Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chất điện ly axit bazo

Được đăng lên bởi mit0896
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI TAÄP OÂN LUYEÄN PHAÀN ÑIEÄN LY-AXIT – BAZÔ- LÔÙP 11 NAÂNG CAO- BIEÂN SOAÏN VAØ HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI : THAÀY BUØI
TAÂM- THPT BUOÂN MA THUOÄT-CELLPHONE:0914041165-HOME PHONE: 050220347-ADD: 410/6 PHAN BOÄI CHAÂU - BMT

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO.
1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng:
a dung dịch axit sunfuric trong nước.
b alcol etylic
c nước nguyên chất.
d dung dịch sacarozơ
2/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp:
Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là ...(1)... . .Những chất tan trong nước không phân li ra
ion gọi là ...(2)... Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là .....(3) ... Liên kết hoá học trong
chất điện ly là ..(4)....hoặc ..(5)..... Liên kết hoá học trong chất không điện li là ...(6) ..hoặc liên kết
..(7)...
a chất điện ly ; chất không điện ly ; sự điện ly ; ion , cộng hoá trị có cực ; không có cực
b chất không điện ly , chất điện ly , sự điện ly , cộng hoá trị
c chất điện ly ; ; sự điện ly ;chất không điện ly ; ion , cộng hoá trị có cực ; không có cực
d chất điện ly ; ion , sự điện ly ;chất không điện ly ; ion , cộng hoá trị có cực ; không có cực.
3/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước .Kết
luận nào dưới đây đúng :
a Cốc 1 có dung dịch màu lam , cốc 2 có dung dịch màu nâu, cốc 1 không dẫn điện , cốc 2 dẫn
điện do có sự điện ly.
b Cốc 1 có dung dịch màu nâu , cốc 2 có dung dịch màu lam, cốc 1 không dẫn điện , cốc 2 dẫn
điện do có sự điện ly.
c Cốc 1 có dung dịch màu nâu , cốc 2 có dung dịch màu lam, cốc 1 , cốc 2 dẫn điện do có sự điện
ly.
d Cốc 1 có dung dịch màu lam , cốc 2 có dung dịch màu nâu, cốc 1 không dẫn điện , cốc 2 dẫn
điện do có sự điện ly.
4/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) , dung dịch HCl trong nước (2). Kết luận nào sau đây đúng
a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp ;(2) dẫn điện do có sự điện ly.
b (1) ,(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện.
c (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly ,(2) dẫn điện do có sự điện ly.
d (1) không dẫn điện ,(2) dẫn điện do có sự điện ly.
5/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ ; b mol Mg2+ , c mol Cl- , và d mol NO3- . Biểu thức liên hệ giữa
các số a,b,c,d và giá trị của b khi a =0.01; c=0,01 , d= 0.03 là
a c+d-2a-2b= 0 b= 0,02
b 2a+ 2b = c+d , b= 0,005
c 2a+2b-c-d =0 ; b= 0,015
d 2a+2b - c-d=0 ; b=0,01
6/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0,1mol ; Al3+ : 0,2 mol ; Cl- ( x mol ) ; SO42- ( y mol ) . Khi cô cạn dung
dịch r...
BAØI TAÄP OÂN LUYEÄN PHAÀN ÑIEÄN LY-AXIT – BAZÔ- LÔÙP 11 NAÂNG CAO- BIEÂN SOAÏN VAØ HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI : THAÀY BUØI
TAÂM- THPT BUOÂN MA THUOÄT-CELLPHONE:0914041165-HOME PHONE: 050220347-ADD: 410/6 PHAN BOÄI CHAÂU - BMT
1
BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO.
1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng:
a dung dịch axit sunfuric trong nước. b alcol etylic
c nước nguyên chất. d dung dịch sacarozơ
2/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp:
Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là ...(1)... . .Những chất tan trong nước không phân li ra
ion gọi là ...(2)... Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gi là .....(3) ... Liên kết hoá học trong
chất điện ly là ..(4)....hoặc ..(5)..... Liên kết hoá học trong chất không điện li là ...(6) ..hoặc liên kết
..(7)...
a chất điện ly ; chất không điện ly ; sự điện ly ; ion , cộng hoá trị có cực ; không có cực
b chất không điện ly , chất điện ly , sự điện ly , cộng hoá trị
c chất điện ly ; ; sự điện ly ;chất không điện ly ; ion , cộng hoá trị có cực ; không có cực
d chất điện ly ; ion , sự điện ly ;chất không điện ly ; ion , cộng hoá trị có cực ; không có cực.
3/ Hoà tan đồng brommua o cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước .Kết
luận nào dưới đây đúng :
a Cốc 1 có dung dịch màu lam , cốc 2 dung dịch màu nâu, cốc 1 không dẫn điện , cốc 2 dẫn
điện do có sự điện ly.
b Cốc 1 có dung dịch màu nâu , cốc 2 dung dch màu lam, cốc 1 không dẫn điện , cốc 2 dẫn
điện do có sự điện ly.
c Cốc 1 có dung dịch màu nâu , cc 2 có dung dịch màu lam, cốc 1 , cốc 2 dẫn điện do có sự điện
ly.
d Cốc 1 có dung dịch màu lam , cốc 2 dung dịch màu nâu, cốc 1 không dẫn điện , cốc 2 dẫn
điện do có sự điện ly.
4/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) , dung dịch HCl trong nước (2). Kết luận nào sau đây đúng
a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp ;(2) dẫn điện do có sự điện ly.
b (1) ,(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện.
c (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly ,(2) dẫn điện do có sự điện ly.
d (1) không dẫn điện ,(2) dẫn điện do có sự điện ly.
5/ Trong một dung dịch amol Ca
2+
; b mol Mg
2+
, c mol Cl
-
, d mol NO
3
-
. Biểu thức liên hgiữa
các số a,b,c,d và giá trị của b khi a =0.01; c=0,01 , d= 0.03 là
a c+d-2a-2b= 0 b= 0,02 b 2a+ 2b = c+d , b= 0,005 c 2a+2b-c-d =0 ; b= 0,015
d 2a+2b - c-d=0 ; b=0,01
6/ Mt dung dịch có chứa Fe
2+
: 0,1mol ; Al
3+
: 0,2 mol ; Cl
-
( x mol ) ; SO
4
2-
( y mol ) . Khi cô cạn dung
dịch rồi làm khan đthu được muối khan thu được 46,9 gam chất rn. Vậy các giá trị của x , y lần lượt
là:
a 0,1 , 0,15 b 0,3 ; 0,2 c 0,15, 0,25 d 0,2 ; 0,3
7/ bốn dung dịch sau (1) : NaCl , (2) : Rượu Etylic , (3) : axit axetic ; (4) : Kalisunfat . đều nồng
độ mol/l là 0,1M .Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp:
a 4>1>3>2 b 1>2>3>4 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2
8/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì :
a
không đổi , k không đổi b
thay đổi , k thay đổi. c
không đổi , k thay đổi
d
thay đổi , k không đổi
9/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì :
a
không đổi , k thay đổi. b
thay đổi , k không đổi. c
thay đổi , k thay đổi.
d
không đổi , k không đổi.
Bài tập chất điện ly axit bazo - Trang 2
Bài tập chất điện ly axit bazo - Người đăng: mit0896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập chất điện ly axit bazo 9 10 557