Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập amtlab

Được đăng lên bởi Ái Quyết Nguyễn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1010 lần   |   Lượt tải: 0 lần
baitap 1:nhap vao 3 so? kiem tra xem co tao thanh tam giac hay khong . neu co tinh
dien tich va chu vi tam giac
(cac ban tao trong mfile nha)
vào file>>new>>mfile
a=input ('nhap vao do dai canh a : ');
b=input ('nhap vao do dai canh b : ');
c=input ('nhap vao do dai canh c : ');
if (a>0)&(b>0)&(c>0)&(a+b>c)&(c+b>c)&(a+c>b)
cv=a+b+c;
disp ('chu vi tam giac la : ');
cv
p=cv/2;
disp ('dien tich tam giac la : ');
s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
else
disp ('3 so khong tao thanh tam giac ');
end;
bài tập 2 : dùng hàm m-file để tính tổng bình phương của 2 số (x^2+^2)
bước 1 : vào file>>new>>mfile
function z=tbp(x,y)
z=x*x+y*y;
bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là tbp)
bước 3:vào file>>new>>mfile
t1=input ('nhap vao gia tri t1 : ');
t2=input ('nhap vao gia tri t2 : ');
kq= tbp(t1,t2);
disp ('tong binh phuong cua 2 so la ');
kq
bước 4:vào file chọn save(lưu với tên là bt1)
bước 5:ra cưa sổ chính command window gõ bt1>>enter.

bài tập 3 :viết bằng hàm m-file :tính tổng , hiệu và tích của 2 số nhập vào từ bàn
phím
1.tính tổng:
bước 1 : vào file>>new>>mfile
function f=tong(x,y);
f=x+y;
bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là tong)
bước 3:vào file>>new>>mfile

a= input ('nhap vao so a : ');
b= input ('nhap vao so b : ');
disp ('tong cua 2 so la ');
kq= tong(a,b)
bước 4:vào file chọn save(lưu với tên là bt2)
bước 5:ra cưa sổ chính command window gõ bt2>>enter.
2.tính hiệu và tích tương tự.
bài tập 4: viet chuong trinh nhap vao2 so a,b. tim gia tri lon nhat
bước 1 : vào file>>new>>mfile
a=input ('nhap vao gia tri a : ');
b=input ('nhap vao gia tri b : ');
max=a;
if max<b
max=b;
end;
disp ('gia tri lon nhat la : ');
max
bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là bt4)
bước 3:ra cưa sổ chính command window gõ bt4>>enter.
bài tập 5: giai phuong trinh bac 2 bang scrip file
bước 1 : vào file>>new>>mfile
%giai phuong trinh bac 2 bang scrip file
a=input ('nhap vao gia tri a: ');
b=input ('nhap vao gia tri b: ');
c=input ('nhap vao gia tri c: ');
delta=b*b-(4*a*c);
if delta<0
disp ('phuong trinh vo nghiem ');
elseif delta==0
disp ('phuong trinh co nghiem kep');
x=-b/(2*a)
else
disp ('phuong trinh co 2 nghiem phan biet ');
x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a)
x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a)
end;
bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là bt5)
bước 3:ra cưa sổ chính command window gõ bt5>>enter.
bài tập 6: giai phuong trinh bac 2 bang hàm m-file file
cái này đang nghiên cứu
TRƯA RÙI. ĐI ĂN CƠM ĐÃ,HE, ĐÓI WA +-*/

bài tập 7: nhap vao 2 so. tim UCLN,BCNN
vào file>>new>>mfile
a=input ('nhap vao so ...
baitap 1:nhap vao 3 so? kiem tra xem co tao thanh tam giac hay khong . neu co tinh
dien tich va chu vi tam giac
(cac ban tao trong mfile nha)
vào file>>new>>mfile
a=input ('nhap vao do dai canh a : ');
b=input ('nhap vao do dai canh b : ');
c=input ('nhap vao do dai canh c : ');
if (a>0)&(b>0)&(c>0)&(a+b>c)&(c+b>c)&(a+c>b)
cv=a+b+c;
disp ('chu vi tam giac la : ');
cv
p=cv/2;
disp ('dien tich tam giac la : ');
s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
else
disp ('3 so khong tao thanh tam giac ');
end;
bài tập 2 : dùng hàm m-file để tính tổng bình phương của 2 số (x^2+^2)
bước 1 : vào file>>new>>mfile
function z=tbp(x,y)
z=x*x+y*y;
bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là tbp)
bước 3:vào file>>new>>mfile
t1=input ('nhap vao gia tri t1 : ');
t2=input ('nhap vao gia tri t2 : ');
kq= tbp(t1,t2);
disp ('tong binh phuong cua 2 so la ');
kq
bước 4:vào file chọn save(lưu với tên là bt1)
bước 5:ra cưa sổ chính command window gõ bt1>>enter.
bài tập 3 :viết bằng hàm m-file :tính tổng , hiệu và tích của 2 số nhập vào từ bàn
phím
1.tính tổng:
bước 1 : vào file>>new>>mfile
function f=tong(x,y);
f=x+y;
bước 2: vào file chọn save(lưu với tên là tong)
bước 3:vào file>>new>>mfile
Bài tập amtlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập amtlab - Người đăng: Ái Quyết Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập amtlab 9 10 582