Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng xác suất thống kê

Được đăng lên bởi kenttok271214
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT
§1:Biến cố và quan hệ giữa các biến cố
1. Phép thử và biến cố.
2. Phân loại biến cố : gồm 3 loại
- Biến cố chắc chắn: 
- Biến cố không thể có hay không thể xảy ra: 
- Biến cố ngẫu nhiên: A, B, C…
3. So sánh các biến cố.
Định nghĩa 1.1: A  B (A nằm trong B hay A kéo theo B)  nếu
A xảy ra thì B xảy ra.Vậy
A  B
A  B  
B  A
Định nghĩa 1.2: A được gọi là biến cố sơ cấp  B  A, B  A.
1

4. Các phép toán trên biến cố (hình 1.1 và 1.2 ):

A.B  A  B xảy ra khi và chỉ khi A xảy ra và B xảy ra.
A  B  A  B xảy ra khi và chỉ khi A xảy ra hoặc B xảy ra.

A B

xảy ra khi và chỉ khi A xảy ra và B không xảy ra.

A    A xảy ra khi và chỉ khi A không xảy ra.

2

• Hình 1.1

Hình 1.2

3

• Các phép toán của biến cố có tính chất giống các phép toán
của tập hợp, trong đó có các tính chất đối ngẫu:

 A   A , A   A
i

i

i

i

i

i

i

i

Ngôn ngữ biểu diễn: tổng = có ít nhất một ;tích = tất cả đều.
(A = có ít nhất 1 phần tử có tính chất x) suy ra (không A = tất
cả đều không có tính chất x).
Ví dụ 1.1: (A = có ít nhất 1 người không bị lùn) suy ra( không A
= tất cả đều lùn).
Định nghĩa 1.3: biến cố A và B được gọi là xung khắc với nhau
nếu

A.B  

4

§2: Các định nghĩa xác suất.
• 1. Định nghĩa cổ điển về xác suất
• Định nghĩa 2.1: giả sử trong mỗi phép thử các kết cục là đồng
khả năng và có tất cả n kết cục như vậy. Kí hiệu m là số các
kết cục thuận lợi cho biến cố A. Khi ấy xác suất của biến cố A
là:
m
 ( A) 
n
• Ví dụ 2.1: Trong 1 hộp có 6 bi trắng, 4 bi đen.Lấy ngẫu nhiên
ra 5 bi. Tính xác suất để lấy được đúng 3 bi trắng.
• Giải

3
6

C .C
 
5
C 10

2
4

( phân phối siêu bội)

Chú ý: lấy 1 lúc 5 bi giống lấy lần lượt 5 bi không hoàn lại
5

• Ví dụ 2.2: Có 10 người lên ngẫu nhiên 5 toa tàu. Tính xác suất
để toa thứ nhất không có người lên:

4 10
 
510
2. Định nghĩa hình học về xác suất:
Định nghĩa 2.2: Giả sử trong mỗi phép thử các kết cục là đồng
khả năng và được biểu diễn bằng các điểm hình học trên miền .
Kí hiệu D là miền biểu diễn các kết cục thuận lợi cho biến cố A.
Khi ấy xác suất của biến cố A là:

ñoä ño D
P ( A) 
ñoä ño 

(độ đo là độ dài,diện tích
hoặc thể tích)
6

• Ví dụ 2.3: Chia đoạn AB cố định ngẫu nhiên thành 3 đoạn.
Tính xác suất để 3 đoạn đó lập thành 3 cạnh của 1 tam giác.
• Giải: Gọi độ dài đoạn thứ 1,2 là x,y.Khi ấy đoạn thứ 3 là l-x-y

 x  0, y  0
 
 x  y  l

x 
x  y  l  x  y



  D x  l  x  y  y  y 
y l  x y  x



x 


l
y 
2
l
1
  ( ...
CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT
§1:Biến cố và quan hệ giữa các biến cố
1. Phép thử và biến cố.
2. Phân loại biến cố : gồm 3 loại
- Biến cố chắc chắn:
- Biến cố không thể có hay không thể xảy ra:
- Biến cố ngẫu nhiên: A, B, C…
- Biến cố ngẫu nhiên: A, B, C…
3. So sánh các biến cố.
Định nghĩa 1.1: (A nằm trong B hay A kéo theo B) nếu
A xảy ra thì B xảy ra.Vậy
A B
A B
A B
B A
1
Định nghĩa 1.2: A được gọi là biến cố sơ cấp
, .B A B A
Bài giảng xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng xác suất thống kê - Người đăng: kenttok271214
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài giảng xác suất thống kê 9 10 292