Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Ankan

Được đăng lên bởi vuminhduc59
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ANKAN
I - ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP - CẤU TẠO
1. Đồng phân cấu tạo:
a/ Đồng phân:
+ Đồng phân là những hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử.
+ Ankan là loại hidrocacbon mạch hở chỉ có các liện kết sigma (liên kết đơn) trong phân
tử, còn gọi là dãy đồng đẳng của metan.
+ Đồng đẳng là hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau, nhưng thành
phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm – CH2 – .

+ Công thức chung của ankan: CnH2n + 2 với n 1.
+ Ba chất đầu dãy đồng đẳng của ankan: CH4, CH3 – CH3, CH3CH2CH3 không có đồng
phân.
+ Từ C4H10 trở lên các ankan có đồng phân về mạch cacbon.
Ví dụ: C4H10 có hai đồng phân
CH3 – CH2 – CH2 – CH3 butan và CH3 – CH(CH3) – CH3.
2. Danh pháp:
+ Tên thay thế của ankan không nhánh
- Bốn chất đầu tiên được gọi metan, etan, propan, butan.
- Từ C5H12 trở lên, tên ankan không nhánh, gồm:
phần nền (chỉ số nguyên tử cacbon trong mạch) + hậu tố an
+ Tên thay thế của ankan có nhánh:
- Chọn mạch chính: là mạch cacbon dài nhất, nhiều nhánh nhất.
- Nếu có nhiều nhánh khác nhau, ta viết tên của chúng theo thứ tự chữ cái, ví dụ etyl viết
trước metyl.
- Nếu có nhiều nhánh giống nhau, ta thêm trước tên của chúng các chữ di, tri, tetra để chỉ
có hai, ba, bồn nhánh giống nhau.
- Đánh số trên mạch chính: xuất phát từ đầu nào gần nhánh nhất để cho vị trí nhánh là
nhỏ nhất. Nếu có nhiều nhánh mà cách đánh số khác nhau dẫn đến hai bộ chỉ số khác nhau thì
chọn bộ nào có chỏ số nhỏ hơn trong lần gặp đầu tiên.
Ví dụ: viết CTCT các đồng phân có CTPT C5H12, C6H14, C7H16. Gọi tên.
II – TÍNH CHẤT CỦA ANKAN:
1. Tính chất vật lí:
Trong phân tử các ankan chỉ có liên kết sigma không phân cực hay hầu như không phân
cực, nên toàn bộ phân tử ankan cũng không phân cực. Lực hút giữa các phân tử ankan là lực
tương tác rất yếu gọi là lực Van – de – Van. Vì vậy ankan từ CH4 đến C4H10 là chất khí.
Khi số nguyên tử cacbon tăng lên làm cho lực liên kết giữa các phân tử tăng, nên từ C5H12
trở lên là chất lỏng hoặc rắn.
Khi mạch cacbon bị phân nhánh nhiệt độ sôi của ankan bị giảm đi, vì sự tăng hình dạng
cầu dẫn đến làm giảm mức độ tiếp xúc giữa các phân tử. Nên tsôi giảm.
Tính tan: các ankan đều có tính kị nước, chúng không tan trong nước
2. Tính chất hóa học:
Khả năng phản ứng của ankan rất kém vì trong phân tử ankan chỉ có các liên kết sigma
bền không phân cực hoặc hầu như không phân cực. Do đó ankan còn gọi là “parafin”. Ở điều
kiện thường ankan không phản ứng với axit, bazơ, với chất oxi hóa mạnh, với kim loại hoạt
động.
Các phản ứng của ankan chỉ x...
ANKAN
I - ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP - CẤU TẠO
1. Đồng phân cấu tạo:
a/ Đồng phân:
+ Đồng phân là những hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử.
+ Ankan là loại hidrocacbon mạch hở chỉ có các liện kết sigma (liên kết đơn) trong phân
tử, còn gọi là dãy đồng đẳng của metan.
+ Đồng đẳng là hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau, nhưng thành
phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm – CH
2
– .
+ Công thức chung của ankan: C
n
H
2n + 2
với n
1.
+ Ba chất đầu dãy đồng đẳng của ankan: CH
4
, CH
3
– CH
3
, CH
3
CH
2
CH
3
không có đồng
phân.
+ Từ C
4
H
10
trở lên các ankan có đồng phân về mạch cacbon.
Ví dụ: C
4
H
10
có hai đồng phân
CH
3
– CH
2
– CH
2
– CH
3
butan và CH
3
– CH(CH
3
) – CH
3
.
2. Danh pháp:
+ Tên thay thế của ankan không nhánh
- Bốn chất đầu tiên được gọi metan, etan, propan, butan.
- Từ C
5
H
12
trở lên, tên ankan không nhánh, gồm:
phần nền (chỉ số nguyên tử cacbon trong mạch) + hậu tố an
+ Tên thay thế của ankan có nhánh:
- Chọn mạch chính: là mạch cacbon dài nhất, nhiều nhánh nhất.
- Nếu có nhiều nhánh khác nhau, ta viết tên của chúng theo thứ tự chữ cái, ví dụ etyl viết
trước metyl.
- Nếu có nhiều nhánh giống nhau, ta thêm trước tên của chúng các chữ di, tri, tetra để chỉ
có hai, ba, bồn nhánh giống nhau.
- Đánh số trên mạch chính: xuất phát từ đầu nào gần nhánh nhất để cho vị trí nhánh là
nhỏ nhất. Nếu có nhiều nhánh mà cách đánh số khác nhau dẫn đến hai bộ chỉ số khác nhau thì
chọn bộ nào có chỏ số nhỏ hơn trong lần gặp đầu tiên.
Ví dụ: viết CTCT các đồng phân có CTPT C
5
H
12
, C
6
H
14
, C
7
H
16
. Gọi tên.
II – TÍNH CHẤT CỦA ANKAN:
1. Tính chất vật lí:
Trong phân tử các ankan chỉ có liên kết sigma không phân cực hay hầu như không phân
cực, nên toàn bộ phân tử ankan cũng không phân cực. Lực hút giữa các phân tử ankan là lực
tương tác rất yếu gọi là lực Van – de – Van. Vì vậy ankan từ CH
4
đến C
4
H
10
là chất khí.
Khi số nguyên tử cacbon tăng lên làm cho lực liên kết giữa các phân tử tăng, nên từ C
5
H
12
trở lên là chất lỏng hoặc rắn.
Khi mạch cacbon bị phân nhánh nhiệt độ sôi của ankan bị giảm đi, vì sự tăng hình dạng
cầu dẫn đến làm giảm mức độ tiếp xúc giữa các phân tử. Nên t
sôi
giảm.
Tính tan: các ankan đều có tính kị nước, chúng không tan trong nước
2. Tính chất hóa học:
Khả năng phản ứng của ankan rất kém vì trong phân tử ankan chỉ có các liên kết sigma
bền không phân cực hoặc hầu như không phân cực. Do đó ankan còn gọi là “parafin”. Ở điều
kiện thường ankan không phản ứng với axit, bazơ, với chất oxi hóa mạnh, với kim loại hoạt
động.
Các phản ứng của ankan chỉ xảy ra khi đun nóng hay chiếu sáng hay có chất xúc tác.
Bài tập Ankan - Trang 2
Bài tập Ankan - Người đăng: vuminhduc59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Ankan 9 10 744