Ktl-icon-tai-lieu

Bài nguyên hàm khó

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài nguyên hàm khó
2 x
Tính :  x .e .sin xdx

Đặt A=

 x .e .sin xdx
2

Lời giải

x

 a  x 2 .e x
Tính A .Đặt 
Ta có :
db

sin
xdx


 da  x.e x (2  x)dx

 b   cos x

2 x
x
=>A=  cos x.x .e   cos x.x.e (2  x)dx

2 x
x
2 x
=  cos x.x .e  2 cos x.x.e dx   cos x.x .e dx (1)

 a  x 2 .e x
Đặt B= cos x.x .e dx .Tính B :Đặt 
Ta có:
db

cos
xdx




2

x

2 x
x
=>B= sin x.x .e   sin x.x.e (2  x) dx

 da  x.e x (2  x)dx

 b  sin x

2 x
x
2 x
2 x
x
= sin x.x .e  2  sin x.x.e dx   sin x.x .e dx = sin x.x .e  2  sin x.x.e dx  A

Kết hợp với (1) =>A=

 cos x.x 2 .e x  2  cos x.x.e x dx  sin x.x 2 .e x  2  sin x.x.e x dx  A

x 2 .e x (sin x  cos x )
=>A=
  cos x.x.e x dx   sin x.x.e x dx (3)
2
 a  x.e x
 da  e x (1  x)dx
x
Đặt D=  sin x.x.e dx .Tính D :Đặt 
Ta có: 
 db  sin xdx
 b   cos x
x
x
=>D=  cos x.x.e   cos x.e (1  x)dx

x
x
x
=  cos x.x.e   cos x.e dx   cos x.xe dx .Thế vào (3) ta có :

x 2 .e x (sin x  cos x)
A=
  cos x.x.e x dx  cos x.x.e x   cos x.e x dx   cos x.xe x dx
2
2 x
x .e (sin x  cos x)
=
 cos x.x.e x   cos x.e x dx (4)
2
 a  ex
 da  e x dx
x
Đặt E=  cos x.e dx .Tính E đặt 
Ta có : 
 db  cos xdx
 b  sin x
x
x
=>E= sin x.e   sin x.e dx (5)

 a  ex
Đặt F= sin x.e dx .Tính F đặt 
Ta có :
 db  sin xdx



x

 da  e x dx

 b   cos x

x
x
=>F=  cos x.e   cos x.e dx =  cos x.e x  E

Kết hợp với (5) ta có :E= sin x.e x  cos x.e x  E =>E=

e x (sin x  cos x)
C
2

x 2 .e x (sin x  cos x)
e x (sin x  cos x)
x
 cos x.x.e 
C
2
2
Bình luận : Bài trên là bài toán tính nguyên hàm từng phần ,nhưng bài
khó ở chỗ là ghép cả 3 hạng tử vừa chứa x2 ,sinx và e x thành ra bài toán
Thế vào (4) Ta có:A=

trở nên phức tạp hơn .Nếu ban đầu không đặt a= x2. e x mà đặt a=
x 2 .sin x thì tính da sẽ là da=x(x.cosx+2sinx)dx ,Thế vào biểu thức sẽ trở
thành  e .x( x.cos x  2sin x)dx , Bài nguyên hàm lúc vẫn tính tương tự
như trên ,nói chung cách nào vẫn sẽ ra nhưng nói chung và vẫn phải
tính nhiều lần .Bài toán này may mắn ở chỗ hạng tử là x2 còn nếu không
là x2 mà là x3 hoặc bậc cao hơn thì tính toán còn khó nữa .Chưa kể các
hạng tử khác vẫn là bậc một
Nói chung ,bài toán tính nguyên hàm từng phần nói chung là đề bài đơn
giản nhưng làm lại khó hơn nhiều .Những dạng đề như vậy không thể
ra trong đề thi đại học vì có quá dài và tốn nhiều thời gian .Nhiều học
sinh nếu có làm thì cũng sẽ có lúc lúng túng vì phải tính toán rất
nhiều .Xem đây là một bài toán ng...
Bài nguyên hàm khó
Tính :
2
. .sin
x
x e xdx
Lời giải
Đặt A=
2
. .sin
x
x e xdx
Tính A .Đặt
2
.
sin
x
a x e
db xdx
Ta có :
. (2 )
cos
x
da x e x dx
b x
 
=>A=
2
cos . . cos . . (2 )
x x
x x e x x e x dx
=
2 2
cos . . 2 cos . . cos . .
x x x
x x e x x e dx x x e dx
(1)
Đặt B=
2
cos . .
x
x x e dx
.Tính B :Đặt
2
.
cos
x
a x e
db xdx
Ta có:
. (2 )
sin
x
da x e x dx
b x
=>B=
=
2 2
sin . . 2 sin . . sin . .
x x x
x x e x x e dx x x e dx
=
2
sin . . 2 sin . .
x x
x x e x x e dx A
Kết hợp với (1) =>A=
2 2
cos . . 2 cos . . sin . . 2 sin . .
x x x x
x x e x x e dx x x e x x e dx A
=>A=
2
. (sin cos )
cos . . sin . .
2
x
x x
x e x x
x x e dx x x e dx
(3)
Đặt D=
sin . .
x
x x e dx
.Tính D :Đặt
.
sin
x
a x e
db xdx
Ta có:
(1 )
cos
x
da e x dx
b x
 
=>D=
cos . . cos . (1 )
x x
x x e x e x dx
=
cos . . cos . cos .
x x x
x x e x e dx x xe dx
.Thế vào (3) ta có :
A=
2
. (sin cos )
cos . . cos . . cos . cos .
2
x
x x x x
x e x x
x x e dx x x e x e dx x xe dx
=
2
. (sin cos )
cos . . cos .
2
x
x x
x e x x
x x e x e dx
(4)
Đặt E=
cos .
x
x e dx
.Tính E đặt
cos
x
a e
db xdx
Ta có :
sin
x
da e dx
b x
=>E=
sin . sin .
x x
x e x e dx
(5)
Đặt F=
sin .
x
x e dx
.Tính F đặt
sin
x
a e
db xdx
Ta có :
cos
x
da e dx
b x
 
Bài nguyên hàm khó - Trang 2
Bài nguyên hàm khó - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài nguyên hàm khó 9 10 176