Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra giữa kỳ môn phương pháp tính

Được đăng lên bởi Notall Notall
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP. HCM
Boä moân Toaùn öùng duïng
------ o O o ------
ÑEÀ MAÃU KIEÅM TRA GIÖÕA KYØ
MOÂN PHÖÔNG PHAÙP TÍNH
1. Bieát A coù giaù trò gaàn ñuùng laø a =4.4924 vôùi sai soá töông ñoái laø δ
a
=0.12%. Ta laøm troøn a thaønh
a
=4.49. Sai soá tuyeät ñoái cuûa a
laø:
Ñaùp soá: 0.0078
2. Cho a =15.5077 vôùi sai soá töông ñoái laø δ
a
=0.032%. Soá chöõ soá ñaùng tin trong caùch vieát thaäp phaân
cuûa a laø:
Ñaùp soá: 4
3. Cho bieåu thöùc f = x
3
+ xy + y
3
. Bieát x =4.9421 ±0.0054 vaø y =3.5346 ± 0.0100. Sai soá tuyeät ñoái cuûa f
laø:
Ñaùp soá: 0.8390
4. Phöông trình f(x)=3x
3
+10x 24=0treân khoaûng caùch li nghieäm [1, 2] coù nghieäm gaàn ñuùng
x
=1.47. Sai soá nhoû nhaát theo coâng thöùc ñaùnh giaù sai soá toång quaùt cuûa x
laø:
Ñaùp soá: 0.0121
5. Cho phöông trình f (x)=4x
3
6x
2
+7x 11 = 0 trong khoaûng caùch li nghieäm [1, 2]. Theo phöông
phaùp chia ñoâi, nghieäm gaàn ñuùng x
5
cuûa phöông trình laø:
Ñaùp soá: x
5
1.5156
6. Haøm g(x)=
4
2x +11 laø haøm co trong [0,1]. Giaù trò cuûa heä soá co q laø:
Ñaùp soá: q 0.0828
7. Cho phöông trình x =
3
2x +6thoaû ñieàu kieän laëp ñôn treân [2,3]. Neáu choïn x
0
=2.2 thì nghieäm gaàn
ñuùng x
2
theo phöông phaùp laëp ñôn laø:
Ñaùp soá: x
2
2.1804
8. Cho phöông trình x =
3
2x +6thoaû ñieàu kieän laëp ñôn treân [2,3]. Neáu choïn x
0
=2.2 thì sai soá tuyeät
ñoái nhoû nhaát cuûa nghieäm gaàn ñuùng x
2
theo coâng thöùc haäu nghieäm laø:
Ñaùp soá: 0.0005
9. Cho phöông trình f (x)=6x
3
13x
2
+12x 27 = 0. Vôùi x
0
=2.2 nghieäm gaàn ñuùng x
1
tính theo
phöông phaùp Newton laø:
Ñaùp soá: x
1
2.1912
10. Cho phöông trình f (x)=2x
3
+14x
2
+16x +17=0trong khoaûng caùch ly nghieäm [-5.9,-5.8]. Trong
phöông phaùp Newton, choïn x
0
theo ñieàu kieän Fourier, sai soá cuûa nghieäm gaàn ñuùng x
1
tính theo
coâng thöùc sai soá toång quaùt laø:
Ñaùp soá: 0.0001
11. Cho A =
22α
242
α 25
. Vôùi nhöõng giaù trò nguyeân naøo cuûa α thì ma traän A laø xaùc ñònh döông:
Ñaùp soá: α [1, 3]
Bài kiểm tra giữa kỳ môn phương pháp tính - Trang 2
Bài kiểm tra giữa kỳ môn phương pháp tính - Người đăng: Notall Notall
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài kiểm tra giữa kỳ môn phương pháp tính 9 10 670