Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ankin

Được đăng lên bởi nguyenly83hp
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
i. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
a. HI®ROCACBON KH«NG NO
1. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-®ien) ph¶n øng céng víi brom theo tØ lÖ 1 : 1 vÒ sè mol. Hái cã thÓ thu ®îc tèi ®a bao nhiªu
s¶n phÈm cã cïng c«ng thøc ph©n tö C5H8Br2 ?A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
2. Trong c¸c chÊt díi ®©y, chÊt nµo ®îc gäi tªn lµ ®ivinyl ?
A. CH2 = C = CH-CH3 B. CH2 = CH-CH = CH2
C. CH2-CH-CH2 -CH = CH2
D. CH2 = CH - CH = CH - CH3
3.

CH3
|
ChÊt CH 3  C  C  CH cã tªn lµ g× ? sau :
|
CH 3

A. 2,2-®imetylbut-1-in
B. 2,2-®imeylbut-3-in
C. 3,3-®imeylbut-1-in
D. 3,3-®imeylbut-3-in
4. §èt ch¸y 1 hi®rocacbon X víi lîng võa ®ñ O2. Toµn bé s¶n phÈm ch¸y ®îc dÉn qua hÖ thèng lµm l¹nh th× thÓ tÝch gi¶m
h¬n mét nöa. X thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo ?
A. Ankan
B. Anken
C. Ankin
D. Xicloankan
5. Cho c¸c ph¶n øng sau:
1. CF3 - CH = CH2 + HBr
2. CH3 - CH = CH2 + HBr   Kh «ng cã oxi
  Kh «ng cã oxi
S¶n phÈm chÝnh cña c¸c ph¶n øng lÇn lît lµ :
A. CF3 - CHBr - CH3 vµ CH3 - CHBr - CH3
B. CF3 - CH2 - CH2Br vµ CH3 - CH2 - CH2Br
C. CF3 - CH2 - CH2Br vµ CH3 - CHBr - CH3
D. CF3 - CHBr - CH3 vµ CH3 - CH2 - CH2Br
6. Ph¶n øng cña CH2 = CHCH3 víi Cl2(khÝ) (ë 5000C) cho s¶n phÈm chÝnh lµ :
A. CH2ClCHClCH3
B. CH2 = CClCH3
C. CH2 = CHCH2Cl D. CH3CH = CHCl
7. Cho etilen t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng, nãng, s¶n phÈm chÝnh lµ:
A. CH3CH2OH
B. CH3CH2SO4H
C. CH3CH2SO3H
D. CH2 = CHSO4H
8. Cã thÓ thu ®îc bao nhiªu anken khi t¸ch HBr khái tÊt c¶ c¸c ®ång ph©n cña C 4H9Cl ?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
9. Vinylclorua cã thÓ trïng hîp t¹o ra mÊy lo¹i polime ?
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
10. Trong c¸c c¸ch ®iÒu chÕ trực tiếp etilen sau, c¸ch nµo kh«ng ®îc dïng ?
A. T¸ch H2O tõ ancol etylic.
B. T¸ch H2 khái CH2 - HC = CH - C2H5 D. CH2 = CH - CH = CH - CH3
X, Y, Z lµ 3 hi®rocacbon thÓ khÝ ë ®iÒu kiÖn thêng. Khi ph©n etan.
11.
C. Cho cacbon t¸c dông víi hi®ro.
D. T¸ch HX khái dÉn xuÊt halogen.
12. A. CH3 - CH = CH - CH3 B. CH2 = C = C = CH2 C. CH3 –hñy mçi chÊt X, Y, Z ®Òu t¹o ra C vµ H 2. ThÓ tÝch H2 lu«n
gÊp 3 lÇn thÓ tÝch hi®rocacbon bÞ ph©n hñy vµ X, Y, Z kh«ng ph¶i ®ång ph©n cña nhau. CTPT cña 3 chÊt trªn lµ :
A. CH4, C2H4, C3H4
B. C2H6, C3H6, C4H6
C. C2H4, C2H6, C3H8
D. C2H2, C3H4, C4H6
13. §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét hi®rocacbon thu ®îc 44 g CO2 vµ 18 g H2O. Gi¸ trÞ cña m lµ :
A. 11 g
B.12 g
C. 13 g
D. 14 g
14. Khi ®èt ch¸y 1 hi®rocacbon X cÇn 6 thÓ tÝch oxi sinh ra 4 thÓ tÝch khÝ cacbonic. X cã thÓ lµm mÊt mµu dung dÞch n íc
brom vµ kÕt hîp víi hi®ro t¹o thµnh 1 hi®rocacbon no m¹ch nh¸nh. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ :
A. (CH3)2C = CH2
B. CH3CH = C(...
i. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
a. HI®ROCACBON KH«NG NO
1. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-®ien) ph¶n øng céng víi brom theo tØ1 : 1 vÒ sè mol. Hái cã thÓ thu ®îc tèi ®a bao nhiªu
s¶n phÈm cã cïng c«ng thøc ph©n tö C
5
H
8
Br
2
?A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
2. Trong c¸c chÊt díi ®©y, chÊt nµo ®îc gäi tªn lµ ®ivinyl ?
A. CH
2
= C = CH-CH
3
B. CH
2
= CH-CH = CH
2
C. CH
2
-CH-CH
2
-CH = CH
2
D. CH
2
= CH - CH = CH - CH
3
3. ChÊt
3
3
3
|
|
CH
CH C C CH
CH
cã tªn lµ g× ? sau :
A. 2,2-®imetylbut-1-in B. 2,2-®imeylbut-3-in
C. 3,3-®imeylbut-1-in D. 3,3-®imeylbut-3-in
4. §èt ch¸y 1 hi®rocacbon X víi lîng võa ®ñ O
2
. Toµn s¶n phÈm ch¸y ®îc dÉn qua hÖ thèng lµm l¹nh th× thÓ tÝch gi¶m
h¬n mét nöa. X thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo ?
A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Xicloankan
5. Cho c¸c ph¶n øng sau:
1. CF
3
- CH = CH
2
+ HBr
«ng cã oxi

