Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập bồi dưỡng HSG

Được đăng lên bởi nguyenvietdoi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.
C©u hái «n tËp
( lµm vµo giÊy n¹p cho gi¸o viªn vµo ngµy 10/2/2014)
C©u 1: Lai hai gièng ®Ëu thuÇn chñng kh¸c nhau vÒ hai cÆp tÝnh tr¹ng ®èi lËp c©y h¹t vµng
tr¬n víi c©y h¹t xanh nh¨n. F1 thu ®îc toµn ®Ëu h¹t vµng tr¬n. Cho 10 c©y ®Ëu F1 tù thô
phÊn, F2 thu ®îc 210 c©y ®Ëu h¹t vµng tr¬n, 72 c©y ®Ëu h¹t xanh tr¬n, 69 c©y ®Ëu h¹t vµng
nh¨n, 24 c©y ®Ëu h¹t xanh nh¨n.
1. H·y x¸c ®Þnh tõng cÆp tÝnh tr¹ng vµ xÐt xem chóng di truyÒn theo qui luËt nµo?

2. ViÕt s¬ ®å lai tõ P ®Õn F2. Rót ra tØ lÖ c¸c lo¹i kiÓu gen?
3. Cho ®Ëu h¹t vµng tr¬n F1 lai ph©n tÝch. KÕt qu¶ sÏ nh thÕ nµo?
C©u 2: Ở lúa, hạt gạo đục là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt gạo trong.
Giao phấn giữa giống lúa thuần chủng hạt gạo đục với giống lúa có hạt gạo trong thu được
F1 và tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu được F2.
a. Lập sơ đồ lai từ P đến F2.
b. Nếu cho F1 nói trên lai phân tích thì kết quả sẽ như thế nào?
Khi cho hai thứ lúa chín muộn và chín sớm lai với nhau người ta tu được toàn lúa chín sớm.
Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau thì ở F2 thu được 256 cây lua chín muộn và 769 cây lúa
chín sớm.
a. Giải thích kết quả trên.
b. Viết sơ đồ lai từ P  F2
C©u 3: ë mét loµi ®éng vËt, cã mét tÕ bµo sinh dôc s¬ khai ®ùc vµ mét tÕ bµo sinh dôc s¬
khai c¸i thùc hiÖn nguyªn ph©n mét sè lÇn nh nhau. Toµn bé c¸c tÕ bµo con t¹o thµnh ®Òu ®îc chuyÓn qua vïng chÝn vµ gi¶m ph©n cho ra 320 giao tö ®ùc vµ c¸i. Sè NST ®¬n trong c¸c
tinh trïng nhiÒu h¬n trong c¸c trøng lµ 3648. Tæng sè NST ®¬n cã nguån gèc tõ bè trong c¸c
hîp tö ®îc t¹o thµnh tõ c¸c tinh trïng vµ trøng nãi trªn lµ 152.
a/ X¸c ®Þnh sè trøng vµ tinh trïng ®îc t¹o ra trong qu¸ tr×nh gi¶m ph©n trªn.
b/ TÝnh sè hîp tö ®îc t¹o thµnh vµ hiÖu suÊt thô tinh cña trøng vµ tinh trïng.
C©u 3: ë thùc vËt, cã hai phÐp lai gi÷a c¸c c¸ thÓ dÞ hîp tö vÒ 2 cÆp gen (ký hiÖu 2 cÆp gen lµ
A, a vµ B, b), mçi cÆp gen qui ®Þnh mét cÆp tÝnh tr¹ng, tÝnh tr¹ng tréi lµ tréi hoµn toµn.
+ PhÐp lai 1: Hai cÆp gen cïng n»m trªn mét cÆp NST t¬ng ®ång vµ di truyÒn liªn
kÕt.
+ PhÐp lai 2: Hai cÆp gen n»m trªn hai cÆp NST t¬ng ®ång kh¸c nhau.
a) X¸c ®Þnh tØ lÖ ph©n li kiÓu gen cña 2 phÐp lai nãi trªn?
b) ViÕt c¸c kiÓu gen cã cïng kiÓu h×nh tréi vÒ c¶ 2 tÝnh tr¹ng ë mçi phÐp lai trong tÊt
c¶ c¸c trêng hîp ?
C©u 4: Cho mét ®o¹n ph©n tö ADN díi ®©y:
M¹ch 1
5’ ...G T T A G A T A X G ... G X X X A T G T A ... 3’
M¹ch 2
3’ ...X A A T X T A T G X ... X G G G T A X A T ... 5’
a) ViÕt thø tù c¸c ®¬n ph©n cña mARN ®îc tæng hîp tõ m¹ch 2.
b) NÕu ®o¹n ...
Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.
C©u hái «n tËp
( lµm vµo giÊy n¹p cho gi¸o viªn vµo ngµy 10/2/2014)
C©u 1: Lai hai gièng ®Ëu thuÇn chñng kh¸c nhau vÒ hai cÆp tÝnh tr¹ng ®èi lËp c©y h¹t vµng
tr¬n víi c©y h¹t xanh nh¨n. F
1
thu ®îc toµn ®Ëu h¹t vµng tr¬n. Cho 10 c©y ®Ëu F
1
tù thô
phÊn, F
2
thu ®îc 210 c©y ®Ëu h¹t vµng tr¬n, 72 c©y ®Ëu h¹t xanh tr¬n, 69 c©y ®Ëu h¹t vµng
nh¨n, 24 c©y ®Ëu h¹t xanh nh¨n.
