Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chọn lọc tổng hợp về vô cơ và hữu cơ

Được đăng lên bởi Siêu Linhh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP HÓA HỌC TUẦN 1
1. Dạng 1: Vô cơ

Bài 1: ( bài tập nhận biết) Nêu cách nhận biết các dung dịch NaOH,

H2

S

O4

, BaC

l2

,

NaCl chỉ bằng dung dịch phenolphthalein.
Bài 2: ( bài tập nhận biết dung dịch) Có một dung dịch chứa 4 chất tan gồm
NO
¿
Fe ¿ ),
¿

NH 4 NO 3

và

HNO3

NaNO3

,

. Hãy nhận biết sự có mặt của các chất trên trong dung

dịch.
Bài 3: ( bài tập giải bằng PTHH) Hỗn hợp X chứa Fe, Al và Cu. Cho 17,4g hỗn hợp X vào
500ml dd HCL dư, khấy kĩ để các PƯ xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và mg chất rắn
không tan A. Cho dd Y tác dụng vừa đủ với 2 lít dung dịch NaOH 0,5M thì thu được lượng
kết tủa lớn nhất. Lọc, tách kết tủa, nung hoàn toàn trong không khí đến khối lượng không đổi
thu được 18,2g chất rắn. Hòa tan hoàn toàn chất rắn A bằng dung dịch axit sunfuric đặc nóng
thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Tính nồng độ mol của dung dịch Y và thành phần phần trăm
các chất trong hỗn hợp X.
Bài 4: Hòa tan 6,2g natri oxit vào 193,8ml nước ( D=1g/ml) thu được dung dịch A. Lấy

1
2

dung dịch A cho tác dụng với 200g dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch B. Dung dịch B
có thể hòa tan được nhôm không? Nếu được thì được bao nhiêu gam? Tính nồng độ các chất
trong dung dịch B.

Bài 5: Cho 1,96g bột sắt vào 500ml dung dịch chứa

AgNO 3

NO
¿
và Cu¿ một thời gian thu
¿

được chất rắn A và dung dịch B. Cho A tác dụng với lượng dư dung dịch HCl loãng, thấy
thoát ra 113ml khí hidro (đktc) và còn lại là 3,44g chất rắn gồm 2 kim loại. Cho dung dịch
NaOH dư vào dung dịch B, Sau PƯ hoàn toàn thu được kết tủa D. Lọc lấy kết tủa D trong
không khí đến khi khối lượng không đổi thu được 3,2g hỗn hợp 2 oxit. Tính nồng độ mol của
các muối trong dung dịch ban đầu.
2. Dạng 2: Hữu cơ

Bài 1: Viết các CTCT của những chất sau và học thuộc:
1.

CH 4

2.

C2 H 6 : Etan

: Metan

3.

C3 H 8 : Propan

4.

C 4 H 10

5.

C5 H 12 : Pentan

6.

C6 H 14

7.

C7 H 16 : Heptan

8.

C8 H 16

9.

C 9 H 20 : Nonan

10.

C10 H 22

: Butan

: Hexan

: Octan

: Decan

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A chỉ chứa 2 nguyên tố thu được 11g
6,75g nước.
a) A là chất hữu cơ hay vô cơ? Vì sao?
b) Tính tỉ lệ số nguyên tử của hai nguyên tố trong phân tử chất A.
1.

Liên kết đơn:
2.

HỌC THUỘC

Cn H 2 n+2 :

có nhánh
{không
có nhánh

Cn H 2 n :

{

{

mạch không nhánh
mạchcó nhánh
vịtrí liên kết đôi
số cạnh bằng số nguyên tử C
mạchvòng : chỉ 1liên kết đơn:
số cạnh giảm dần
vị trí nhómthế

3.

mạch hở :1liên kết đôi:

{

Cn H 2 n−2 :

{

{

mạchhở :một liên kết 3 : không có nhánh
có ...
BÀI TẬP HÓA HỌC TUẦN 1
1. Dạng 1: Vô cơ
Bài 1: ( bài tập nhận biết) Nêu cách nhận biết các dung dịch NaOH,
H
2
S
O
4
, BaC
l
2
,
NaCl chỉ bằng dung dịch phenolphthalein.
Bài 2: ( bài tập nhận biết dung dịch) Có một dung dịch chứa 4 chất tan gồm
NaNO
3
,
NO
¿
Fe ¿
¿
),
NH
4
NO
3
HNO
3
. Hãy nhận biết sự có mặt của các chất trên trong dung
dịch.
Bài 3: ( bài tập giải bằng PTHH) Hỗn hợp X chứa Fe, Al và Cu. Cho 17,4g hỗn hợp X vào
500ml dd HCL dư, khấy kĩ để các PƯ xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và mg chất rắn
không tan A. Cho dd Y tác dụng vừa đủ với 2 lít dung dịch NaOH 0,5M thì thu được lượng
kết tủa lớn nhất. Lọc, tách kết tủa, nung hoàn toàn trong không khí đến khối lượng không đổi
thu được 18,2g chất rắn. Hòa tan hoàn toàn chất rắn A bằng dung dịch axit sunfuric đặc nóng
thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Tính nồng độ mol của dung dịch Y và thành phần phần trăm
các chất trong hỗn hợp X.
Bài 4: Hòa tan 6,2g natri oxit vào 193,8ml nước ( D=1g/ml) thu được dung dịch A. Lấy
1
2
dung dịch A cho tác dụng với 200g dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch B. Dung dịch B
có thể hòa tan được nhôm không? Nếu được thì được bao nhiêu gam? Tính nồng độ các chất
trong dung dịch B.
Bài 5: Cho 1,96g bột sắt vào 500ml dung dịch chứa
AgNO
3
một thời gian thu
được chất rắn A và dung dịch B. Cho A tác dụng với lượng dư dung dịch HCl loãng, thấy
thoát ra 113ml khí hidro (đktc) và còn lại là 3,44g chất rắn gồm 2 kim loại. Cho dung dịch
NaOH dư vào dung dịch B, Sau PƯ hoàn toàn thu được kết tủa D. Lọc lấy kết tủa D trong
không khí đến khi khối lượng không đổi thu được 3,2g hỗn hợp 2 oxit. Tính nồng độ mol của
các muối trong dung dịch ban đầu.
2. Dạng 2: Hữu cơ
Bài 1: Viết các CTCT của những chất sau và học thuộc:
1.
CH
4
: Metan
2.
C
2
H
6
: Etan
Bài tập chọn lọc tổng hợp về vô cơ và hữu cơ - Trang 2
Bài tập chọn lọc tổng hợp về vô cơ và hữu cơ - Người đăng: Siêu Linhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập chọn lọc tổng hợp về vô cơ và hữu cơ 9 10 641