Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra môn Hóa học lớp 11

Được đăng lên bởi Mỹ Hiền
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC
Lớp 11
Thời gian làm bài : 60 phút
1/ Dãy các chất điện li mạnh gồm
a
NaOH, H2SO4, HCl, NH4NO3, CH3COONa.
b
CaCl2, Fe(NO3)2, Ca3(PO4)2, AgCl.
c
BaCO3, KCl, Cu(OH)2, AgNO3, CaSO4.
d
CO2, CaCl2,FeSO4, KHCO3, Al(OH)3.
2/ Chọn câu trả lời đúng khi nói về muối trung hòa.
a
Muối trung hòa là muối mà dung dịch luôn có pH = 7
b Muối trung hòa là muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh
c
Muối trung hòa là muối không còn hiđro có khả năng phân li ra proton.
d Muối trung hòa là muối không còn hiđro trong phân tử
3/ Dung dịch A không thể chứa đồng thời các ion nào sau đây:
a
Fe3+, Cu2+, Na+,NH4+, Cl-.
b
Mg2+, Ca2+, H+, OH-, Cl-, SO42-.
+
+
+
32c
NH4 ., K , Na , PO4 , CO3 .
d
Al3+, K+, H+, NO3-, SO42-.
4/ Hòa tan 0,04gam NaOH vào nước để được 1lit dung dịch. pH của dung dịch axit này là:
a
12
b
11
c
3
d
4
5/ Cho các dung dịch A,B,C,D chứa các tập hợp ion sau đây:
A. Cl-; NH4+; Na+; SO42-, B. Ba2+; Cl-; Ca2+; OH-.
C. K+; H+; Na+; NO3-; . D. K+; NH4+; HCO3-; CO32-.
Trộn 2 dung dịch với nhau thì cặp nào không có phản ứng?
a
D + A
b
A + B
c
B + C
d
C + D
6/ Câu phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự điện ly:
a
Sự điện li là sự phân li của một chất dưới tác dụng của dòng điện.
b Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất điện li đó tan trong nước hay ở trạng thái
nóng chảy.
c
Sự điện li là quá trình hòa tan một chất vào trong nước thành dung dịch.
d Sự điện li một chất thực chất là một quá trình oxihoa -khử
7/ Ion CO32- không phản ứng với dung dịch nào sau đây:
a
Na+; K+; NO3-; HCO3-.
b
H+; K+; HSO4-; Na+; Cl-.
c
Ba2+; Ca2+; OH-; Cl-.
d
Fe3+; NH4+; Cl-; SO42-.
8/ Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/l
thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của m và a là:
a
0,5825 gam và 0,06 M
b
0,5875 gam và 0,04 M
c
0,5626 gam và 0,05 M
d
1,97 gam và 0,01 M
9/ Thêm 1 mol CH3COOH vào 1 lit nước nguyên chất. Phát biểu nào sau đây là đúng:
a
Nồng độ của ion H+ trong dung dịch là 1M. b
Độ pH của dung dịch giảm đi
c
Nồng độ ion OH- > nồng độ ion H+
d
Axitaxetic phân li hoàn toàn thành các ion.
10/ Trong các phản ứng sau: phản ứng nào là phản ứng oxihoa khử?
a
2AlCl3 + 3Na2CO3 + H2O ----> 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl
b KHSO4 + KHCO3 -----> K2SO4 + H2O + CO2
c
3FeCO3 + 10 HNO3 ----> 3Fe(NO3)3 + NO + 3CO2 + 5H2O
d Fe3O4 + 8HCl
-----> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
11/ Trộn 50 ml dung dịchHCl với 50 ml dung dịch NaOH có pH = 13 thu được dung dịch X có pH = 2.
Nồng độ m...
BÀI KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC
Lớp 11
Thời gian làm bài : 60 phút
1/ Dãy các chất điện li mạnh gồm
a NaOH, H
2
SO
4
, HCl, NH
4
NO
3
, CH
3
COONa. b CaCl
2
, Fe(NO
3
)
2
, Ca
3
(PO
4
)
2
, AgCl.
c BaCO
3
, KCl, Cu(OH)
2
, AgNO
3
, CaSO
4
. d CO
2
, CaCl
2
,FeSO
4
, KHCO
3
, Al(OH)
3
.
2/ Chọn câu trả lời đúng khi nói về muối trung hòa.
a Muối trung hòa là muối mà dung dịch luôn có pH = 7
b Muối trung hòa là muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh
c Muối trung hòa là muối không còn hiđro có khả năng phân li ra proton.
d Muối trung hòa là muối không còn hiđro trong phân tử
3/ Dung dịch A không thể chứa đồng thời các ion nào sau đây:
a Fe
3+
, Cu
2+
, Na
+
,NH
4
+
, Cl
-
. b Mg
2+
, Ca
2+
, H
+
, OH
-
, Cl
-
, SO
4
2-
.
c NH
4
+
., K
+
, Na
+
, PO
4
3-
, CO
3
2-
. d Al
3+
, K
+
, H
+
, NO
3
-
, SO
4
2-
.
