Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Axit H2SO4

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Bari + H2SO4 loaõng
Al + H2SO4 loaõng
Cu + H2SO4 ñ, noùng
Fe + H2SO4 loaõng
Fe + H2SO4 ñ, noùng
Zn + H2SO4 ñ, noùng
Bari clorua + H2SO4
Cu + H2SO4 loaõng
Ag + H2SO4 ñ, noùng
Ag + H2SO4 loaõng
Cu + H2SO4 ñ, nguoäi
Al + H2SO4ñ, nguoäi
Natri clorua + H2SO4 ñ, noùng
Mg + H2SO4 ñ (S+6 bò khöû xuoáng S-2 )
Zn + H2SO4 ñ (S+6 bò khöû xuoáng S0 )
C + H2SO4 ñ, noùng
Fe2O3 + H2SO4 ñ, noùng
Fe3O4 + H2SO4 loaõng
Fe3O4 + H2SO4 ñ, noùng
FeO + H2SO4 loaõng
FeO + H2SO4 ñ, noùng
Chì nitrat + H2SO4

BÀI TẬP VỀ AXIT H2SO4
1) Cho 36 gr hỗn hợp X chứa Fe2O3 và CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO420% thu được 80 gr hỗn hợp muối.
a) Tính % khối lượng từng chất trong hỗn hợp X.
b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng.
2) Cho 6,8 gr hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 3,36 lit khí bay ra (đkc).
a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong X?
b) Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với H2SO4 đ, nóng.Tính VSO2 (đkc)?
3) Cho 35,2 gr hỗn hợp X gồm Fe và CuO tác dụng vừa đủ với 800 gr dung dịch H 2SO4 loãng thì thu được 4,48 lit khí (đkc)
và dung dịch A.
a) Tính % khối lượng mỗi chất trong X.
b) Tính C% dung dịch H2SO4 đã dùng.
c) Tính khối lượng các muối trong dung dịch A.
4) Cho m(gr) hỗn hợp X gồm Al, Fe tác dụng với 250 ml dung dịch H 2SO4 loãng thu được 72,2 gr hỗn hợp muối và 12,32 lit
khí (đkc).
a. Tính % khối lượng từng chất trong X.
b. Tính CM dung dịch H2SO4 đã dùng.
5) Cho 40 gr hỗn hợp Fe – Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 98% nóng thu được 15,68 lit SO2 (đkc).
a.Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?
b.Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng?
6) Cho 20,8 gr hỗn hợp Cu và CuO tác dụng vừa đủ dung dịch H2SO4 đ, nóng thu được 4,48 lit khí (đkc).
a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?
b.Tính khối lượng dung dịch H2SO4 80% cần dùng và khối lượng muối sinh ra.
7) Cho 7,6 gr hỗn hợp gồm Fe, Mg, Cu vào dung dịch H 2SO4 đ, nguội dư thì thu được 6,16 lit khí SO 2 (đkc). Phần không tan
cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,12 lit khí (đkc).Tính % khối lượng hỗn hợp đầu.
8) Cho 10,38 gr hỗn hợp gồm Fe, Al và Ag chia làm 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,352 lit khi (đkc).
- Phần 2: Tác dụng với dung dịch H2SO4 đ, nóng dư thu được 2,912lit khí SO2 (đkc).
Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 1Cho 20,8 gam hỗn hợp Cu, CuO tác dụng với H2SO4 đặc, nóng du thì thu được 4,48 lít khí (đkc).
a)
Tính khối lượng mỗi c...
a) Bari + H
2
SO
4
loaõng
b) Al + H
2
SO
4
loaõng
c) Cu + H
2
SO
4
ñ, noùng
d) Fe + H
2
SO
4
loaõng
e) Fe + H
2
SO
4
ñ, noùng
f) Zn + H
2
SO
4
ñ, noùng
g) Bari clorua + H
2
SO
4
h) Cu + H
2
SO
4
loaõng
i) Ag + H
2
SO
4
ñ, noùng
j) Ag + H
2
SO
4
loaõng
k) Cu + H
2
SO
4
ñ, nguoäi
l) Al + H
2
SO
4
ñ, nguoäi
a) Natri clorua + H
2
SO
4
ñ, noùng
b) Mg + H
2
SO
4
ñ (S
+6
bò khöû xuoáng S
-2
)
c) Zn + H
2
SO
4
ñ (S
+6
bò khöû xuoáng S
0
)
d) C + H
2
SO
4
ñ, noùng
e) Fe
2
O
3
+ H
2
SO
4
ñ, noùng
f) Fe
3
O
4
+ H
2
SO
4
loaõng
g) Fe
3
O
4
+ H
2
SO
4
ñ, noùng
h) FeO + H
2
SO
4
loaõng
i) FeO + H
2
SO
4
ñ, noùng
j) Chì nitrat + H
2
SO
4
BÀI TẬP VỀ AXIT H
2
SO
4
1) Cho 36 gr hỗn hợp X chứa Fe
2
O
3
và CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H
2
SO
4
20% thu được 80 gr hỗn hợp muối.
a) Tính % khối lượng từng chất trong hỗn hợp X.
b) Tính khối lượng dung dịch H
2
SO
4
đã dùng.
2) Cho 6,8 gr hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H
2
SO
4
loãng thì thu được 3,36 lit khí bay ra (đkc).
a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong X?
b) Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với H
2
SO
4
đ, nóng.Tính V
SO2
(đkc)?
3) Cho 35,2 gr hỗn hợp X gồm Fe và CuO tác dụng vừa đủ với 800 gr dung dịch H
2
SO
4
loãng thì thu được 4,48 lit khí (đkc)
và dung dịch A.
a) Tính % khối lượng mỗi chất trong X.
b) Tính C% dung dịch H
2
SO
4
đã dùng.
c) Tính khối lượng các muối trong dung dịch A.
4) Cho m(gr) hỗn hợp X gồm Al, Fe tác dụng với 250 ml dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được 72,2 gr hỗn hợp muối và 12,32 lit
khí (đkc).
a. Tính % khối lượng từng chất trong X.
b. Tính C
M
dung dịch H
2
SO
4
đã dùng.
5) Cho 40 gr hỗn hợp Fe – Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch H
2
SO
4
98% nóng thu được 15,68 lit SO
2
(đkc).
a.Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?
b.Tính khối lượng dung dịch H
2
SO
4
đã dùng?
6) Cho 20,8 gr hỗn hợp Cu và CuO tác dụng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
đ, nóng thu được 4,48 lit khí (đkc).
a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?
b.Tính khối lượng dung dịch H
2
SO
4
80% cần dùng và khối lượng muối sinh ra.
7) Cho 7,6 gr hỗn hợp gồm Fe, Mg, Cu vào dung dịch H
2
SO
4
đ, nguội dư thì thu được 6,16 lit khí SO
2
(đkc). Phần không tan
cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,12 lit khí (đkc).Tính % khối lượng hỗn hợp đầu.
8) Cho 10,38 gr hỗn hợp gồm Fe, Al và Ag chia làm 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng dư thu được 2,352 lit khi (đkc).
- Phần 2: Tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
đ, nóng dư thu được 2,912lit khí SO
2
(đkc).
Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Bài tập Axit H2SO4 - Trang 2
Bài tập Axit H2SO4 - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Axit H2SO4 9 10 775