Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật lý

Được đăng lên bởi Tôi Yêu Việt Nam
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐiỂM
Động học là một phần của ngành Cơ học, nghiên cứu
chuyển động của vật thể mà không chú ý đến nguyên
nhân của chuyển động đó.

Copyright Duong Vu Truong

Chương 1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐiỂM

Nếu tất cả các mảnh vỡ bay ra với cùng vận tốc,
mảnh vỡ bay theo góc nào sẽ xa nhất ?
Copyright Duong Vu Truong

Bài 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. Chất điểm
+Là một vật thể mà kính thước của nó có thể bỏ qua so với
những kích thước, những khoảng cách mà ta khảo sát.
Copyright Duong Vu Truong

2. Chuyển động cơ học
+ Là sự thay đổi vị trí của vật thể trong không gian
theo thời gian.

+ Chuyển động có tính chất tương đối và phụ thuộc vào
vị trí mà ở đó ta đứng quan sát chuyển động.

Copyright Duong Vu Truong

3. Hệ quy chiếu
+ Là một hệ trục tọa độ gắn vào một vật làm mốc và
một đồng hồ đo thời gian.

+ Véc tơ vị trí:

r  xi  yj+zk


2
2
2
Độ lớn: r  r  x  y  z

Copyright Duong Vu Truong

4. Phương trình chuyển động
+ là phương trình xác định vị trí của chất điểm theo
thời gian.

f(x,t)

Copyright Duong Vu Truong

5. Phương trình quỹ đạo
+ là phương trình diễn tả mối liên hệ giữa các tọa độ
không gian của chất điểm.

f(x,y)

Copyright Duong Vu Truong

Ta nói rằng người chiến thắng
là người bơi nhanh nhất.

Vậy đại lượng nào đặc trưng cho
sự nhanh chậm của chuyển động ?

Copyright Duong Vu Truong

Bài 2. VẬN TỐC VÀ GIA TỐC
1. Véc tơ độ rời

M1M 2  r2  r1  r
là véc tơ độ dời

Copyright Duong Vu Truong

2. Vận tốc

Vận tốc tức thời:

r dr
v  lim

t 0 t
dt

- Phương: là tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo sát
- Chiều: là chiều chuyển động
- Độ lớn (tốc độ): bằng đạo hàm của quãng đường theo
thời gian
Tốc độ

 v  v  vx2  v y2  vz2

- Đơn vị : m/s
Copyright Duong Vu Truong

Vận tốc của ô tô thay đổi cả về

hướng và độ lớn khi ô tô đi vào
đoạn đường cua của đường đua.

Đại lượng vật lý nào đặc trưng
cho sự thay đổi véc tơ vận tốc
này ?

Copyright Duong Vu Truong

3. Gia tốc

v dv d r
a  lim

 2
t 0 t
dt dt
2

Gia tốc tức thời:

- Đơn vị: m/s2

a  at  an

Copyright Duong Vu Truong

a) gia tốc tiếp tuyến: (at): đặc trưng cho khả năng

thay đổi độ lớn của vận tốc.
+ Phương: trùng với tiếp tuyến của quỹ đạo
tại điểm khảo sát

 v   at  v
+ Chiều: 
 v   at  v
+ Độ lớn:

at 

dv
dt
Copyright Duong Vu Truong

b) gia tốc pháp tuyến (an): đặc trưng cho khả năng
thay đổi phương, chiều của vận tốc.
+ Phương:  với tiếp tuyến của quỹ đạo
tại điểm khảo sát.
+ Chiều: luôn hướng về phía
lõm của quỹ đạo
2

+ Độ lớn:

v
an 
R

C...
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐiỂM
Copyright Duong Vu Truong
Động học là mt phn của ngành Cơ học, nghiên cứu
chuyn động của vt thmà không chú ý đến nguyên
nhân của chuyn động đó.
Bài giảng vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật lý - Người đăng: Tôi Yêu Việt Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài giảng vật lý 9 10 538