Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Ankadien

Được đăng lên bởi vuminhduc59
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ANKADIEN
I – PHÂN LOẠI - ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP:
1. Phân loại và danh pháp:
+ Ankadien (hay dien) là những hidrocacbon không no mạch hở có chứa hai liên kết đôi

trong phân tủ. Công thức chung CnH2n – 2 , với n 3.
+ Danh pháp: gọi như anken, nhưng thay vần – en bằng vần – dien.
+ Tùy theo vị trí tương đối của hai liên kết đôi, ta chia ra thành ba loại.
a/ Dien có hai liên kết đôi ở cách nhau ít nhất hai nối đơn, gọi là dien biệt lập.
Thí dụ CH2 = CH – CH2 – CH = CH2 penta – 1,4 – dien (tsôi = 260C)
b/ Dien có hai nối đôi liền nhau, gọi là anlen.
Thí dụ: CH2 = C = CH2 propa- 1,2 – dien. (tsôi = - 340C)
c/ Dien có hai nối cách nhau chỉ một nối đơn, gọi là dien liên hợp.
Thí dụ CH2 = CH – CH = CH2 buta – 1,3 – dien, CH2 = C(CH3) – CH = CH2 isopren.
2. Cấu trúc của buta – 1,3 – dien:
Trong phân tử buta – 1,3 – dien có 4 nguyên tử cacbon ở trạng thái lai hóa sp2, các
nguyên tử C và H đều nằm trên cùng một mặt phẳng.
Trong phân tử buta – 1,3 – dien bốn obitan p ở bốn nguyên tử cacbon xen phủ bên với
nhau tạo thành hệ liên hợp pi.
II – TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC DIEN LIÊN HỢP:
Các dien liên hợp có các phản ứng đặc trưng của anken như: phản ứng cộng, phản ứng
trùng hợp, phản ứng oxi hóa.
1. Phản ứng cộng:
a/ Cộng với hidro: xúc tác Ni, Pt

 Ni
t0
CH2 = CH – CH = CH2 + 2H2
CH3CH2CH2CH3.
Nếu lượng hidro ít và ở điều kiện êm dịu: như Pd ở - 120C, trong etanol, thì 1 phân tử H2 sẽ cộng
vào vị trí 1,2 hay 1,4.
Ví dụ:
  e tan ol,Pd120 C
CH2 = CH – CH = CH2 + H2
CH3CH2CH = CH2 (cộng 1,2)
CH3-CH = CH – CH3 (cộng 1,4)
b/ Cộng halogen (Cl2, Br2) và cộng với hidro halogenua:
Ankadien có thể cộng với Cl2, Br2 và HX tạo ra hỗn hợp sản phẩm cộng – 1,2 và – 1,4. Tỉ
lệ sản phẩm phụ thuộc vào nhiệt độ phản ứng.

CH2 = CH – CH = CH2 + Br2
CH2Br – CHBr – CH = CH2 + CH2Br – CH = CH – CH2Br
sản phẩm cộng 1,2
sản phẩm cộng 1,4
0
Ở - 80 C
80%
20%
Ở 400C
20%
80%

CH2 = CH – CH = CH2 + HBr
CH3 – CHBr – CH = CH2 + CH3 – CH = CH – CH2Br
sản phẩm cộng 1,2
sản phẩm cộng 1,4
Ở - 800C
80%
20%
Ở 400C
20%
80%
2. Phản ứng trùng hợp:
Ví dụ 1: Trùng hợp buta – 1,3 – dien thu được polibutadien (dùng sản xuất cao su buna)

