Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ánh sáng

Được đăng lên bởi nguyenngockhanh9999
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HD giải 15 Bài tập Giao thoa với ánh sáng đơn sắc
A. Phần Lí thuyết.
-Chùm sáng gồm 3 bức xạ 1 , 2 , 3
(Hay gồm 4, 5 bức xạ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 làm tương tự)
-Vị trí vân sáng của các bức xạ đơn sắc trùng nhau
x = k1

1 D
 D
 D
= k2 2 = k3 3
a
a
a

k1λ1= k2λ2= k3λ3 ; với k1, k2, k3,…, kn  Z
 k3 

k11
3 ;

k2 

k11
2 (*)

-Vị trí trùng đầu tiên ứng với số k1 nhỏ nhất thoả mãn (*),từ đó suy ra các vị trí
trùng tiếp theo.
-Khoảng vân trùng (khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân cùng màu với vân trung
tâm): i  BCNN  i1 , i2 , i3   x  ki
-Các dạng toán tương tự như giao thoa với 2 bức xạ, nhưng lưu ý vân trùng có
nhiều loại:
+Vân trùng của cả 3 bức xạ (cùng màu vời vân trung tâm),
+Vân trùng của 2 bức xạ ( khác màu với vân trung tâm),
Chú ý: Để tìm BCNN của 3 số i1 , i2 , i3 ta tìm BCNN của 2 số i1 , i2 là i12 sau đó tìm
BCNN của i12 với i3
B.Bài tập mẫu
Bài 1: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young.Ánh sáng sử dụng gồm ba
bức xạ đỏ, lục, lam có bước sóng lần lượt là : λ1 = 0,64μm, λ2 = 0,54μm, λ3 =
0,48μm. Vân sáng đầu tiên kể từ vân sáng trung tâm có cùng màu với vân sáng
trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của vân sáng màu lục?
A. 24

B. 27

C. 32

D. 18

Hướng dẫn giải:
 k3 

k11 4
k  32
 k1 ; k2  1 1 
k1 .  k1min  27; k2 min  32; k3min  36
3
3
2
27

Vị trí đầu tiên trùng nhau ứng với k1  27; k2  32; k3  36 .vậy vị trí trùng đầu tiên
ứng với vân sáng bậc 32 của ánh sáng lục.  ĐA là C
Bài 2. trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khe hẹp S phát ra đồng thời 3
búc xạ đơn sắc có bước sóng λ1 =392nm; 2 =490nm; 3 =735nm.Trên màn trong
khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có mầu giống mầu vân trung tâm ta quan sát
được bao nhiêu vạch sáng đơn sắc ứng với bức xạ 2 ?
A.11
B.9
C.7
D.6

Hướng dẫn giải:
 k3 

k11 8
k 4
 k1 ; k2  1 1  k1 .  k1min  15; k2 min  12; k3min  8
3 15
2
5

-Xét từ vân trung tâm 0 tới vân trùng đầu tiên sẽ có các vị trí 2 bị trùng với λ1 và 3
như sau:
k2
k1

0

4

8

12

0

5

10

15

6

9

12

4

6

8

 có hai vị trí λ1 trùng 2
2
Có k3  k 2
3
0
3
k2
0

k3

2

 có ba vị trí 2 trùng 3

-Giữa hai vân cùng mầu vân trung tâm có 11 vân 2 ( k2  12 )mà có 5 vị tri bị trùng
 Quan sát thấy 6 vân 2  ĐA là D

Bài 3: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh
sáng đơn sắc: 1 0,42 m (màu tím);  2 0,56 m (màu lục);  3 0,70 m (màu đỏ).
Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm sẽ quan sát
thấy tổng cộng có bao nhiêu vân ...
HD giải 15 Bài tập Giao thoa với ánh sáng đơn sắc
A. Phần Lí thuyết.
-


!"#$%&'()*$+
,
a
D
k
,
a
D
k
,
a
D
k
-
.
,-
.
,-
.

/&01-
-
-
2-
3

k
k
/
k
k
4
!"#$%$)5+16&017-89:;<4 =)>+$&#$%
$1?@A:B
!Khong vân trng-:;891C1&'+&01&'$+
' D
i BCNN i i i
x ki
!E:1::&01+F&'$>
1G+:1D
H"'$(;+&I1&'$+' 
H"'$(-+&01&'$+' 
JFDKLMNOO(7
MNOO(7
i i


i
+)>M
NOO(

i
&01
i
B.Bài tập mẫu
Bài 1 : P%1Q1::R-AS:+BTUEV
)8V>0>5WD .
,XYZ .
,XZ.
,
X[ZB"')5+16-L=&'$+'>+&01&'
$+'&01&'\9(&'+V]
^B NB_ B `B[
Hướng dẫn giải:
k
k k
;

_
k
k k
.
1 1 1
_/ / Yk k k
"#$%)5+16$+&01
_/ / Yk k k
B&\&#$%$)5+16
&01&'\(VBK^
Bài 2 B$:%1QS!'&G1::-Aa@b@$)I1
J)*>0>.
,c/
,cX/
,_BP$6$:
-:;1C1&'161?@>5+175+&'$+'d+
)W:16+&)*&01
]
^BNBcB_`BY
Bài tập ánh sáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ánh sáng - Người đăng: nguyenngockhanh9999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập ánh sáng 9 10 743