Ktl-icon-tai-lieu

bài tập adn

Được đăng lên bởi paduy-nq-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1485 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PhÇn I-C¬ chÕ di truyÒn.
A: C¬ chÕ di truyÒn ë cÊp ®é ph©n tö.
I.ADN vµ c¬ chÕ t¸i b¶n.
1.ADN.
1.1.C¸c d¹ng bµi tËp:
D¹ng 1: T¬ng quan gi÷a tæng nuclª«tit víi chiÒu dµi vµ khèi lîng cña ADN (hay gen).
a.Ph¬ng ph¸p gi¶i:
-ADN (hay gen) cã 2 m¹ch ®¬n.
-ChiÒu dµi ADN (hay gen) lµ chiÒu dµi cña mét m¹ch ®¬n vµ mçi nuclª«tit xem nh cã kÝch thíc 3,4A
o
. (1A
0
= 10
-4
µm hay 1µm = 10
-4
A
0
).
-Khèi lîng trung b×nh cña mçi nuclª«tit trong ADN hay gen lµ 300 ®vC.
-Thµnh phÇn mét nuclª«tit gåm: Mét ph©n tö ®êng C
5
H
10
O
4
; mét ph©n tö axit phètphorÝc (H
3
PO
4
).
-Mçi chu k× xo¾n cã kÝch thíc 34A
0
gåm 10 cÆp nuclª«tit (20 nuclª«tit).
Do vËy:
+Gäi:* N: Tæng nuclª«tit trong c¶ hai m¹ch ADN (hay gen).
*M: Khèi lîng cña ADN (hay gen) -®¬n vÞ ®vC.
*C: Sè chu k× xo¾n cña ADN (hay gen).
-Ta cã c¸c t¬ng quan sau:
+M =
300
×
N
(®vC)
)(
300
nu
M
N
=→
.
+ L =
)(4,3
2
0
A
N
×
)(
4.3
2
nu
L
N
=→
.
+L = C*34(
0
A
)
34
L
C
=
(chu k×).
+
3002
4.3
)(4.3
3002
0
××=×
×
=
L
MA
M
L
(®vC).
+
20300104,320
×
=
×
==
MLN
C
(chu k×).
b.Bµi tËp tr¾c nghiÖm:
C©u 1 (1.32.5): Mét gen dµi 4202,4
0
A
sÏ chøa bao nhiªu cÆp nuclª«tit?
A. 2472. B. 1236. C. 618. D. 3708.
C©u 2 (2.32.5): Gen ph©n m¶nh chøa 4500 nuclª«tit gåm 4 ®o¹n ªx«n vµ intron xÕp xen kÏ nhau cã sè
nuclª«tit theo tØ lÖ 4 : 2 : 1 : 3. C¸c ®o¹n ªx«n dµi bao nhiªu ¨ngstron?
A. 7650. B. 3825. C. 4590. D. 3060.
C©u 3 (3.32.5): Gen dµi 0,2482 µm cã bao nhiªu chu k× xo¾n?
A. 73. B. 146. C. 1460. D. 730.
C©u 4 (4.32.5): Gen cÊu tróc cã khèi lîng 500400 ®vC sÏ cã chiÒu dµi bao nhiªu ¨ngstron?
A. 1417,8. B. 5671,2. C. 4253,4. D. 2835,6.
C©u 5 (5.32.5): Gen dµi 0,408 µm cã khèi lîng lµ:
A. 720000 ®vC. B. 360000 ®vC. C. 1440000 ®vC. D. 540000 ®vC.
C©u (6.32.5): Gen cã 69 chu k× sÏ cã chiÒu dµi bao nhiªu µm?
A. 0,4692. B. 0,1173. C. 0,2346. D. 0,17595.
C©u (7.32.5): Mét gen cã khèi lîng 615600 ®vC sÏ cã bao nhiªu nuclª«tit?
A. 4104. B. 2052. C. 5596. D. 1026.
C©u (8.32.6): Gen cã 920 cÆp nuclª«tit sÏ cã sè chu k× xo¾n lµ:
A. 184. B. 92. C. 46. D. 69.
C©u (9.32.6): Mét gen cã chøa 2634 nuclª«tit sÏ cã chiÒu dµi lµ:
A. 2238,9
0
A
.
B. 8955,6
0
A
.
C. 3358,35
0
A
.
D. 4477,8
0
A
.
C©u (10.32.5): Mét gen chøa 952 cÆp nuclª«tit sÏ cã khèi lîng lµ:
A. 1142400 ®vC. B. 285600 ®vC. C. 571200 ®vC. D. 428400 ®vC.
...........................................................................................................................................................................
D¹ng 2
vËn dông nguyªn t¾c bæ sung ®Ó x¸c ®Þnh tØ lÖ % sè lîng tõng lo¹i
nuclª«tit trong 2 m¹ch cña ADN (hay gen)
1
bài tập adn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập adn - Người đăng: paduy-nq-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
bài tập adn 9 10 980