Ktl-icon-tai-lieu

Bài học giải tích - hình học lớp 11 - HK2

Được đăng lên bởi Pham Thi Thanh Thuy
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1274 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THPT LONG KHÁNH
TỔ TOÁN
Biên Soạn: Thầy Hà Lê Anh

TẬP BÀI HỌC
GIẢI TÍCH - HÌNH HỌC
LỚP 11 - HỌC KÌ 2

Họ tên học sinh: .........................................................................
Lớp: ...........

NIÊN KHÓA 2014 – 2015

Trang 1

Trang 2

PHẦN I. GIẢI TÍCH
BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC
Để chứng minh mệnh đề chứa biến A(n) là một mệnh đề đúng với mọi giá trị nguyên
dương n, ta thực hiện như sau:

 Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với n = 1.
 Bước 2: Giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương n = k tuỳ ý (k  1), chứng minh
rằng mệnh đề đúng với n = k + 1.
Chú ý: Nếu phải chứng minh mệnh đề A(n) là đúng với với mọi số nguyên dương n 
n0 thì:

+ Ở bước 1, ta phải kiểm tra mệnh đề đúng với n = n0 ;
+ Ở bước 2, ta giả thiết mệnh đề đúng với số nguyên dương bất kì n = k  n0 và
phải chứng minh mệnh đề đúng với n = k + 1.
Ví dụ :
CMR với mọi n là số nguyên dương :
1) 1+2+3+…….+n=

n( n  1)
2

2) An  n3  n chia hết cho 3
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Trang 3

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...
TRƯỜNG THPT LONG KHÁNH
TỔ TOÁN
Biên Soạn: Thầy Hà Lê Anh
TẬP BÀI HỌC
GIẢI TÍCH - HÌNH HỌC
LỚP 11 - HỌC KÌ 2
Họ tên học sinh: .........................................................................
Lớp: ...........
NIÊN KHÓA 2014 – 2015
Trang 1
Bài học giải tích - hình học lớp 11 - HK2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài học giải tích - hình học lớp 11 - HK2 - Người đăng: Pham Thi Thanh Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Bài học giải tích - hình học lớp 11 - HK2 9 10 357