Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập bán kính khối lượng nguyên tử

Được đăng lên bởi The Blues
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TẬP TÍNH BÁN KÍNH, KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA NGUYÊN TỬ
1 đvC = 1,66.10-27kg =1,66.10-24g
1nm = 10-9m = 10-7cm.
1A0 = 10-10m = 10-8cm.
1nm =10 A0
- Nguyên tử khối ( khối lượng nguyên tử biểu thị bằng đvC).
- Khối lượng tuyệt đối ( khối lượng thực của nguyên tử tính bằng gam).
- Mol là lượng chất chứa chứa 6,02. 1023 hạt vi mô (nguyên tử, phân tử, ion, electron..).
- Khối lượng tính bằng gam của một mol (của 6,02. 1023 hạt vi mô tương ứng) gọi là khối
lượng mol, kí hiệu M(g/mol).
- Về số tự thì khối lượng mol nguyên tử trùng với nguyên tử khối, khối lượng mol phân tử
trùng với phân tử khối
Bài 1:
a-56g sắt chứa bao nhiêu hạt proton, hạt notron, hạt electron. Biết một nguyên tử sắt gồm 26 hạt
proton, 30 hạt notron, 26 hạt electron.
b-Trong 1kg sắt có bao nhiêu gam electron?
c-Bao nhiêu Kg sắt chứa 1kg electron?
Bài 2: Tính bán kính gần đúng của Fe ở 200C, biết ở nhiệt độ đó khối lượng riêng của sắt là 7,87g/cm 3
với giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Fe là những quả cầu chiếm 75% thể tích tinh thể. Phần còn
lại là khe rỗng giữa các quả cầu. Cho khối lượng nguyên tử của Fe là 55,85.
Bài 3: Tính bán kính gần đúng của Au ở 200C, biết ở nhiệt độ đó khối lượng riêng của Au là
19,32g/cm3 với giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Au là những quả cầu chiếm 75% thể tích tinh
thể. Phần còn lại là khe rỗng giữa các quả cầu. Cho khối lượng nguyên tử của Au là 196,97.
Bài 4: Bán kính của nguyên tử hidro xấp xỉ bằng 0,053nm. Còn bán kính của proton bằng 1,5.10 -15m.
Cho rằng cả nguyên tử hydro và hạt nhân đều coa dạng hình cầu. Tính tỉ lệ thể tích của toàn nguyên
tử hidro với thể tích của hạt nhân.
Bài 5: Nếu thừa nhận rằng nguyên tử Ca, Cu đều có dạng hình cầu, sắp xếp đặc khít bên nhau thì thể
tích chiếm bởi các nguyên tử kim loại chỉ bằng 74% so với toàn thể khối tinh thể. Hãy tính thể tích
nguyên tử Ca, Cu ( theo đơn vị A0) biết khối lượng riêng ở đktc của chúng đều ở thể rắn tương ứng là
1,55g/cm3, 8,9g/cm3 và khối lượng nguyên tử Ca là 40,08 đvc, của Cu 63,546đvc.
19
Bài 6: Coi nguyên tử flo ( 9 F ) là một hình cầu có bán kính 10-10m và hạt nhân cũng là một hình cầu
có bán kính 10-14m.
a/ Khối lượng của một nguyên tử 199 F tính bằng gam là bao nhiêu?
b/ Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử flo?
c/ Tính tỉ số thể tích của toàn nguyên tử flo so với thể tích của hạt nhân nguyên tử. Thể tích khối cầu
được tính theo công thức V = 4/3πr3.
Bài 7: Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-10m, có khối lượng bằng 65đvc.
a/ Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.
b/ Thực t...
BÀI TẬP TÍNH BÁN KÍNH, KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA NGUYÊN TỬ
1 đvC = 1,66.10
-27
kg =1,66.10
-24
g
1nm = 10
-9
m = 10
-7
cm.
1A
0
= 10
-10
m = 10
-8
cm. 1nm =10 A
0
- Nguyên tử khối ( khối lượng nguyên tử biểu thị bằng đvC).
- Khối lượng tuyệt đối ( khối lượng thực của nguyên tử tính bằng gam).