Kh
2. CH
3
- CH = CH
2
+ HBr
«ng cã oxi

Kh
S¶n phÈm chÝnh cña c¸c ph¶n øng lÇn lît lµ :
A. CF
3
- CHBr - CH
3
vµ CH
3
- CHBr - CH
3
B. CF
3
- CH
2
- CH
2
Br vµ CH
3
- CH
2
- CH
2
Br
C. CF
3
- CH
2
- CH
2
Br vµ CH
3
- CHBr - CH
3
D. CF
3
- CHBr - CH
3
vµ CH
3
- CH
2
- CH
2
Br
6. Ph¶n øng cña CH
2
= CHCH
3
víi Cl
2(khÝ)
(ë 500
0
C) cho s¶n phÈm chÝnh lµ :
A. CH
2
ClCHClCH
3
B. CH
2
= CClCH
3
C. CH
2
= CHCH
2
Cl D. CH
3
CH = CHCl
7. Cho etilen t¸c dông víi dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng, nãng, s¶n phÈm chÝnh lµ:
A. CH
3
CH
2
OH B. CH
3
CH
2
SO
4
H C. CH
3
CH
2
SO
3
H D. CH
2
= CHSO
4
H
8. Cã thÓ thu ®îc bao nhiªu anken khi t¸ch HBr khái tÊt c¶ c¸c ®ång ph©n cña C
4
H
9
Cl ?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
9. Vinylclorua cã thÓ trïng hîp t¹o ra mÊy lo¹i polime ? A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
10. Trong c¸c c¸ch ®iÒu chÕ trực tiếp etilen sau, c¸ch nµo kh«ng ®îc dïng ?
A. T¸ch H
2
O tõ ancol etylic. B. T¸ch H
2
khái CH
2
- HC = CH - C
2
H
5
D. CH
2
= CH - CH = CH - CH
3
X, Y, Z lµ 3 hi®rocacbon thÓ khÝ ë ®iÒu kiÖn thêng. Khi ph©n etan.
11. C. Cho cacbon t¸c dông víi hi®ro. D. T¸ch HX khái dÉn xuÊt halogen.
12. A. CH
3
- CH = CH - CH
3
B. CH
2
= C = C = CH
2
C. CH
3
–hñy mçi chÊt X, Y, Z ®Òu t¹o ra C vµ H
2
. ThÓ tÝch H
2
lu«n
gÊp 3 lÇn thÓ tÝch hi®rocacbon bÞ ph©n hñy vµ X, Y, Z kh«ng ph¶i ®ång ph©n cña nhau. CTPT cña 3 chÊt trªn lµ :
A. CH
4
, C
2
H
4
, C
3
H
4
B. C
2
H
6
, C
3
H
6
, C
4
H
6
C. C
2
H
4
, C
2
H
6
, C
3
H
8
D. C
2
H
2
, C
3
H
4
, C
4
H
6
13. §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét hi®rocacbon thu ®îc 44 g CO
2
vµ 18 g H
2
O. Gi¸ trÞ cña m lµ :
A. 11 g B.12 g C. 13 g D. 14 g
14. Khi ®èt cy 1 hi®rocacbon X cÇn 6 thÓ tÝch oxi sinh ra 4 thÓ tÝch khÝ cacbonic. X thÓ lµm mÊt mµu dung dÞch n íc
brom vµ kÕt hîp víi hi®ro t¹o thµnh 1 hi®rocacbon no m¹ch nh¸nh. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ :
A. (CH
3
)
2
C = CH
2
B. CH
3
CH = C(CH
3
)
2
C. (CH
3
)
2
CH - CH = CH
2
D. CH º C - CH(CH
3
)
2
Hi®rocacbon nµo sau ®©y kh«ng cã ®ång ph©n cis-trans ?
15. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn p 2 hi®rocacbon,n phÈm ch¸y cho lÇn lît qua b×nh 1 ®ùng H
2
SO
4
®Æc b×nh 2
®ùng KOH r¾n thÊy khèi lîng b×nh 1 t¨ng 14,4g vµ b×nh 2 t¨ng 22g gi¸ trÞ m lµ : A. 7,0 g B. 7,6 g C. 7,5 g D. 8,0 g
16. §èt ch¸y m gam hi®rocabon A thu ®îc 2,688 lÝt CO
2
(®ktc) vµ 4,32 g H
2
O.
1) Gi¸ trÞ cña m lµ : A. 1,92 g B. 19,2 g C. 9,6 g D. 1,68 g
2) C«ng thøc ph©n tö cña A lµ : A. C
2
H
6
B. C
2
H
4
C. C
2
H
2
D. CH
4
17. §èt ch¸y hoµn toµn 0,15 mol 2 ankan ®îc 9,45 g H
2
