Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cấu kiện điện tử

Được đăng lên bởi mtvo48
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT BÁN DẪN
1-1: Một thanh Si có mật độ electron trong bán dẫn thuần
ni = 1.5x1016 e/m3. Cho độ linh động của electron và lỗ
trống lần lượt là  n= 0.14m2/vs và  p = 0.05m2/vs. Giả sử
điện trường là đồng bộ trên toàn bộ thanh bán dẫn. Tính:
a) Vận tốc electron tự do và lỗ trống
b) Mật độ dòng electron tự do, lỗ trống và mật độ dòng
tổng
c) Điện dẫn suất và điện trở của thanh bán dẫn
d) Dòng điện chạy trong thanh bán dẫn
1-2: Một thanh Si như hình 1 có mật độ electron trong bán
dẫn thuần ni = 1.5x1016 e/m3 bị kích thích cho đến khi mật
độ lỗ trống là 8.5x1021 lỗ/m3. Cho độ linh động của
electron và lỗ trống lần lượt là  n= 0.14m2/vs và  p =
0.05m2/vs. Giả sử điện trường là đồng bộ trên toàn bộ
thanh bán dẫn. Tính:
e) Vận tốc electron tự do và lỗ trống
f) Mật độ dòng electron tự do, lỗ trống và mật độ dòng
tổng
g) Điện dẫn suất và điện trở của thanh bán dẫn
h) Dòng điện chạy trong thanh bán dẫn

0.6cm
2cm
2cm
V = 15V

0.8cm
2cm
2cm
V = 20V

1-3: Một chuyển tiếp PN silicon được tạo nên từ bán dẫn loại P có NA = 1023acceptor/m3 và
bán dẫn loại N có ND = 1.2x1021 donor/m3. Tìm điện thế nhiệt và điện thế hàng rào của
chuyển tiếp PN này ở 25oC
1-4: Một diode silicon có dòng bão hoà là 0.1pA ở 20oC. Tìm dòng qua diode khi nó được
phân cực thuận ở 0.55V. Tính lại dòng qua diode khi t = 100oC. Giả sử m = 1.
1-5: Dòng phân cực thuận trong chuyển tiếp PN là 1.5mA ở 27oC. Nếu Is = 2.4x10-14A và m
= 1, tìm điện áp phân cực thuận.
1-6: Dòng thuận trong một chuyển tiếp PN là 22mA khi áp phân cực thuận là 0.64V. Nếu VT
= 26mV và m = 1, tìm Is.

1

CHƯƠNG 2: DIODE BÁN DẪN
2-1 Sử dụng đặc tuyến V-A ở hình 2-1, hãy xác định (bằng hình vẽ) giá trị điện trở AC gần
đúng khi dòng qua diode là 0,1 mA. Làm lại với điện áp trên diode là 0,64 V. Diode này là
silicon hay germanium?

Hình 2-1 (Bài tập 2-1)
ĐS ≈320 Ω; ≈16 Ω; silicon.
2-2 Xác định điện trở DC của diode tại các điểm được chỉ ra ở bài tập 2-1.
ĐS 5,4 kΩ; 183 Ω
2-3 Xác định (bằng công thức) điện trở AC gần đúng của diode tại các điểm được chỉ ra ở bài
tập 2-1 (bỏ qua điện trở bulk).
ĐS 260 Ω; 7,43 Ω
2-4 Một diode có dòng điện 440 nA chạy từ cathode sang anode khi phân cực ngược với điện
áp là 8V. Tìm điện trở DC của diode?
ĐS 18,18 MΩ
2-5 Cho mạch ở hình 2-2. Khi chỉnh điện trở có giá trị 230 Ω thì đo được điện áp là 0,68 V.
Khi chỉnh điện trở có giá trị 150 Ω thì đo được điện áp là 0,69 V. Trong cá hai trường hợp,
nguồn áp DC cố định là 5 V.
a. Hỏi điện trở DC của diode là bao nhiêu ở mỗi lần đo...
1
BÀI TP
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT BÁN DN
1-1: Mt thanh Si mật độ electron trong bán dn thun
ni = 1.5x10
16
e/m
3
. Cho độ linh động ca electron l
trng lần t
n
= 0.14m
2
/vs
p
= 0.05m
2
/vs. Gi s
điện trường là đồng b trên toàn b thanh bán dn. Tính:
a) Vn tc electron t do và l trng
b) Mật độ dòng electron t do, l trng và mật độ dòng
tng
c) Điện dn suất và điện tr ca thanh bán dn
d) Dòng điện chy trong thanh bán dn
1-2: Mt thanh Si như hình 1 có mật độ electron trong bán
dn thun ni = 1.5x10
16
e/m
3
b kích thích cho đến khi mt
độ l trng 8.5x10
21
l/m
3
. Cho độ linh động ca
electron l trng lần lượt
n
= 0.14m
2
/vs
p
=
0.05m
2
/vs. Gi s điện trường là đồng b trên toàn b
thanh bán dn. Tính:
e) Vn tc electron t do và l trng
f) Mật độ dòng electron t do, l trng và mật độ dòng
tng
g) Đin dn suất và điện tr ca thanh bán dn
h) Dòng điện chy trong thanh bán dn
1-3: Mt chuyn tiếp PN silicon được to nên t bán dn loi P có N
A
= 10
23
acceptor/m
3
bán dn loi N có N
D
= 1.2x10
21
donor/m
3
. Tìm điện thế nhit và điện thế hàng rào ca
chuyn tiếp PN này 25
oC
1-4: Mt diode silicon có dòng bão hoà là 0.1pA 20
o
C. Tìm dòng qua diode khi nó được
phân cc thun 0.55V. Tính li dòng qua diode khi t = 100
o
C. Gi s m = 1.
1-5: Dòng phân cc thun trong chuyn tiếp PN là 1.5mA 27oC. Nếu Is = 2.4x10-14A và m
= 1, tìm điện áp phân cc thun.
1-6: Dòng thun trong mt chuyn tiếp PN là 22mA khi áp phân cc thun là 0.64V. Nếu VT
= 26mV và m = 1, tìm Is.
0.8cm
2cm
2cm
V = 20V
0.6cm
2cm
2cm
V = 15V
Bài tập cấu kiện điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cấu kiện điện tử - Người đăng: mtvo48
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập cấu kiện điện tử 9 10 847