Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập bảo toàn nguyên tố hóa học

Được đăng lên bởi Thu Thu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ
Câu 1: Hỗn hợp chất rắn X gồm 0,1 mol Fe2O3 và 0,1 mol Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn X
bằng dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y. cho NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z.
Lọc lấy kết tủa, rửa sạch rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu
được chất rắn có khối lượng là:
A. 32,0 gam

B. 16,0 gam

C. 39,2 gam

D. 40,0 gam

Câu 2: Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ đựng 8 gam một oxit sắt đến khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỷ khối so với hidro bằng 20,
công thức của oxit sắt và phần trăm của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng lần lượt
là:
A. FeO; 75%
B. Fe2O3; 75%
C. Fe2O3; 65%
D. Fe3O4; 75%
Câu 3: Hỗn hợp A gồm etan, etilen, axetilen và butadiene-1,3. Đốt cháy hết m gam hỗn

hợp A. cho sản phẩm cháy hấp thụ vào nước vôi dư, thu được 100 gam kết tủa và khối
lượng dung dịch nước vôi sau phản ứng giảm 39,8 gam. Trị số của m là:
A. 13,8 gam

B. 37,4 gam

C. 58,75 gam

D. 60,02 gam

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3
(vừa đủ), được dung dịch X ( chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của m
là:
A. 0,06
B. 0,04
C. 0,12
D. 0,075
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng

oxi không khí( trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích) thu được 7,84 lít khí CO2 (ở
đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (đktc)nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn
toàn lượng khí thiên nhiên trên là:
A.70 lít

B. 78,4 lít

C. 84 lít

D.56 lít

Câu 6: Dẫn V lít (đktc) hh X gồm axetilen và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng
thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3/NH3 thu được 12gam kết tủa. Khí đi ra
khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn
khí Z thu được 2,24l CO2(đktc) và 4,5g nước. Giá trị của V bằng
A. 5,6

B.13,44

C. 11,2

D.8,96

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn m gam oxit FexOY bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng vừa đủ, có
chứa 0,75 mol H2SO4, thu được Z gam muối và thoát ra 168 ml SO2 (sản phẩm khử duy
nhất đo ở đktc) oxit FexOY là:
A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO hoặc Fe3O4

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,27 gam bột Al và 2,04 gam bột Al 2O3 trong
dung dịch NaOH dư thu được dung dịch X. Cho CO2 dư tác dụng với dung dịch X thu
được kết tủa Y, nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z.
Biết hiệu suất các phản ứng đều đạt 100%. Khối lượng của Z là:
A. 2,04 gam

B. 2,31 gam

C. 3,06 gam

D. 2,55 gam

Câu 10: Đun nóng 7,6 gam hỗn hợp A g...
BÀI TẬP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ
Câu 1: Hỗn hợp chất rắn X gồm 0,1 mol Fe
2
O
3
và 0,1 mol Fe
3
O
4
. Hòa tan hoàn toàn X
bằng dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y. cho NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z.
Lọc lấy kết tủa, rửa sạch rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu
được chất rắn có khối lượng là:
A. 32,0 gam B. 16,0 gam C. 39,2 gam D. 40,0 gam
Câu 2: Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ đựng 8 gam một oxit sắt đến khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỷ khối so với hidro bằng 20,
công thức của oxit sắt và phần trăm của khí CO
2
trong hỗn hợp khí sau phản ứng lần lượt
là:
A. FeO; 75% B. Fe
2
O
3
; 75% C. Fe
2
O
3
; 65% D. Fe
3
O
4
; 75%
Câu 3: Hỗn hợp A gồm etan, etilen, axetilen và butadiene-1,3. Đốt cháy hết m gam hỗn
hợp A. cho sản phẩm cháy hấp thụ vào nước vôi dư, thu được 100 gam kết tủa và khối
lượng dung dịch nước vôi sau phản ứng giảm 39,8 gam. Trị số của m là:
A. 13,8 gam B. 37,4 gam C. 58,75 gam D. 60,02 gam
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS
2
và a mol Cu
2
S vào axit HNO
3
(vừa đủ), được dung dịch X ( chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của m
là:
A. 0,06 B. 0,04 C. 0,12 D. 0,075
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng
oxi không khí( trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích) thu được 7,84 lít khí CO
2
(ở
đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (đktc)nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn
toàn lượng khí thiên nhiên trên là:
A.70 lít B. 78,4 lít C. 84 lít D.56 lít
Câu 6: Dẫn V lít (đktc) hh X gồm axetilen và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng
thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3/NH3 thu được 12gam kết tủa. Khí đi ra
khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn
khí Z thu được 2,24l CO2(đktc) và 4,5g nước. Giá trị của V bằng
A. 5,6 B.13,44 C. 11,2 D.8,96
Câu 8: Hòa tan hoàn toàn m gam oxit Fe
x
O
Y
bằng dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng vừa đủ, có
chứa 0,75 mol H
2
SO
4
, thu được Z gam muối và thoát ra 168 ml SO
2
(sản phẩm khử duy
nhất đo ở đktc) oxit Fe
x
O
Y
là:
A. FeO B. Fe
2
O
3
C. Fe
3
O
4
D. FeO hoặc Fe
3
O
4
Bài tập bảo toàn nguyên tố hóa học - Trang 2
Bài tập bảo toàn nguyên tố hóa học - Người đăng: Thu Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập bảo toàn nguyên tố hóa học 9 10 403