4/ Hòa tan 0,04gam NaOH vào nước để được 1lit dung dịch. pH của dung dịch axit này là:
a 12 b 11 c 3 d 4
5/ Cho các dung dịch A,B,C,D chứa các tập hợp ion sau đây:
A. Cl
-
; NH
4
+
; Na
+
; SO
4
2-
, B. Ba
2+
; Cl
-
; Ca
2+
; OH
-
. C. K
+
; H
+
; Na
+
; NO
3
-
; . D. K
+
; NH
4
+
; HCO
3
-
; CO
3
2-
.
Trộn 2 dung dịch với nhau thì cặp nào không có phản ứng?
a D + A b A + B c B + C d C + D
6/ Câu phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự điện ly:
a Sự điện li là sự phân li của một chất dưới tác dụng của dòng điện.
b Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất điện li đó tan trong nước hay ở trạng thái
nóng chảy.
c Sự điện li là quá trình hòa tan một chất vào trong nước thành dung dịch.
d Sự điện li một chất thực chất là một quá trình oxihoa -khử
7/ Ion CO
3
2-
không phản ứng với dung dịch nào sau đây:
a Na
+
; K
+
; NO
3
-
; HCO
3
-
. b H
+
; K
+
; HSO
4
-
; Na
+
; Cl
-
.
c Ba
2+
; Ca
2+
; OH
-
; Cl
-
. d Fe
3+
; NH
4
+
; Cl
-
; SO
4
2-
.
8/ Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/l và H
2
SO
4
0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)
2
a mol/l
thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của m và a là:
a 0,5825 gam và 0,06 M b 0,5875 gam và 0,04 M
c 0,5626 gam và 0,05 M d 1,97 gam và 0,01 M
9/ Thêm 1 mol CH
3
COOH vào 1 lit nước nguyên chất. Phát biểu nào sau đây là đúng:
a Nồng độ của ion H
+
trong dung dịch là 1M.b Độ pH của dung dịch giảm đi
c Nồng độ ion OH
-
> nồng độ ion H
+
d Axitaxetic phân li hoàn toàn thành các ion.
10/ Trong các phản ứng sau: phản ứng nào là phản ứng oxihoa khử?
a 2AlCl
3
+ 3Na
2
CO
3
+ H
2
O ----> 2Al(OH)
3
+ 3CO
2
+ 6NaCl
b KHSO
4
+ KHCO
3
-----> K
2
SO
4
+ H
2
O + CO
2
c 3FeCO
3 +
10 HNO
3
----> 3Fe(NO
3
)
3
+ NO + 3CO
2
+ 5H
2
O
d Fe
3
O
4
+ 8HCl -----> FeCl
2
+ 2FeCl
3
+ 4H
2
O
11/ Trộn 50 ml dung dịchHCl với 50 ml dung dịch NaOH có pH = 13 thu được dung dịch X có pH = 2.
Nồng độ mol/ lit của dung dịch HCl là:
a 0,18 b 0,16 c 0,06 d 0,12
12/ Phản ứng nào sau đây viết sai:
a 2FeCl
3
+ 3Na
2
CO
3
+ 3H
2
O ----> 2Fe(OH)
3
+ 6NaCl +3 CO
2
b BaCl
2
+ 2 NaOH ----> Ba(OH)
2
+ 2 NaCl
c NaHCO
3
+ Ca(OH)
2
dư ------> CaCO
3
+ NaOH + H
2
O
d CuSO
4
+ BaCl
2
-------> BaSO
4
+ CuCl
2
13/ Thêm từ từ dung dịch BaCl
2
vào 300 ml dung dịch gồm Na
2
SO
4
0,1 M và K
2
SO
4
0,2 M cho đến khi khối lượng
kết tủa không đổi nữa thì dừng lại thấy hết 100 ml BaCl
2
. Nồng độ mol/lit của dung dịch BaCl
2
a 0,9 M b 0,3M c 1,2 M d 0,6M
14/ Cho 3,87 gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg vào 250 ml dung dịch X gồm HCl 1M và H
2
SO
4
0,5 M thu được
dung dịch B và 4,368 lít khí H
2
(đktc). Cho dung dich B tác dụng với V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,02
M và Ba(OH)
2
0,01 M. Thể tích dung dịch B cần thiết để tác dụng với dung dịch A cho kết tủa nhỏ nhất là:
a 2,75 lit b 12 lit c 14,75 lit d 12,5 lit
15/ Dung dịch X gồm các ion: Na
+
(0,1M) ; Mg
2+
(0,05 M); Cl
-
(0,06M) và ion SO
4
2-
. Nồng độ ion SO
4
2-
trong dung
dịch là:
a 0,06M b 0,14 M c 0,07 M d 0,05M
16/ Trộn 2 dung dịch Ba(HCO
3
)
2
với NaHSO
4
. Trong sản phẩm thu được sau phản ứng có...................
1
Bài kiểm tra môn Hóa học lớp 11 - Trang 2
Bài kiểm tra môn Hóa học lớp 11 - Người đăng: Mỹ Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài kiểm tra môn Hóa học lớp 11 9 10 372