Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập anđehitxetonacit cacboxylic

Được đăng lên bởi Pham Thi Thuy Nhai
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 987 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 6: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC
Câu 1: Một anđehit có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định là
A. n > 0, a  0, m  1.
B. n  0, a  0, m  1.
C. n > 0, a > 0, m > 1.
D. n  0, a > 0, m  1.
Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương ?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 3: Có bao nhiêu xeton có công thức phân tử là C5H10O ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C6H12O tham gia phản ứng tráng gương ?
A. 6.
B. 7.
C. 8.
D. 9.
Câu 5: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 6: CTĐGN của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C 2H3O. CTPT của nó là
A. C8H12O4.
B. C4H6O.
C. C12H18O6.
D. C4H6O2.
Câu 7: CTĐGN của anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. Anđehit đó có số đồng phân là
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 8: (CH3)2CHCHO có tên là
A. isobutyranđehit.
B. anđehit isobutyric.
C. 2-metyl propanal.
D. A, B, C đều đúng.
Câu 9: CTPT của ankanal có 10,345% H theo khối lượng là
A. HCHO.
B. CH3CHO.
C. C2H5CHO.
D. C3H7CHO.
Câu 10: Anđehit A (chỉ chứa một loại nhóm chức) có %C và %H (theo khối lượng) lần lượt là 55,81 và 6,97. Chỉ ra
phát biểu sai
A. A là anđehit hai chức.
B. A còn có đồng phân là các axit cacboxylic.
C. A là anđehit no.
D. Trong phản ứng tráng gương, một phân tử A chỉ cho 2 electron.
Câu 11: Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 1 lít hơi anđehit A có khối lượng bằng khối lượng 1 lít CO 2. A là
A. anđehit fomic.
B. anđehit axetic.
C. anđehit acrylic.
D. anđehit benzoic.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn p mol anđehit X được q mol CO 2 và t mol H2O. Biết p = q - t. Mặt khác 1 mol X tráng
gương được 4 mol Ag. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
A. đơn chức, no, mạch hở.
C. hai chức chưa no (1 nối đôi C=C).
B. hai chức, no, mạch hở.
D. nhị chức chưa no (1 nối ba C≡C).
Câu 13: Anđehit đa chức A cháy hoàn toàn cho mol CO2 - mol H2O = mol A. A là
A. anđehit no, mạch hở. B. anđehit chưa no.
C. anđehit thơm.
D. anđehit no, mạch vòng.
Câu 14: Đốt cháy anđehit A được mol CO2 = mol H2O. A là
A. anđehit no, mạch hở, đơn chức.
B. anđehit đơn chức, no, mạch vòng.
C. anđehit đơn chức có 1 nối đôi, mạch hở.
D. anđehit no 2 chức, mạch hở.
Câu 15: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được
một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)...
CHUYÊN ĐỀ 6: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC
Câu 1:


 !""#$%$%&!
A. '("
("
) B. 
("
("
)
C. '("'("') D. 
("'("
)
Câu 2:*+,-./01+
2
)(
345.4 $67
A. B.8 C.9 D.2
Câu 3:*+,&+./:
2
)(
7
A.) B. C.8 D.9
Câu 4:*+,-./01+
;
)
.4 $67
A.; B.< C.= D>
Câu 5:*+,+
2
)
3?@AB+ 7
A.) B. C.8 D.9
Câu 6:CDEFG)+""1H
8
CICG
A.
=
)
9
B.
9
;
 C.
)
)=
;
D.
9
;
Câu 7:CDEFG+""1H
8
JKL-./
A.  B. 9 C. ) D. 8
Câu 8:
8
,
A. K+*M  B. K+*M  C. NM. +. D. J"O"PQ
Câu 9:CICG3)("892R+3L$%
A.  B. 
8
 C.
2
 D.
8
<

Câu 10:JJS+1RAR+3L$%#$%22"=)A;"><S
.*Tsai
AJ BJU-./&*+&M
C.J+ D.C +.4 $6"./:JS+ +
Câu 11:C +VP3WWA.K0")X6J3L$%*Y3L$%)X
J
A.Z+ B.& C. M D.*[+
Câu 12:DLM++.+\$%+
A+
O].^N_3)+\ 
$6$%9+J\?`M-a
A.6"+"1H C.$+)L^
B."+"1H D.!$+)L*b
Câu 13:JJM++++
N+
^+JJ
A.+"1H B.$+ C.6 D.+"1AU
Câu 14:DLMJ$%+
^+
J
A.+"1H"6 B.6"+"1AU
C.6)L"1H D.+"1H
Câu 15: DcX6\AB8cX3X
&QF]3.4&4M ++S$%
d%.3XeTXcXTX3X+HVP3WW".K0F$@e$%0
fg+f?@ABFK 
KL+*YKL+f`.40\
A. +" B. 3+L^"
C. +"6 D. 3+L^"6
Câu 16:+0hF"
"??!i
9
"??!O
j
"??!O
j
8

kL0.4$%AB
8
HP3WX%.
A. B.8 C.9 D.2
*kL0.4$%AB
8

HP3WX%.
A.9 B. C.8 D.2
Câu 17:
8
T1+ l].m
A. 
8
^
B.
C.
2
 D. C04PQ
Câu 18: n o+K/Mkhông 1+ &7
A. 
^


+
"&Qk
9
 B. 
^




+
"&Q
C. 
8
^

??!F
+
 D. 
8


(

Câu 19: p`M-0PP] l].*Y.41+ &
A.
2
"
"
8

2
 B. 
8
"
"
8

C.
2
"
9
"
 D. 
8
"
"
9

Câu 20:&*+&M


 !""#$%$%&
!
A. '("
("
) B. 
("
("
)
C. '("'("') D. 
("'("
)
Câu 21:J&+H"
&
M
[
S L,WQ
A.M^&N[ B.M^&[N C.M^& D.M^&N[
- 1 -
Bài tập anđehitxetonacit cacboxylic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập anđehitxetonacit cacboxylic - Người đăng: Pham Thi Thuy Nhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập anđehitxetonacit cacboxylic 9 10 821