Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 1

Được đăng lên bởi Du Trieu
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG VẬT LÝ 1

Chương 3

ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC
VẬT RẮN

MỤC TIÊU
Sau bài học này, SV phải :
Xác định được khối tâm các VR đồng nhất
Tính được mômen quán tính của VR
Giải được bài toán chuyển động đơn giản của
VR

NỘI DUNG
3.1 – KHỐI TÂM
3.2 – MÔMEN QUÁN TÍNH
3.3 – PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC VR
3.4 – GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VR

3.1 – KHỐI TÂM
1 - Định nghĩa:
Khối tâm của hệ chất điểm là điểm G thỏa mãn:


mi MiG  0

m1

M1
G

i

Khối tâm của
VR là G, thỏa:



 MG dm  0

M2

M3

m3

m2

M

VR

Trong đó:
M: là vị trí của yếu tố khối lượng dm
dm = dV = dS = dl

G

3.1 – KHỐI TÂM
1 - Định nghĩa:
Đặc điểm của G:
– Đặc trưng cho hệ; là điểm rút gọn của hệ.
– Nằm trên các yếu tố đối xứng.
Phân biệt khối tâm và trọng tâm:
– Trọng tâm là điểm đặt của trọng lực
– Trên thực tế G trùng với trọng tâm

3.1 – KHỐI TÂM
2 - Xác Định Khối Tâm G:

Lý thuyết: PP toạ độ.

n




rG  OG 

m1



m r



i i

r1

i 1
n

G

m

i

i 1

m2





rG

m3

r2



r3

O

3.1 – KHỐI TÂM
Tọa độ khối tâm của hệ chất điểm – vật rắn:


x
 G 






yG 






zG 



n



m ix i

i1
n





mi

my
i

i

i1
n



mi

n

m iz i

i1
n



i1




zdm

dm

v a t ra n

dm

(xi ,yi ,zi) là tọa
độ của chất điểm
thứ i
(x,y,z) là tọa độ
của phần tử dm

v a t ra n

i1






yd m

v a t ra n

v a t ra n

i1
n






xdm


mi

v a t ra n

v a t ra n

dm

(xG,yG,zG) là tọa
độ của khối tâm G

3.1 – KHỐI TÂM
Ví dụ
x

Xác định khối tâm
của khối hình nón
đồng nhất, có đường
cao h.

r

dx
h
G
?
R
O

3.1 – KHỐI TÂM
Giải:





dm


xdm

xG

2



x  r dx

VR

VR

VR

xr2 dx

x

VR
 r2 dx

VR



r 2 dx


VR

r
hx
R
(h  x )
r
Mà: 
R
h
h


xG

dx
h

h

Nên:

r

0

h


0

G

x (h  x )2 dx
(h  x ) 2 dx

h

4

?
R
O

3.1 – KHỐI TÂM
3 – Chuyển động của khối tâm
G:
n

 d r
Vận tốc của G: VG  G 
dt


 mi vi
i 1
n


 mi vi
n



i 1

m

m

i


 dV
Gia tốc của G: aG  G 
dt

i 1
n


 mi ai
i 1
n


 mi ai
n



m

(m là
k/lượng
của hệ)

i 1

m

i

i 1

Kết luận: Khối tâm G chuyển động như một
chất điểm có khối lượng bằng khối lượng của
toàn hệ.

3.3 – MOMEN QUÁN TÍNH
1 – Định nghĩa: Mômen quán tính đối với trục :
Của một chất điểm:

2

I   mr
n

Của hệ chất điểm:

2
i i

I   m r

r: k/c từ chất điểm
đến trục 
ri : k/c từ chất điểm
thứ i đến trục 

i1

r : k/c từ yếu tố
Của một VR:
I   r dm
khối lượng dm đến
vr
trục 
Ý nghĩa: Mômen quán tính đặc trưng cho mức quán
tính trong chu...
BÀI GIẢNG VẬT LÝ 1
Chương 3
ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC
VẬT RẮN
BÀI GIẢNG VẬT LÝ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG VẬT LÝ 1 - Người đăng: Du Trieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
BÀI GIẢNG VẬT LÝ 1 9 10 504