1. H·y x¸c ®Þnh tõng cÆp tÝnh tr¹ng vµ xÐt xem chóng di truyÒn theo qui luËt nµo?
2. ViÕt s¬ ®å lai tõ P ®Õn F
2
. Rót ra tØ lÖ c¸c lo¹i kiÓu gen?
3. Cho ®Ëu h¹t vµng tr¬n F
1
lai ph©n tÝch. KÕt qu¶ sÏ nh thÕ nµo?
C©u 2: Ở lúa, hạt gạo đục là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt gạo trong.
Giao phấn giữa giống lúa thuần chủng hạt gạo đục với giống lúa hạt gạo trong thu được
F
1
và tiếp tục cho F
1
tự thụ phấn thu được F
2.
a. Lập sơ đồ lai từ P đến F
2.
b. Nếu cho F
1
nói trên lai phân tích thì kết quả sẽ như thế nào?
Khi cho hai thứ lúa chín muộn và chín sớm lai với nhau người ta tu được toàn lúa chín sớm.
Tiếp tục cho F
1
giao phấn với nhau thì ở F
2
thu được 256 cây lua chín muộn và 769 cây lúa
chín sớm.
a. Giải thích kết quả trên.
b. Viết sơ đồ lai từ P F
2
C©u 3: ë mét loµi ®éng vËt, mét bµo sinh dôc khai ®ùc mét bµo sinh dôc
khai c¸i thùc hiÖn nguyªn ph©n mét sè lÇn nh nhau. Toµn bé c¸c tÕ bµo con t¹o thµnh ®Òu ®-
îc chuyÓn qua vïng chÝngi¶m ph©n cho ra 320 giao tö ®ùc c¸i. Sè NST ®¬n trong c¸c
tinh trïng nhiÒu h¬n trong c¸c trøng lµ 3648. Tæng sè NST ®¬n cã nguån gèc tõ bè trong c¸c
hîp tö ®îc t¹o thµnh tõ c¸c tinh trïng vµ trøng nãi trªn lµ 152.
a/ X¸c ®Þnh sè trøng vµ tinh trïng ®îc t¹o ra trong qu¸ tr×nh gi¶m ph©n trªn.
b/ TÝnh sè hîp tö ®îc t¹o thµnh vµ hiÖu suÊt thô tinh cña trøng vµ tinh trïng.
C©u 3: ë thùc vËt, cã hai phÐp lai gi÷a c¸c c¸ thÓ dÞ hîp tö vÒ 2 cÆp gen (ký hiÖu 2 cÆp gen lµ
A, a vµ B, b), mçi cÆp gen qui ®Þnh t cÆp tÝnh tr¹ng, nh tr¹ng ti lµ ti hn toµn.
+ PhÐp lai 1: Hai cÆp gen cïng n»m trªn mét cÆp NST t¬ng ®ång di truyÒn liªn
kÕt.
+ PhÐp lai 2: Hai cÆp gen n»m trªn hai cÆp NST t¬ng ®ång kh¸c nhau.
a) X¸c ®Þnh tØ lÖ ph©n li kiÓu gen cña 2 phÐp lai nãi trªn?
b) ViÕt c¸c kiÓu gen cïng kiÓu h×nh tréi 2 tÝnh tr¹ng ë mçi phÐp lai trongt
c¶ c¸c trêng hîp ?
C©u 4: Cho mét ®o¹n ph©n tö ADN díi ®©y:
M¹ch 1 5’ ...G T T A G A T A X G ... G X X X A T G T A ... 3’
M¹ch 2 3’ ...X A A T X T A T G X ... X G G G T A X A T ... 5’
a) ViÕt thø tù c¸c ®¬n ph©n cña mARN ®îc tæng hîp tõ m¹ch 2.
b) NÕu ®o¹n ADN trªn cã chøa 1 gen. M¹ch khu«n m¹ch 1, h·y gi¶i thÝch ®Ó x¸c ®Þnh
chiÒu m¹ch khu«n, giíi h¹n cña gen viÕt thø c¸c rib«nuclª«tit t¬ng øng cña ph©n
mARN ®îc tæng hîp tõ gen trªn.
C©u 5: ë mét loµi c«n trïng.
Cho P : Th©n x¸m c¸nh dµi X th©n ®en c¸nh ng¾n
F1: 100% x¸m dµi
Cho F1 lai víi mét c¬ thÓ kh¸c (dÞ hîp tö 1 cÆp gen). Gi¶ sö r»ng F2 xuÊt hiÖn mét trong hai
trêng hîp sau:
+ Trêng hîp 1: F2 2 x¸m dµi : 1 x¸m ng¾n : 1 ®en ng¾n.
+ Trêng hîp 2: F2 3 x¸m dµi : 3 x¸m ng¾n : 1 ®en dµi : 1 ®en ng¾n.
BiÖn luËn. ViÕt s¬ ®å lai ®èi víi tõng trêng hîp.
Bài tập bồi dưỡng HSG - Trang 2
Bài tập bồi dưỡng HSG - Người đăng: nguyenvietdoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập bồi dưỡng HSG 9 10 874