Ktl-icon-tai-lieu

bài tập bảng tuần hoàn lớp 10

Được đăng lên bởi thanghoakbhb
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN
Bài 1 : Nguyên tử của một nguyên tố A có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 48, trong đó
số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện. Viết cấu hình electron của nguyên tử
nguyên tố A. Xác định vị trí của A trong bảng hệ thống tuần hoàn.
(Đề thi tuyển sinh trường CĐ Giao thông vận tải – 2004)
Bài 2 : Cho 3 nguyên tố A, B, D (ZA < ZB < ZD).
- A, B cùng một phân nhóm chính và ở 2 chu kỳ kiên tiếp trong bảng tuần hoàn.
- B, D là 2 nguyên tố kế cận nhau trong 1 chu kỳ.
- Tổng số proton trong 2 hạt nhân A, B là 24.
Xác định A, B, D và vị trí của A, B, D trong bảng hệ thống tuần hoàn.
Bµi 3: A vµ B lµ 2 nguyªn tè thuéc hai chu k× kÕ tiÕp nhau trong cïng mét ph©n nhãm chÝnh
cña b¶ng HTTH. Tæng sè h¹t pr«ton trong h¹t nh©n nguyªn tö cña A vµ B lµ 32.
-ViÕt cÊu h×nh e cña A vµ B vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña chóng trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn.
Bµi 4: (§H Quèc Gia TPHCM 2001)
Nguyªn tö cña nguyªn tè A cã tæng sè electron trong c¸c ph©n líp p lµ 7. Nguyªn tö cña
nguyªn tè B cã tæng sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t mang ®iÖn cña A lµ 8. x¸c ®Þnh A vµ B
Bµi 5: (§H CÇn Th¬ 2001)
Mét nguyªn tö R cã tæng sè h¹t mang ®iÖn lµ 34, trong ®ã h¹t kh«ng mang ®iÖn gÊp 1,833 lÇn
sè h¹t kh«ng mang ®iÖn. X¸c ®Þnh R vµ vÞ trÝ R trong b¶ng HTTH.
Bµi 6: (§H X©y Dùng 2001)
Nguyªn tö cña mét nguyªn tè X cã tæng sè h¹t c¬ b¶n lµ 82, trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu
h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn la 22 .
a) X¸c ®Þnh sè hiÖu nguyªn tö , sè khèi vµ tªn nguyªn tè . ViÕt cÊu h×nh e cña nguyªn tö X
vµ c¸c ion t¹o thµnh tõ X.
b) ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng cña X t¸c dông lÇn lît víi Fe2(SO4)3, HNO3 ®Æc nãng.
Bµi 7: (§H khèi B 2003)
Tæng sè h¹t p vµ n ,e trong hai nguyªn tö kim lo¹i A, B lµ 142. Trong ®ã tæng sè h¹t mang ®iÖn
nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 42. Sè h¹t mang ®iÖn cña nguyªn tö B nhiÒu h¬n nguyªn
tö A lµ 12. X¸c ®Þnh 2 kim lo¹i A, B. BiÕt Na (Z=11), Mg (Z=12), Ca(Z=20), Zn (Z=30) ,
Fe(Z=26)
Bài 8 : Một hợp chất A có công thức MX2, trong đó M chiếm 46,67 % về khối lượng. M là
một kim loại, X là phi kim chu kỳ 3. Trong hạt nhân M có n – p = 4, trong hạt nhân của X có
n’ = p’. Tổng số proton trong MX2 là 58. Hãy xác định M , X và vị trí của chúng trong bảng hệ
thống tuần hoàn.
Bài 9 : Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của hai nguyên tố M và X lần lượt
bằng 82 và 52. M và X tạo thành hợp chất MX3, trong phân tử có tổng số proton bằng 77. Xác
định M, X và công thức phân tử của MX3.
Bài 10 : Ba nguyên tố X , Y , Z có tổng điện tích...
BÀI TẬP NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN
Bài 1 : Nguyên tử của một nguyên tố A có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 48, trong đó
số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện. Viết cấu hình electron của nguyên tử
nguyên tố A. Xác định vị trí của A trong bảng hệ thống tuần hoàn.
(Đề thi tuyển sinh trường CĐ Giao thông vận tải – 2004)
Bài 2 : Cho 3 nguyên tố A, B, D (Z
A
< Z
B
< Z
D
).
- A, B cùng một phân nhóm chính và ở 2 chu kỳ kiên tiếp trong bảng tuần hoàn.
