Ktl-icon-tai-lieu

bài tập ancol trong đề thi đại học

Được đăng lên bởi Hoa Battu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHAN KHẮC DƯƠNG
I. HIĐROCACBON
Câu 1 (CĐ_07): Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với khí
Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được hai dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên
của X là
A. 2-metylpropan
B. butan
C. 3-metylpentan
D. 2,3-đimetylbutan
Câu 2 (CĐ_08): Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là C nH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng
của
A. anken
B. ankin
C. ankađien
D. ankan
Câu 3 (CĐ_09): Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các
chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, t0), cho cùng một sản phẩm là:
A. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en.
B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.
C. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en.
D. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan.
Câu 4 (CĐ_09): Cho các chất: CH2=CH-CH=CH2; CH3-CH2-CH=C(CH3)2; CH3-CH=CH-CH=CH2; CH3CH=CH2; CH3-CH=CH-COOH. Số chất có đồng phân hình học là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 5 (ĐH_A_07): Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối
lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là
A. C2H4
B. C3H4
C. C3H6
D. C4H8
Câu 6 (ĐH_A_07): Hiđrat hoá 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là
A. Eten và but-1-en
B. propen và but-2-en C. Eten và but-2-en
D. 2-metylpropen và but-1-en
Câu 7 (ĐH_B_07): Brom hoá một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối so với hiđro là
75,5. Tên ankan đó là
A. 3,3-đimetylhexan
B. 2,2-đimetylpropan C. 2,2,3-trimetylpentan D. isopentan
Câu 8 (ĐH_A_08): Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3,
CH2=CH-CH2-CH=CH2, CH3-C(CH3)=CH-CH3. Số chất có đồng phân hình học là
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 9 (ĐH_A_08): Khi crackinh toàn bộ một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích đo ở
cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là
A. C6H14
B. C3H8
C. C4H10
D. C5H12
Câu 10 (ĐH_A_08): Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là
A. 2
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 11 (ĐH_A_08): Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là
A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
Câu 12 (ĐH_B_08): Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết  và có hai nguyên tử cacbon bậc ba
trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho
X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ mol 1: 1), số dẫn xuất monoclo tối đa si...
PHAN KHẮC DƯƠNG
I. HIĐROCACBON
Câu 1 (CĐ_07): Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với khí
Cl
2
theo tỉ lệ mol 1 : 1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được hai dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên
của X là
A. 2-metylpropan B. butan C. 3-metylpentan D. 2,3-đimetylbutan
Câu 2 (CĐ_08): Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon C
n
H
2n+1
. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng
của
A. anken B. ankin C. ankađien D. ankan
Câu 3 (CĐ_09): Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các
chất sau khi phản ứng với H
2
(dư, xúc tác Ni, t
0
), cho cùng một sản phẩm là:
A. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en. B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.
C. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en. D. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan.
Câu 4 (CĐ_09): Cho các chất: CH
2
=CH-CH=CH
2
; CH
3
-CH
2
-CH=C(CH
3
)
2
; CH
3
-CH=CH-CH=CH
2
; CH
3
-
CH=CH
2
; CH
3
-CH=CH-COOH. Số chất có đồng phân hình học là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 5 (ĐH_A_07): Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm thành phần khối
lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là
A. C
2
H
4
B. C
3
H
4
C. C
3
H
6
D. C
4
H
8
Câu 6 (ĐH_A_07): Hiđrat hoá 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là
A. Eten và but-1-en B. propen và but-2-en C. Eten và but-2-en D. 2-metylpropen và but-1-en
Câu 7 (ĐH_B_07): Brom hoá một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất tỉ khối so với hiđro là
75,5. Tên ankan đó là
A. 3,3-đimetylhexan B. 2,2-đimetylpropan C. 2,2,3-trimetylpentan D. isopentan
Câu 8 (ĐH_A_08): Cho các chất sau: CH
2
=CH-CH
2
-CH
2
-CH=CH
2
, CH
2
=CH-CH=CH-CH
2
-CH
3
,
CH
2
=CH-CH
2
-CH=CH
2
, CH
3
-C(CH
3
)=CH-CH
3
. Số chất có đồng phân hình học là
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 9 (ĐH_A_08): Khi crackinh toàn bộ một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích đo ở
cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H
2
bằng 12. Công thức phân tử của X là
A. C
6
H
14
B. C
3
H
8
C. C
4
H
10
D. C
5
H
12
u 10 (ĐH_A_08): Cho iso-pentan tác dụng với Cl
2
theo tỉ lmol 1:1, ssản phẩm monoclo tối đa thu được
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 11 (ĐH_A_08): Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C
8
H
10
A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 12 (ĐH_B_08): Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết và có hai nguyên tử cacbon bậc ba
trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO
2
(ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho
X tác dụng với Cl
2
(theo tỉ lệ mol 1: 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 13 (ĐH_B_08): Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối
lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
A. ankađien B. anken C. ankin D. ankan
Câu 14 (ĐH_A_09): Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là
A. xiclohexan. B. xiclopropan. C. stiren. D. etilen.
Câu 15 (ĐH_B_09): Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en. B. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.
C. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en. D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.
Câu 16 (ĐH_B_09): Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất
hữu Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác
nhau. Tên gọi của X là
A. but-2-en. B. propilen. C. xiclopropan. D. but-1-en.
1
bài tập ancol trong đề thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập ancol trong đề thi đại học - Người đăng: Hoa Battu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài tập ancol trong đề thi đại học 9 10 332