Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng xác suất thống kê

Được đăng lên bởi phanthitraianh91-gmail-com
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- 1 -
Ch-¬ng 1: biÕn cè ngÉu nhiªn vµ x¸c suÊt
1.1. tËp hîp - gi¶i tÝch tæ hîp.
1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tËp hîp
Kh¸i niÖm tËp hîp ®-îc xem kh¸i niÖm nguyªn thkh«ng ®Þnh nghÜa,
t-¬ng nh- kh¸i niÖm ®iÓm, ®-êng th¼ng trong h×nh häc. C¸c danh ®ång
nghÜa víi tËp hîp: hä, hÖ, ®¸m, quÇn thÓ, v.v…
C¸c vÝ dô vÒ tËp hîp:
o TËp hîp häc sinh trong mét tr-êng nµo ®ã.
o TËp hîp c¸c nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh: x
2
3x +2 = 0.
o TËp hîp N c¸c sè tù nhiªn.
Muèn x¸c ®Þnh mét tËp hîp, cã thÓ dïng mét trong hai c¸ch:
o LiÖt i phÇn cña nã. Ch¼ng h¹n: A={a, b, c} tËp hîp ba ch÷ ®Çu
cña b¶ng ch÷ c¸i tiÕng ViÖt.
o ChØ ra mét tÝnh chÊt ®Æc tr-ng cho c¸c phÇn tËp hîp. dô:
2}|x:|R{xA
tËp mäi sè thùc tho¶ m·n tÝnh chÊt
2x2
.
§Ó biÓu thÞ x phÇm cña tËp hîp A ta viÕt
Ax
( ®äc x thuéc A).
§Ó biÓu thÞ y kh«ng ph¶i phÇn cña p A, ta viÕt
Ay
( ®äc y kh«ng
thuéc A).
Còng khi ph¶i t c¸c tËp ch-a biÕt ch¾c phÇn nµo kh«ng,
v× vËy ®iÒu hîp lý lµ ®-a vµo kh¸i niÖm tËp rçng, ®ã lµ tËp kh«ng chøa phÇn tö
nµo. Ký hiÖu tËp rçng Ø.
Cho hai tËp hîp A B. u mçi phÇn tö cña A còng phÇn cña B th×
ta nãi A tËp con cña B hiÖu
BA
(®äc A chøa trong B hay B
chøa A).
NÕu ®ång thêi
BA
AB
, tøc mäi phÇn cña A còng phÇn
cña B vµ ng-îc l¹i, th× ta nãi A b»ng B vµ viÕt A=B. NÕu A lµ tËp con cña B, A
kh¸c rçng
BA
th× ta nãi A lµ mét tËp con thùc sù cña B.
1.1.2. C¸c phÐp tÝnh trªn tËp hîp
1. Hîp: Hîp ( hay tæng) cña A B tËp gåm c¸c phÇn hoÆc thuéc A
hoÆc thuéc B, kÝ hiÖu
BA
.
VÝ dô 1: NÕu A={a, b, c}; B={c, d} th×
d} c, b, {a,BA
2. Giao: Giao cña A B tËp gåm c¸c phÇn võa thuéc A võa thuéc B,
kÝ hiÖu
BA
(hay AB). NÕu
BA
Ø th× ta nãi A kh«ng giao B.
VÝ dô 2: Víi A vµ B trong vÝ dô 1 ta cã
BA
{c}.
dµng mëi réng c¸c phÐp hîp, giao hai tËp sang mét d·y h÷u n
hoÆc v« h¹n c¸c tËp A
i
(i
N).
Bài giảng xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng xác suất thống kê - Người đăng: phanthitraianh91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Bài giảng xác suất thống kê 9 10 94