................................
1.1. Đặt vấn đề .....................................................................................................................
1.2. Tính cấp bách của công tác truyền thông môi trường................................................
PHẦN II: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VÀ
TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG ..................................................................................
2.1. Truyền thông ................................................................................................................
2.2. Truyền thông môi trường .............................................................................................
2.3. Cách tiếp cận của phương pháp truyền thông chung và
truyền thông môi trường .....................................................................................................
2.4. Phương thức truyền thông ...........................................................................................
2.5. Đặc điểm của công tác truyền thông ...........................................................................
2.6. Về nội dung của truyền thông ......................................................................................
2.7. Xây dựng các thông điệp trong truyền thông .............................................................
2.8. Môi trường hình tổng hợp thể hiện các công đoạn truyền thông và truyền thông
môi trường ............................................................................................................................
PHẦN III: KHUNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG .....................
3.1. Các khái niệm ................................................................................................................
3.2. Khung chiến lược truyền thông môi trường ...............................................................
PHẦN IV: MỘT SỐ HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG .......................
4.1. Giao tiếp với các nhóm nhỏ và cá nhân .......................................................................
4.2. Họp cộng đồng - hội thảo .............................................................................................
4.3. Thông tin đại chúng .........................................................
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ......................................................................................................................
PHẦN I: MỞ ĐẦU .............................................................................................................
1.1. Đặt vấn đề .....................................................................................................................
1.2. Tính cấp bách của công tác truyền thông môi trường................................................
PHẦN II: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN TRONG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG
TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG ..................................................................................
2.1. Truyền thông ................................................................................................................
2.2. Truyền thông môi trường .............................................................................................
2.3. Cách tiếp cận của phương pháp truyền thông chung và
truyền thông môi trường .....................................................................................................
2.4. Phương thức truyền thông ...........................................................................................
2.5. Đặc điểm của công tác truyền thông ...........................................................................
2.6. Về nội dung của truyền thông ......................................................................................
2.7. Xây dựng các thông điệp trong truyền thông .............................................................
2.8. Môi trường hình tổng hợp thể hiện các công đoạn truyền thông truyền thông
môi trường ............................................................................................................................
PHẦN III: KHUNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG .....................
3.1. Các khái niệm ................................................................................................................
3.2. Khung chiến lược truyền thông môi trường ...............................................................
PHẦN IV: MỘT SỐ HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG .......................
4.1. Giao tiếp với các nhóm nhỏ và cá nhân .......................................................................
4.2. Họp cộng đồng - hội thảo .............................................................................................
4.3. Thông tin đại chúng ......................................................................................................
4.4. Triển lãm .......................................................................................................................
Trung tâm Giáo dục và Truyền thông môi trường
Bài giảng truyền thông môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng truyền thông môi trường - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Bài giảng truyền thông môi trường 9 10 622