Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra hóa 12 lần 2

Được đăng lên bởi mayhong038
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4
Họ, tên thí sinh:..................................
Số báo danh:...............Lớp………….

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
Mã đề thi 132

Câu 1: Cho dung dịch của các chất riêng biệt sau:
C6H5 – NH2 (X1) (C6H5 là vòng benzen); CH3NH2 (X2);
H2N – CH2 – COOH (X3);
HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH (X4)
H2N – (CH2)4 – CH(NH2) – COOH (X5); CH3COOH(X6)
Những dung dịch làm giấy quỳ tím hóa đỏ (hồng) là dung dịch nào?
A. X1; X2; X5
B. X2; X3; X4
C. X2; X5
D. X4; X6
Câu 2: X là một aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 1,78(g) X phản ứng vừa đủ với
dung dịch HCl tạo ra 2,51(g) muối. Vậy công thức cấu tạo của X có thể là:
A. CH3-CH(NH2)-COOH
B. H2N-CH2-COOH
C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH
D. CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH
Câu 3: Lysin là một aminoaxit có công thức cấu tạo sau:
H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH
Khi nhúng quỳ tím vào dung dịch glutamic, màu của quỳ tím
A. không đổi.
B. chuyển thành màu xanh.
C. chuyển thành màu đỏ( hồng).
D. chuyển thành màu xanh tím.
Câu 4: Đem trùng hợp 15,6g stiren, hỗn hợp sau phản ứng cho các dụng với 200ml dung dịch brom 0,15M
sau đó tiếp tục cho thêm KI dư vào thì được 1,27g Iot. Hiệu suất của phản ứng trùng hợp là?
A. 75%
B. 25%
C. 50%
D. 100%
Câu 5 : Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nitron, những loại tơ
nào thuộc loại tơ tổng hợp?
A. Tơ nilon – 6,6 và tơ nitron (olon).
B. Tơ visco và tơ axetat.
C. Tơ tằm và nitron
D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
Câu 7: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là:
A. 3
B. 5
C. 4
D. 2
Câu 8: Khi clo hoá PVC thu được một polime chứa 73,196% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo
phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
A. 3
B. 2
C. 5
D. 1
Câu 9: Cho các chất H2NCH2COOH, CH3COOH, CH3NH2. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các
dung dịch trên?
A. Quỳ tím
B. NaOH
C. HCl
D. CH3OH/HCl
Câu 10: Cho 38g hỗn hợp gồm 3 amin no đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch
sau phản ứng thu được 50,775 g muối. Thể tích dung dịch HCl cần dùng là:
A. 350ml
B. 35ml
C. 400ml
D. 40ml
Câu 11:Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit Y thì thu được 2 mol alanin, 1 mol valin và 2 mol glyxin. Khi
thủy phân không hoàn toàn Y thì thu được các đipeptit Ala-Val, Val-Ala và tri peptit Ala-Gly-Gly. Trình tự
các α - amino axit trong Y là
A. Ala – Val – Ala – Gly – Gly
B. Val – Ala – Ala – Gly – Gly
C. Gly – Ala – Ala – Val – Ala
D. Gly – Ala – Ala – Ala – Val
Câu 12:Cho amino...
TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4
Họ, tên thí sinh:..................................
Số báo danh:...............Lớp………….
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
Mã đề thi 132
Câu 1: Cho dung dịch của các chất riêng biệt sau:
C
6
H
5
– NH
2
(X
1
) (C
6
H
5
là vòng benzen); CH
3
NH
2
(X
2
);
H
2
N – CH
2
– COOH (X
3
); HOOC – CH
2
– CH
2
– CH(NH
2
) – COOH (X
4
)
H
2
N – (CH
2
)
4
– CH(NH
2
) – COOH (X
5
); CH
3
COOH(X
6
)
Những dung dịch làm giấy quỳ tím hóa đỏ (hồng) là dung dịch nào?
A. X
1
; X
2
; X
5
B. X
2
; X
3
; X
4
C. X
2
; X
5
D. X
4
; X
6
Câu 2: X là một aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 1,78(g) X phản ứng vừa đủ với
dung dịch HCl tạo ra 2,51(g) muối. Vậy công thức cấu tạo của X có thể là:
A. CH
3
-CH(NH
2
)-COOH B. H
2
N-CH
2
-COOH
C. CH
3
-CH(NH
2
)-CH
2
-COOH D. CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH
Câu 3: Lysin là một aminoaxit có công thức cấu tạo sau:
H
2
N-[CH
2
]
4
-CH(NH
2
)COOH
Khi nhúng quỳ tím vào dung dịch glutamic, màu của quỳ tím
A. không đổi. B. chuyển thành màu xanh.
C. chuyển thành màu đỏ( hồng). D. chuyển thành màu xanh tím.
Câu 4: Đem trùng hợp 15,6g stiren, hỗn hợp sau phản ứng cho các dụng với 200ml dung dịch brom 0,15M
sau đó tiếp tục cho thêm KI dư vào thì được 1,27g Iot. Hiệu suất của phản ứng trùng hợp là?
A. 75% B. 25% C. 50% D. 100%
Câu 5 : Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nitron, những loại tơ
nào thuộc loại tơ tổng hợp?
A. Tơ nilon – 6,6 và tơ nitron (olon). B. Tơ visco và tơ axetat.
C. Tơ tằm và nitron D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
Câu 7: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C
4
H
11
N là:
A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
Câu 8: Khi clo hoá PVC thu được một polime chứa 73,196% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo
phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
A. 3 B. 2 C. 5 D. 1
Câu 9: Cho các chất H
2
NCH
2
COOH, CH
3
COOH, CH
3
NH
2
. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các
dung dịch trên?
A. Quỳ tím B. NaOH C. HCl D. CH
3
OH/HCl
Câu 10: Cho 38g hỗn hợp gồm 3 amin no đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch
sau phản ứng thu được 50,775 g muối. Thể tích dung dịch HCl cần dùng là:
A. 350ml B. 35ml C. 400ml D. 40ml
Câu 11:Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit Y thì thu được 2 mol alanin, 1 mol valin và 2 mol glyxin. Khi
thủy phân không hoàn toàn Y thì thu được các đipeptit Ala-Val, Val-Ala và tri peptit Ala-Gly-Gly. Trình tự
các α - amino axit trong Y là
A. Ala – Val – Ala – Gly – Gly B. Val – Ala – Ala – Gly – Gly
C. Gly – Ala – Ala – Val – Ala D. Gly – Ala – Ala – Ala – Val
Câu 12:Cho amino axit CH
3
-CH(NH
2
)-COOH. A có thể phản ứng được với chất nào trong các chất sau :
1) nước brom 2) C
2
H
5
OH/HCl 3) NaOH 4) HCl 5) CaCO
3
A. 3;4;5. B. 1;2;4;5. C. 2;3;4. D. 2;3;4;5.
Câu 13. Cho các chất: C
2
H
5
NH
2
(1), (C
6
H
5
)
2
NH (2), C
6
H
5
NH
2
(3), NH
3
(4). Thứ tự tăng dần tính bazơ là ?
A. (3)<(2)<(1)<(4) B. (4)<3)<(2)<(1) C. (3)<(4)<(1)<(2) D. (2)<(3)<(4)<(1)
Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng?
Bài kiểm tra hóa 12 lần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài kiểm tra hóa 12 lần 2 - Người đăng: mayhong038
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài kiểm tra hóa 12 lần 2 9 10 997