 Na
nCH2 = CH – CH = CH2
-[CH2 – CH = CH – CH2 -]n- cao su buan.
3. Phản ứng oxi hóa:



t0

a/ Phản ứng cháy: CnH2n – 2 + (1,5n – 0,5) O2
nCO2 + (n – 1)H2O
Nhận xét: số mol CO2 lớn hơn số mol nước.
Số mol ankadien = số mol CO2 trừ số mol nước.
b/ Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: ankadien làm mất màu tím dd KMnO4, tạo kết
tủa màu nâu đen MnO2.
III - ĐIỀU CHẾ:
Trong công...
ANKADIEN
I – PHÂN LOẠI - ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP:
1. Phân loại và danh pháp:
+ Ankadien (hay dien) là những hidrocacbon không no mạch hở có chứa hai liên kết đôi
trong phân tủ. Công thức chung C
n
H
2n – 2
, với n
3.
+ Danh pháp: gọi như anken, nhưng thay vần – en bằng vần – dien.
+ Tùy theo vị trí tương đối của hai liên kết đôi, ta chia ra thành ba loại.
a/ Dien có hai liên kết đôi ở cách nhau ít nhất hai nối đơn, gọi là dien biệt lập.
Thí dụ CH
2
= CH – CH
2
– CH = CH
2
penta – 1,4 – dien (t
sôi
= 26
0
C)
b/ Dien có hai nối đôi liền nhau, gọi là anlen.
Thí dụ: CH
2
= C = CH
2
propa- 1,2 – dien. (t
sôi
= - 34
0
C)
c/ Dien có hai nối cách nhau chỉ một nối đơn, gọi là dien liên hợp.
Thí dụ CH
2
= CH – CH = CH
2
buta – 1,3 – dien, CH
2
= C(CH
3
) – CH = CH
2
isopren.
2. Cấu trúc của buta – 1,3 – dien:
Trong phân tử buta – 1,3 – dien có 4 nguyên tử cacbon ở trạng thái lai hóa sp
2
, các
nguyên tử C và H đều nằm trên cùng một mặt phẳng.
Trong phân tử buta – 1,3 – dien bốn obitan p ở bốn nguyên tử cacbon xen phủ bên với
nhau tạo thành hệ liên hợp pi.
II – TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC DIEN LIÊN HỢP:
Các dien liên hợp có các phản ứng đặc trưng của anken như: phản ứng cộng, phản ứng
trùng hợp, phản ứng oxi hóa.
1. Phản ứng cộng:
a/ Cộng với hidro: xúc tác Ni, Pt
CH
2
= CH – CH = CH
2
+ 2H
2
0
Ni
t

CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
.
Nếu lượng hidro ít và ở điều kiện êm dịu: như Pd ở - 12
0
C, trong etanol, thì 1 phân tử H
2
sẽ cộng
vào vị trí 1,2 hay 1,4.
Ví dụ:
CH
2
= CH – CH = CH
2
+ H
2
0
Pd
etanol, 12 C

CH
3
CH
2
CH = CH
2
(cộng 1,2)
CH
3
-CH = CH – CH
3
(cộng 1,4)
b/ Cộng halogen (Cl
2
, Br
2
) và cộng với hidro halogenua:
Ankadien có thể cộng với Cl
2
, Br
2
và HX tạo ra hỗn hợp sản phẩm cộng – 1,2 và – 1,4. Tỉ
lệ sản phẩm phụ thuộc vào nhiệt độ phản ứng.
CH
2
= CH – CH = CH
2
+ Br
2
CH
2
Br – CHBr – CH = CH
2
+ CH
2
Br – CH = CH – CH
2
Br
sản phẩm cộng 1,2 sản phẩm cộng 1,4
Ở - 80
0
C 80% 20%
Ở 40
0
C 20% 80%
CH
2
= CH – CH = CH
2
+ HBr
CH
3
– CHBr – CH = CH
2
+ CH
3
– CH = CH – CH
2
Br
sản phẩm cộng 1,2 sản phẩm cộng 1,4
Ở - 80
0
C 80% 20%
Ở 40
0
C 20% 80%
2. Phản ứng trùng hợp:
Ví dụ 1: Trùng hợp buta – 1,3 – dien thu được polibutadien (dùng sản xuất cao su buna)
nCH
2
= CH – CH = CH
2
Na

-[CH
2
– CH = CH – CH
2
-]
n
- cao su buan.
3. Phản ứng oxi hóa:
Bài tập Ankadien - Trang 2
Bài tập Ankadien - Người đăng: vuminhduc59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Ankadien 9 10 563