Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập BPT và PT

Được đăng lên bởi heoxinhnguyet
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG
TRÌNH CHỨA CĂN

Bµi1: Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh :
1) x  1  8  3x  1

2) x 2  2 x  4  2-x

3) 3x 2  9 x  1  x-2

4) 3x 2  9 x  1  x-2

5) 3x  7- x  1  2

6) x 2  x  5  x 2  8 x  4  5

Bµi2: Gi¶i c¸c bÊt ph­¬ng tr×nh sau:
x 2  x  12  7-x

2) 21-4x-x 2  x  3

3) 1-x  2x 2  3 x  5  0

4) x 2  3 x  10  x-2

5) 3 -x 2  x  6  2(2x-1)  0

6) 3x 2  13 x  4  2-x  0

1)

7)

x  3- 7-x  2x-8

8) 2x  3  x  2  1

9) 2x  x 2  1  x  1

10) 2-x  7-x - -3-2x

11) 11-x - x-1  2

12)

4
- 2-x  2
2-x

14)

1-4x  2x  1

x 2  16
 x-3 
x3

13)

5
x-3

16)

1 3 1 1
  x2 4 x 2

17)

18)

3

x  5  3 x  6  3 2x  11

19)

20)

3

x 1  3 x  2  3 x  3  0

21) 3 1  x  3 1- x  2

23)  x  3  x 2  4  x 2  9

24)

1 1
- 
x 2
3

4 3

x2 4

x  1  3 3x  1  3 2x  1

x 2  4x  3  2x 2  3x  1  x  1

25)

x 2  3x  2  x 2  6x  5  2x 2  9x  7

26)

x 2  3x  2  x 2  4x  3  2 x 2  5x  4

27)

3  x  x 1 

1
2

28) 3x +1  2x -3

29) x2 - 4x +3 < 2x 2 - 10x + 11

30) x2 - x - 1  3 - x

31) 4 - 1 - x >

32) x + 3 < 1 - x

2-x

33) x2 + x - 6 < x - 1

34) 5x2 + 61x < 4x + 2

35) 2x - 1  2x - 3

36) x2 + 6x + 8  2x + 3

37) x2 - 4x - 12  x - 4

38) x - 3. x + 1 + 3 > 0

39) x2 - 3x - 10 < x - 2

40) x2 - 16  2x - 7

41) 2x2 - 1 > 1 - x

42) x2 - 5x - 14  2x - 1

43) x2 - x - 12  x - 1

44) x2 - 4x - 12  2 x  3

45) -x2 - 8x -12 > x + 4

46) -x2 + 6x - 5 > 8 - 2x

47) x2 + 4x - 5 > x

48) (x2 - x)2 > x - 2

49) x 4  2 x 2  1 > 1 - x

50) x2 - 3x + 2 > 2x - 5

51) x2 - 4x + 5 + 2x  3

52) (x + 1)(4 - x) > x - 2

53) -x2 +6x -5 > 8- 2x

54) 2x2 - 6x + 1 - x + 2 > 0

55)

57)

59)

61)

2 - x + 4x -3
2
x

56)

x+5
<1
1- x

58)

51- 2x - x2
<1
1-x

60)

1 - 1 - 4x 2
< 3
x

1

>

2x2 + 3x - 5

2x - 4
2

> 1

x - 3x - 10

1
2x - 1

8 - 2x - x2
>1
x+2

62) x - 1 - x - 2 > x -3

63) 3x + 4 + x - 3  4x + 9

64) 5x - 1 - 3x - 2 - x - 1 > 0

65) x + 3 

66) x + 5 - x + 4 > x + 3

2x - 8 + 7 - x

67) 5x - 1 - x - 1 >

2x - 4

68) 4 - x2 + 1- x2 < 2

69) x 4 +x2 -1 + x 4 -x2 +1  2x2 70) x+3 - x-1< x-2
71) x+1 - x-1  x

72) 5x+1 - 4x-1  3 x

73) x+1 > 3- x+4

74) x+2 - 3-x < 5-2x

75) x2 +x+1+ x2 - x+1  2x2 +6x+2

76) 6x + 1 - 2x + 3 < 8x - 4x + 2

77) x + x + 9  x + 1 + x + 4

78)

79)

81)

3 4-x +3 x+8  2

9x2 - 4
2

 0

3 12 - x + 3 14 + x  2

80) x 1 - x2 < 0

82)  2x - 5 2x2 - 5x + 2  0

5x - 1

83) (x2 - 4x + 3) x2 - 4 > 0

84)

(x-1)
(x-2)2
...
BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNHBẤT PHƯƠNG
TRÌNH CHA CĂN
Bài tập BPT và PT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập BPT và PT - Người đăng: heoxinhnguyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập BPT và PT 9 10 53