Ktl-icon-tai-lieu

bài tập chất rắn và chất lỏng

Được đăng lên bởi My Duyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÊt r¾n vµ chÊt láng

Bµi 1. VËt r¾n tinh thÓ cã ®Æc tÝnh nµo sau ®©y?
A. Cã cÊu tróc tinh thÓ, cã tÝnh dÞ híng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
B. Cã cÊu tróc tinh thÓ, cã tÝnh ®¼ng híng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
C. Cã cÊu tróc tinh thÓ, cã tÝnh ®¼ng híng hoÆc dÞ híng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®inh.
D. Cã cÊu tróc m¹ng tinh thÓ, cã tÝnh ®¼ng híng hoÆc dÞ híng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
Bµi 2. VËt nµo sau ®©y kh«ng cã cÊu tróc tinh thÓ?
A. ChiÕc cèc thuû tinh. B. H¹t muèi ¨n.
C. Viªn kim c¬ng.
D. MiÕng th¹ch anh.
Bµi 3. Khi so s¸nh ®Æc tÝnh cña vËt r¾n ®¬n tinh thÓ vµ vËt r¾n v« ®Þnh h×nh, kÕt luËn nµo sau ®©y lµ
®óng?
A. VËt r¾n ®¬n tinh thÓ cã tÝnh dÞ híng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc x¸c ®Þnh cßn vËt
r¾n v« ®Þnh h×nh cã tÝnh ®¼ng híng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
B. VËt r¾n ®¬n tinh thÓ cã tÝnh ®¼ng híng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc x¸c ®Þnh, vËt r¾n
v« ®Þnh h×nh cã tÝnh dÞ híng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
C. VËt r¾n ®¬n tinh thÓ cã tÝnh ®¼ng híng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc x¸c ®Þnh,
vËt r¾n v« ®Þnh h×nh cã tÝnh dÞ híng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
D VËt r¾n ®¬n tinh thÓ cã tÝnh dÞ híng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc x¸c ®Þnh, vËt
r¾n v« ®Þnh h×nh cã tÝnh ®¼ng híng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
Bµi 4. Khi nãi vÒ m¹ng tinh thÓ ®iÒu nµo sau ®©y sai?
A. TÝnh tuÇn hoµn trong kh«ng gian cña tinh thÓ ®îc biÓu diÔn b»ng m¹ng tinh thÓ .
B. Trong m¹ng tinh thÓ, c¸c h¹t cã thÓ lµ ion d¬ng , ion ©m, cã thÓ lµ nguyªn tö hay ph©n tö.
C. M¹ng tinh thÓ cña tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu cã h×nh d¹ng gièng nhau.
D. Trong m¹ng tinh thÓ, gi÷a c¸c h¹t ë nót m¹ng lu«n cã lùc t¬ng t¸c, lùc t¬ng t¸c nµy cã t¸c
dông duy tr× cÊu tróc m¹ng tinh thÓ.
Bµi 5. C¸c vËt r¾n ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i nµo sau ®©y?
A. VËt r¾n tinh thÓ vµ vËt r¾n v« ®Þnh h×nh.
B. VËt r¾n dÞ híng vµ vËt r¾n ®¼ng híng .
C. VËt r¾n tinh thÓ vµ vËt r¾n ®a tinh thÓ .D. VËt v« ®Þnh h×nh vµ vËt r¾n ®a tinh thÓ.
Chän côm tõ thÝch hîp trong c¸c côm tõ sau
A. Tinh thÓ
B. §¬n tinh thÓ.
C. §a tinh thÓ
D. M¹nh tinh thÓ
§iÒn vµo chç trèng cña c¸c c©u 6,7 8, 9 vµ 10 cho ®óng ý nghÜa vËt lý.
Bµi 6. VËt r¾n ………………………….. Cã tÝnh ®¼ng híng.
Bµi 7. Viªn kim c¬ng lµ vËt r¾n cã cÊu tróc …………………..
Bµi 8. Mçi vËt r¾n ……..®Òu cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh
Bµi 9. NÕu mét vËt ®îc cÊu t¹o tõ nhiÒu tinh thÓ nhá liªn kÕt nhau mét c¸ch hçn ®én, ta nãi vËt r¾n
®ã lµ vËt r¾n……………. .
