Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng về quang phổ

Được đăng lên bởi khonghuyha
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ QUANG PHỔ
Ngày nay các phương pháp vật lý, đặc biệt là các phương pháp phổ được sử dụng
rộng rãi để nghiên cứu các hợp chất hóa học cũng như các quá trình phản ứng hóa học.
Những phương pháp này đặc biệt có ý nghĩa đối với việc xác định các hợp chất hữu cơ. Cơ
sở của phương pháp phổ là quá trình tương tác của các bức xạ điện từ đối với các phân tử vật
chất. Khi tương tác với các bức xạ điện từ, các phân tử có cấu trúc khác nhau sẽ hấp thụ và
phát xạ năng lượng khác nhau. Kết quả của sự hấp thụ và phát xạ năng lượng này chính là
phổ, từ phổ chúng ta có thể xác định ngược lại cấu trúc phân tử.
Trong chương này, chúng ta khảo sát các quá trình trên.
1.1. Mở đầu
Có 5 phương pháp phổ:
- Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử:
+ Phương pháp phổ quay và dao động: phương pháp quang phổ hồng ngoại
+ Phương pháp phổ Raman
+ Phương pháp electron UV-VIS.
- Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR
- Phương pháp phổ khối lượng
Mỗi phương pháp phổ có một ứng dụng riêng. Thông thường, chúng ta kết hợp các
phương pháp với nhau để giải thích cấu tạo của một hợp chất hữu cơ.
1.2. Sự tương tác giữa vật chất và bức xạ điện từ
Các bức xạ điện từ bao gồm tia  và tia vũ trụ đến các sóng vô tuyến trong đó có bức
xạ vùng tử ngoại, khả kiến và hồng ngoại đều có bản chất sóng và hạt.
Bản chất sóng của chúng thể hiện ra ở hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa. Các sóng
này lan truyền trong không gian theo hình sin có các cực đại và cực tiểu. Khi coi là sóng nó
được đặc trưng bởi các đại lượng:
- Bước sóng  (cm): khoảng cách giữa hai đầu mút của một sóng. Những bức xạ điện
từ khác nhau có độ dài bước sóng khác nhau. Bước sóng được coi là đại lượng đặc trưng cho
mỗi sóng. Chiều dài bước sóng  được đo bằng các đơn vị độ dài: m, cm, nm, A0…

1

: bước sóng

- Tốc độ truyền sóng c hay tốc độ ánh sáng.
- Tần số  (hec): số lần bước sóng truyền qua một điểm trong không gian trong một
đơn vị thời gian.
. = c
- Chu kỳ T (s): thời gian ngắn nhất truyền một bước sóng qua một điểm trong không
gian.
- Trong quang phổ người ta còn dùng đại lượng nghịch đảo của bước sóng 1/ để đo
chiều dài của bước sóng, kí hiệu  

1
(cm 1 )


Các bức xạ điện từ cũng mang năng lượng, các bức xạ có chiều dài bước sóng càng
nhỏ thì năng lượng của chúng càng lớn và tuân theo định luật:
E  h. 

h.c


Trong đó: h là hằng số planck. h = 6,6262.10-34 J.s
Năng lượng E được đo bằng đơn vị eV, kcal/mol, cal/mol.
Khi các bức xạ điện từ tương tác với các phân tử vật chất, có thể xảy ra theo ha...
1
CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ QUANG PHỔ
Ngày nay các phương pháp vật lý, đặc biệt các phương pháp phổ được sử dụng
rộng rãi để nghiên cứu các hợp chất hóa học cũng như c quá trình phản ứng hóa học.
Những phương pháp này đặc biệt có ý nghĩa đối với việc xác định các hợp chất hữu cơ.
sở của phương pháp phổ là quá trình tương tác của các bức xạ điện từ đối với các phân tử vật
chất. Khi tương tác với các bức xđiện từ, các phân tử có cấu trúc khác nhau shấp thụ
phát xnăng lượng khác nhau. Kết quả của shấp thụ phát xạ năng lượng này chính là
phổ, từ phổ chúng ta có thể xác định ngược lại cấu trúc phân tử.
Trong chương này, chúng ta khảo sát các quá trình trên.
1.1. Mở đầu
Có 5 phương pháp phổ:
- Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử:
+ Phương pháp phổ quay và dao động: phương pháp quang phổ hồng ngoại
+ Phương pháp phổ Raman
+ Phương pháp electron UV-VIS.
- Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR
- Phương pháp phổ khối lượng
Mỗi phương pháp ph có một ứng dụng riêng. Thông thường, chúng ta kết hợp c
phương pháp với nhau để giải thích cấu tạo của một hợp chất hữu cơ.
1.2. Sự tương tác giữa vật chất bức xạ điện từ
Các bức xạ điện từ bao gồm tia và tia vũ trụ đến các sóng vô tuyến trong đó có bức
xạ vùng tử ngoại, khả kiến và hồng ngoại đều có bản chất sóng và hạt.
Bản chất sóng của chúng thể hiện ra hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa. Các sóng
này lan truyền trong không gian theo hình sin các cực đại cực tiểu. Khi coi sóng
được đặc trưng bởi các đại lượng:
- Bước sóng (cm): khoảng cách giữa hai đầu mút của một sóng. Những bức xạ điện
từ khác nhau có độ dài bước sóng khác nhau. Bước sóng được coi là đại lượng đặc trưng cho
mỗi sóng. Chiều dài bước sóng được đo bằng các đơn vị độ dài: m, cm, nm, A
0
Bài giảng về quang phổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng về quang phổ - Người đăng: khonghuyha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Bài giảng về quang phổ 9 10 562