- B, D là 2 nguyên tố kế cận nhau trong 1 chu kỳ.
- Tổng số proton trong 2 hạt nhân A, B là 24.
Xác định A, B, D và vị trí của A, B, D trong bảng hệ thống tuần hoàn.
Bµi 3: A vµ B lµ 2 nguyªn tè thuéc hai chu k× kÕ tiÕp nhau trong cïng mét ph©n nhãm chÝnh
cña b¶ng HTTH. Tæng sè h¹t pr«ton trong h¹t nh©n nguyªn tö cña A vµ B lµ 32.
-ViÕt cÊu h×nh e cña A vµ B vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña chóng trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn.
Bµi 4: (§H Quèc Gia TPHCM 2001)
Nguyªn tö cña nguyªn tè A cã tæng sè electron trong c¸c ph©n líp p lµ 7. Nguyªn tö cña
nguyªn tè B cã tæng sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t mang ®iÖn cña A lµ 8. x¸c ®Þnh A vµ B
Bµi 5: (§H CÇn Th¬ 2001)
Mét nguyªn tö R cã tæng sè h¹t mang ®iÖn lµ 34, trong ®ã h¹t kh«ng mang ®iÖn gÊp 1,833 lÇn
sè h¹t kh«ng mang ®iÖn. X¸c ®Þnh R vµ vÞ trÝ R trong b¶ng HTTH.
Bµi 6: (§H X©y Dùng 2001)
Nguyªn tö cña mét nguyªn tè X cã tæng sè h¹t c¬ b¶n lµ 82, trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu
h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn la 22 .
a) X¸c ®Þnh sè hiÖu nguyªn tö , sè khèi vµ tªn nguyªn tè . ViÕt cÊu h×nh e cña nguyªn tö X
vµ c¸c ion t¹o thµnh tõ X.
b) ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng cña X t¸c dông lÇn lît víi Fe
2
(SO
4
)
3,
HNO
3
®Æc nãng.
Bµi 7: (§H khèi B 2003)
Tæng sè h¹t p vµ n ,e trong hai nguyªn tö kim lo¹i A, B lµ 142. Trong ®ã tæng sè h¹t mang ®iÖn
nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 42. Sè h¹t mang ®iÖn cña nguyªn tö B nhiÒu h¬n nguyªn
A lµ 12. X¸c ®Þnh 2 kim lo¹i A, B. BiÕt Na (Z=11), Mg (Z=12), Ca(Z=20), Zn (Z=30) ,
Fe(Z=26)
Bài 8 : Một hợp chất A có công thức MX
2
, trong đó M chiếm 46,67 % về khối lượng. M là
một kim loại, X là phi kim chu kỳ 3. Trong hạt nhân M có n – p = 4, trong hạt nhân của X có
n’ = p’. Tổng số proton trong MX
2
là 58. Hãy xác định M , X và vị trí của chúng trong bảng hệ
thống tuần hoàn.
Bài 9 : Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của hai nguyên tố M và X lần lượt
bằng 82 và 52. M và X tạo thành hợp chất MX
3
, trong phân tử có tổng số proton bằng 77. Xác
định M, X và công thức phân tử của MX
3
.
Bài 10 : Ba nguyên tố X , Y , Z có tổng điện tích hạt nhân bằng 16, số điện tích hạt nhân của
X hơn của Y là 1, tổng số electron trong [YX
3
]
-
là 32. tìm tên 3 nguyên tố X , Y , Z
Bài 11 : A và B là 2 nguyên tố nằm trong 2 phân nhóm chính liên tiếp, có tổng số hạt proton là
25. A thuộc nhóm VI, đơn chất A không tác dụng được với đơn chất B ở nhiệt độ thường.
a.Viết cấu hình electron của A, B.
b.Xác định vị trí và tính chất cơ bản của A, B trong bảng hệ thống tuần hoàn.
c.Cho biết các hợp chất được tạo ra từ A, B; các hợp chất được tạo ra từ A, B với hidro.
Bài 12 : Hai nguyên tố A, B ở hai chu kỳ liên tiếp nhau có tổng số điện tích hạt nhân nguyên
tử bằng 23. Biết A, B ở hai phân nhóm chính liên tiếp, rất dễ tác dụng với nhau tạo thành hợp
chất X. Xác định nguyên tử lượng A, B (B có nguyên tử lượng lớn hơn A).
bài tập bảng tuần hoàn lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập bảng tuần hoàn lớp 10 - Người đăng: thanghoakbhb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập bảng tuần hoàn lớp 10 9 10 222