Bµi 10. C¸c vËt r¾n v« ®Þnh h×nh kh«ng cã cÊu tróc…………………...
Bµi 11. Díi t...
chÊt r¾n vµ chÊt láng
Bµi 1. VËt r¾n tinh thÓ cã ®Æc tÝnh nµo sau ®©y?
A. Cã cÊu tróc tinh thÓ, cã tÝnh dÞ híng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
B. Cã cÊu tróc tinh thÓ, cã tÝnh ®¼ng híng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
C. Cã cÊu tróc tinh thÓ, cã tÝnh ®¼ng híng hoÆc dÞ híng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®inh.
D. Cã cÊu tróc m¹ng tinh thÓ, cã tÝnh ®¼ng híng hoÆc dÞ híng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
Bµi 2. VËt nµo sau ®©y kh«ng cã cÊu tróc tinh thÓ?
A. ChiÕc cèc thuû tinh. B. H¹t muèi ¨n. C. Viªn kim c¬ng. D. MiÕng th¹ch anh.
Bµi 3. Khi so s¸nh ®Æc tÝnh cña vËt r¾n ®¬n tinh thÓ vµ vËt r¾n v« ®Þnh h×nh, kÕt luËn nµo sau ®©y lµ
®óng?
A. VËt r¾n ®¬n tinh thÓ cã tÝnh dÞ híng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc x¸c ®Þnh cßn vËt
r¾n v« ®Þnh h×nh cã tÝnh ®¼ng híng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
B. VËt r¾n ®¬n tinh thÓ cã tÝnh ®¼ng híng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc x¸c ®Þnh, vËt r¾n
v« ®Þnh h×nh cã tÝnh dÞ híng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
C. VËt r¾n ®¬n tinh thÓ cã tÝnh ®¼ng híng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc x¸c ®Þnh,
vËt r¾n v« ®Þnh h×nh cã tÝnh dÞ híng, cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
D VËt r¾n ®¬n tinh thÓ cã tÝnh dÞ híng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc x¸c ®Þnh, vËt
r¾n v« ®Þnh h×nh cã tÝnh ®¼ng híng, kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh.
Bµi 4. Khi nãi vÒ m¹ng tinh thÓ ®iÒu nµo sau ®©y sai?
A. TÝnh tuÇn hoµn trong kh«ng gian cña tinh thÓ ®îc biÓu diÔn b»ng m¹ng tinh thÓ .
B. Trong m¹ng tinh thÓ, c¸c h¹t cã thÓ lµ ion d¬ng , ion ©m, cã thÓ lµ nguyªn tö hay ph©n tö.
C. M¹ng tinh thÓ cña tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu cã h×nh d¹ng gièng nhau.
D. Trong m¹ng tinh thÓ, gi÷a c¸c h¹t ë nót m¹ng lu«n cã lùc t¬ng t¸c, lùc t¬ng t¸c nµy cã t¸c
dông duy tr× cÊu tróc m¹ng tinh thÓ.
Bµi 5. C¸c vËt r¾n ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i nµo sau ®©y?
A. VËt r¾n tinh thÓ vµ vËt r¾n v« ®Þnh h×nh. B. VËt r¾n dÞ híng vµ vËt r¾n ®¼ng híng .
C. VËt r¾n tinh thÓ vµ vËt r¾n ®a tinh thÓ .D. VËt v« ®Þnh h×nh vµ vËt r¾n ®a tinh thÓ.
Chän côm tõ thÝch hîp trong c¸c côm tõ sau
A. Tinh thÓ B. §¬n tinh thÓ. C. §a tinh thÓ D. M¹nh tinh thÓ
§iÒn vµo chç trèng cña c¸c c©u 6,7 8, 9 vµ 10 cho ®óng ý nghÜa vËt lý.
Bµi 6. VËt r¾n ………………………….. Cã tÝnh ®¼ng híng.
Bµi 7. Viªn kim c¬ng lµ vËt r¾n cã cÊu tróc …………………..
Bµi 8. Mçi vËt r¾n ……..®Òu cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh
Bµi 9. NÕu mét vËt ®îc cÊu t¹o tõ nhiÒu tinh thÓ nhá liªn kÕt nhau mét c¸ch hçn ®én, ta nãi vËt r¾n
®ã lµ vËt r¾n……………. .