- Mol là lượng chất chứa chứa 6,02. 10
23
hạt vi mô (nguyên tử, phân tử, ion, electron..).
- Khối lượng tính bằng gam của một mol (của 6,02. 10
23
hạt vi mô tương ứng) gọi là khối
lượng mol, kí hiệu M(g/mol).
- Về số tự thì khối lượng mol nguyên tử trùng với nguyên tử khối, khối lượng mol phân tử
trùng với phân tử khối
Bài 1:
a-56g sắt chứa bao nhiêu hạt proton, hạt notron, hạt electron. Biết một nguyên tử sắt gồm 26 hạt
proton, 30 hạt notron, 26 hạt electron.
b-Trong 1kg sắt có bao nhiêu gam electron?
c-Bao nhiêu Kg sắt chứa 1kg electron?
Bài 2: Tính bán kính gần đúng của Fe ở 20
0
C, biết ở nhiệt độ đó khối lượng riêng của sắt là 7,87g/cm
3
với giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Fe là những quả cầu chiếm 75% thể tích tinh thể. Phần còn
lại là khe rỗng giữa các quả cầu. Cho khối lượng nguyên tử của Fe là 55,85.
Bài 3: Tính bán kính gần đúng của Au ở 20
0
C, biết ở nhiệt độ đó khối lượng riêng của Au là
19,32g/cm
3
với giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Au là những quả cầu chiếm 75% thể tích tinh
thể. Phần còn lại là khe rỗng giữa các quả cầu. Cho khối lượng nguyên tử của Au là 196,97.
Bài 4: Bán kính của nguyên tử hidro xấp xỉ bằng 0,053nm. Còn bán kính của proton bằng 1,5.10
-15
m.
Cho rằng cả nguyên tử hydro và hạt nhân đều coa dạng hình cầu. Tính tỉ lệ thể tích của toàn nguyên
tử hidro với thể tích của hạt nhân.
Bài 5: Nếu thừa nhận rằng nguyên tử Ca, Cu đều có dạng hình cầu, sắp xếp đặc khít bên nhau thì thể
tích chiếm bởi các nguyên tử kim loại chỉ bằng 74% so với toàn thể khối tinh thể. Hãy tính thể tích
nguyên tử Ca, Cu ( theo đơn vị A
0
) biết khối lượng riêng ở đktc của chúng đều ở thể rắn tương ứng là
1,55g/cm
3
, 8,9g/cm
3
và khối lượng nguyên tử Ca là 40,08 đvc, của Cu 63,546đvc.
Bài 6: Coi nguyên tử flo (
19
9
F ) là một hình cầu có bán kính 10
-10
m và hạt nhân cũng là một hình cầu
có bán kính 10
-14
m.
a/ Khối lượng của một nguyên tử
19
9
F tính bằng gam là bao nhiêu?
b/ Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử flo?
c/ Tính tỉ số thể tích của toàn nguyên tử flo so với thể tích của hạt nhân nguyên tử. Thể tích khối cầu
được tính theo công thức V = 4/3πr
3
.
Bài 7: Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10
-10
m, có khối lượng bằng 65đvc.
a/ Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.
b/ Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung vào hạt nhân với bán kính
r = 2.10
-15
m. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.
Bài 8: Nguyên tử nhôm có bán kính 1,43A
0
và có khối lượng nguyên tử là 27đvc.
a/ Tính khối lượng riêng của nguyên tử nhôm.
b/ Trong thực tế thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử chỉ bằng 74% của tinh thể, còn lại là các khe
trống . Định khối lượng riêng đúng của Al. Biết thể tích của hình cầu V = 4/3πr
3
.
Bài 9: Bán kính gần đúng của hạt nơtron là 1,5.10
-15
m. Còn khối lượng của nowtron bằng 1,675.10
-
27
kg. Tính khối lượng riêng của nơtron.
Bài tập bán kính khối lượng nguyên tử - Trang 2
Bài tập bán kính khối lượng nguyên tử - Người đăng: The Blues
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập bán kính khối lượng nguyên tử 9 10 257