Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Vật chất di truyền

Được đăng lên bởi Hưng Minh
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 5479 lần   |   Lượt tải: 17 lần
VẬT CHẤT DI TRUYỀN
1

VẬT CHẤT DI TRUYỀN
I.

Nucleic acid
1.
2.

II.

Gen và mã di truyền
1.
2.
3.
4.

III.

Deoxyribonucleic acid (DNA)
Ribonucleic acid (RNA)
Sự phát triển khái niệm gen
Gen là đơn vị chức năng nhỏ nhất
Cấu trúc gen
Mã di truyền

Nhiễm sắc thể
1.
2.
3.
4.

Khái niệm
Cấu trúc và chức năng
Đặc điểm
Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể

2

VẬT CHẤT DI TRUYỀN


Đặc tính thiết yếu

Nhiễm
sắc thể
Nhân

Thông tin sinh học
 Tái bản
 Hoạt động của các gen
 Biến đổi




Vật chất di truyền:
Nucleic acid (DNA và RNA)
 Gen và mã di truyền
 Nhiễm sắc thể


Tế bào
DNA

Gen

3

I. NUCLEIC ACID
Là chất được tìm thấy đầu tiên trong nhân tế bào và
có tính acid
 Là đại phân tử sinh học có phân tử lượng lớn
 Cấu tạo từ chuỗi nucleotide nhằm truyền tải thông
tin di truyền
 2 loại: deoxyribonucleic acid (DNA)
ribonucleic acid (RNA)
 Có mặt ở hầu hết tế bào sống và virus
 Tính đặc hiệu của nucleotide do base nên thường
gọi là cặp base, kí hiệu bp (base pair) hay kb
(kilobase – 1000 cặp base).


4

I. NUCLEIC ACID
DNA


Thành phần cấu tạo
hóa học:
Gốc phosphoric acid
 Đường pentose – 2deoxy-D-ribose
 Bazơ nitơ: adenine (A),
Guanine (G), Cytosine
(C), Thymine (T)


RNA


Thành phần cấu tạo
hóa học:
Gốc phosphoric acid
 Đường pentose – Dribose
 Bazơ nitơ: adenine (A),
Guanine (G), Cytosine
(C), Uracil (U)


5

I. NUCLEIC ACID

6

7

I. NUCLEIC ACID
DNA


Cấu trúc






Thường là mạch kép
(liên kết hai mạch đơn
bằng liên kết hidro)

Chức năng




RNA

Lưu trữ và truyền đạt
thông tin di truyền

Cấu trúc




Thường là mạch đơn

Chức năng


Lưu trữ và truyền đạt
thông tin di truyền; hoạt
động như một enzyme

Tính chất
Không tan trong ethanol, nước lạnh, nước nóng và dung
dịch HCL loãng
 Tan trong dung dịch NaOH loãng, rượu và HCL


8

I. NUCLEIC ACID
DNA

1.
•

Năm 1951, E. Chargaff kết luận:
•

•

•

Số lượng A=T, G=C
Tỷ số (A+T)/(G+C) đặc trưng cho mỗi loài sinh vật

Năm 1953, J. Watson và F. Crick xây dựng mô hình cấu
trúc phân tử DNA
•

•

•

•

•

Phân tử DNA gồm hai chuỗi polynucleotide xoắn song song
ngược chiều quanh một trục chung
Các gốc base quay vào trong của vòng xoắn, còn các gốc
phosphat và pentose quay ra ngoài tạo phần mặt của hình trụ.
Khoảng cách giữa các cặp base là 3,4Ao
Chiều cao mỗi vòng xoắn là 34Ao, 10 cặp base. Đường kính
20Ao.
Hai chuỗi polynucleotide gắn với nhau qua liên kết hydro theo
nguyên tắc bổ sung: A-T (2 liên kết), G-C (3 liên kết)
Đặc điểm quan trọng nhất là đối song song (antiparallel)
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Vật chất di truyền - Người đăng: Hưng Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Bài giảng Vật chất di truyền 9 10 452