Bµi 10. C¸c vËt r¾n v« ®Þnh h×nh kh«ng cã cÊu tróc…………………...
Bµi 11. Díi t¸c dông cña ngo¹i lùc, sù thay ®æi h×nh d¹ng vµ kÝch thíc cña vËt r¾n ®îc gäi lµ :
A. BiÕn d¹ng kÐo. B. BiÕn d¹ng nÐn.
C. BiÕn d¹ng ®µn håi hoÆc biÕn d¹ng dÎo. D. BiÕn d¹ng c¬.
Bµi 12. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ hÖ sè ®µn håi k ( hay ®é cøng ) cña thanh thÐp? ( S :
tiÕt diÖn ngan, l
0
®é dµi ban ®Çu cña thanh ).
A. TØ lÖ thuËn víi S , tØ lÖ thuËn víi l
0
. B. TØ lÖ thuËn víi S, tØ lÖ nghÞch víi l
0
.
C. TØ lÖ nghÞch víi S, tØ lÖ thuËn víi l
0
. D. TØ lÖ nghÞch víi S , tØ lÖ nghÞch víi l
0
.
Bµi 13. Mét thanh r¾n h×nh trô trßn cã tiÕt diÖ S, ®é dµi ban ®Çu l
0
, lµm b»ng chÊt cã suÊt ®µn håi E,
biÓu thøc nµo sau ®©y cho phÐp x¸c ®Þnh hÖ sè ®µn håi ( k ) cña thanh?
A. k = ES l
0
B. k = E
S
l
0
C. k = E
0
l
S
D. k =
E
Sl
0
Chän côm tõ thÝch hîp trong c¸c côm tõ sau:
A. KÐo B. NÐn C. C¾t D. Uèn
§Ó ®iÒn vµo chç trèng cña c¸c c©u 4,5, 6, 7 vµ 8.
Bµi 14. Mét thanh r¾n bÞ biÕn d¹ng ..........khi mét ®Çu thanh ®îc gi÷ cè ®Þnh, cßn ®Çu kia cña
thanh chÞu t¸c dông cña mét lùc vu«ng gãc víi trôc cña thanh lµm thanh bÞ cong ®i.
Bµi 15. Khi thanh r¾n chÞu t¸c dông cña hai lùc ngîc híng lµm cho c¸c tiÕt diÖn tiÕp gi¸p nhau cña
thanh trît song song víi nhau, ta nãi thanh bÞ biÕn d¹ng...............
Bµi 16. Mét thanh r¾n bÞ biÕn d¹ng sao cho chiÒu dµi ( theo ph¬ng cña lùc ) t¨ng cßn chiÒu réng
( vu«ng gãc víi ph¬ng cña lùc ) gi¶m, ta nãi thanh r¾n bÞ biÕn d¹ng...............
Bµi 17. Mét thanh r¾n bÞ biÕn d¹ng........... .khi hai ®Çu thanh chÞu t¸c dông cña hai lùc ngîc híng
lµm gi¶m ®é dµi ( theo ph¬ng cña lùc ) vµ lµm t¨ng tiÕt diÖn cña thanh.
Bµi 18. Trªn thùc tÕ, ngêi ta thêng thay thanh ®Æc chÞu biÕn d¹ng.......... b»ng èng trßn, thanh cã
d¹ng ch÷ I hoÆc ch÷ T.
Bµi 19. Treo mét vËt cã khèi lîng m vµo mét lß xo cã hÖ sè ®µn håi 100N/m th× lß xo d·n ra 10cm.
Khèi lîng m nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y?
A. m =10g B. m = 100g. C. m = 1kg. D. m = 10kg
Bµi 20. Mét sîi d©y b»ng ®ång thau dµi 1,8m cã ®êng kÝnh 0,8mm. khi bÞ kÐo b»ng mét lùc 25N th×
nã d·n ra mét ®o¹n b»ng 4mm. SuÊt Y- ©ng cña ®ång thau lµ :
A. E = 8,95. 10
9
Pa. B. E = 8,95. 10
10
Pa. C. E = 8,95.10
11
Pa. D. E = 8,95. 10
12
Pa
1
bài tập chất rắn và chất lỏng - Trang 2
bài tập chất rắn và chất lỏng - Người đăng: My Duyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập chất rắn và chất lỏng 9 10 378