O. Sôc hçn hîp s¶n phÈm vµo dung dÞch Ca(OH)
2
d th× khèi lîng kÕt
tña thu ®îc lµ : A. 37,5 g B. 52,5 g C. 15 g D. 42,5 g
18. Mét hçn hîp 2 ankan lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp cã khèi lîng lµ 24,8 g thÓ tÝch t¬ng øng cña hçn hîp lµ 11,2 lÝt (®ktc). CTPT
c¸c ankan lµ : A. CH
4
, C
2
H
6
B. C
2
H
6
, C
3
H
8
C. C
3
H
8
, C
4
H
10
D. C
4
H
10
, C
5
H
12
19. Cr¨ckinh hoµn toµn mét ankan X thu ®îc hçn hîp Y cã tØ khèi h¬i so víi H
2
b»ng 18. CTPT cña X lµ :
A. C
3
H
8
B. C
4
H
10
C. C
5
H
12
D. Kh«ng cã CTPT tho¶ m·n
20. §èt ch¸y hoµn toµn mét lîng hi®rocacbon cÇn cã 8,96 lÝt O
2
(®ktc). Cho s¶n phÈm ch¸y ®i vµo dung dÞch Ca(OH)
2
d thu
®îc 25 gam kÕt tña. CTPT cña hi®rocacbon lµ : A. C
5
H
10
B. C
6
H
12
C. C
5
H
12
D. C
6
H
14
21. Cho ph¶n øng: RCºCR’+ KMnO
4
+ H
2
SO
4
RCOOH + R’COOH + MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ H
2
O.
HÖ sè c©n b»ng cña ph¶n øng trªn lÇn lît lµ :
A. 5, 6, 7, 5, 5, 6, 3, 4 B. 5, 6, 9, 5, 5, 6, 3, 5 C. 5, 6, 8, 5, 5, 6, 3, 4 D. 5, 6, 9, 5, 5, 6, 3, 4
22. Cho s¬ ®å: (A)
(C)
(D)
P.V.A (polivinylaxetat)
C
n
H
2n + 2
(X) (B)
(E)
(F)
P.V.C (polivinylclorua)
CTPT cña X lµ : A. C
3
H
8.
B. C
4
H
10.
C. C
5
H
12.
D. C¶ A, B, C.
23. Cho s¬ ®å ph¶n øng:
§Êt ®Ìn
(X)
(Y)
(Z)
(T)
(V)
polistiren
X, Y, Z, T, V lÇn lît lµ :
A. C
2
H
2
, C
6
H
6
, C
6
H
5
C
2
H
5
, C
6
H
5
CH
2
CH
2
Cl, C
6
H
5
CH=CH
2
B. C
2
H
2
, C
6
H
6
, C
6
H
5
C
2
H
5
, C
6
H
5
CHClCH
3
, C
6
H
5
CH=CH
2
C. C
2
H
2
, C
6
H
6
, C
6
H
5
C
2
H
5
, C
6
H
5
CHCl
CH
3
, C
6
H
5
CHCH
2
Cl D. C¶ A, B, C
24. (X)
(A)
(B)
(C)
P.V.A (polivinylaxetat)
CTCT phï hîp cña X lµ :
A. CH
3
CºCH B. CH
3
CºCCH
3
C. CH
3
CH
2
CºCCH
3
D. C¶ A, B, C
25. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp hai hi®r«cacbon thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng cÇn 7,28 lÝt O
2
(®ktc) s¶n phÈm ch¸y thu
®îc cho hÊp thô hÕt vµo b×nh ®ùng 150 ml dung dÞch Ba(OH)
2
1M th× thÊy 9,85 g kÕt tña xuÊt hiÖn, läc kÕt tña, ®un
nãng níc läc l¹i xuÊt hiÖn kÕt tña. Gi¸ trÞ
A. 2,2-®imetylbut-1-in B. 2,2-®imeylbut-3-in C. 3,3-®imeylbut-1-in D. 3,3-®imeylbut-2-in
26. §èt ch¸y 1 hi®rocacbon X víi lîng võa ®ñ O
2
. Toµn s¶n phÈm ch¸y ®îc dÉn qua hÖ thèng lµm l¹nh th× thÓ tÝch gi¶m
h¬n mét nöa. X thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo ?
A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Xicloankan
27. Cho c¸c ph¶n øng cña m lµ : A. 4,3 gam B. 3,3 gam C. 2,3 gam D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh
Bài tập ankin - Trang 2
Bài tập ankin - Người đăng: nguyenly83hp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập ankin 9 10 44