Ktl-icon-tai-lieu

bài tập chương 1

Được đăng lên bởi haile10121995
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B11

Xét sự cân bằng của dầm, ta có:

P
Y A =Y B = +qa
2
C1: PHƯƠNG PHÁP MẶT CẮT
Trên AC, xét sự cân bằng phía bên trái mặt cắt 1-1:

{

0≤z ≤a

N z=0
P
Q y =Y A −q × z= =qa−qz
2
z P
q
M x =Y A × z−qz × = +qa z − z 2
2
2
2

(

)

Trên BC, xét sự cân bằng phía bên phải mặt cắt 2-2:

a≤ z≤2a

{

N z =0
P
Q y =Y B−q × ( 2 a−z ) = =qa−q ( 2 a−z )
2
2 a−z P
q
2
M x =Y A × ( 2 a−z )−q ( 2 a−z ) ×
= +qa ( 2 a−z )− ( 2 a−z )
2
2
2

(

)

C2: ĐIỂM ĐẶC BIÊT
Tải trọng đối xứng qua C

→ biểu đồ Q y phản xứng qua C và

Lực tập trung P đặt ở C

biểu đồ

Q y có bước nhảy tại C.

Trên AC:

{

P
( AC)
Q A = + qa
2
(AC)
M A =0

;

{

P
2
P+
qa
)
M (AC
a
A =
2

C3: CỘNG TÁC DỤNG

Q(AC)
=
C

M x đối xứng qua C.

B18

Xét sự cân bằng của dầm, ta có:

{

q0l
6
q0 l
Y B=
3

Y A=

C1: Phương pháp mặt cắt:
Xét sự cân bằng phía bên trái mặt cắt 1-1:

{

N z=0
z q0l q0 2
Q y =Y A −q ( z ) × =
− z
2 6 2l
q 0 z 2 z q0 l
q
M x =Y A × z−
× =
z− 0 z3
2l
2 6
6

Phương pháp điểm đặc biệt:

q ( z )=

q0
z là hàm bậc 1
l

→ Biểu đồ Q y có dạng bậc 2 và M x có dạng bậc 3

Q A=

q0l
q l
;Q B= 0
6
3

...
B11
t sự cân bằng của dầm, ta có:
Y
A
=Y
B
=
P
2
+qa
C1: PHƯƠNG PHÁP MẶT CẮT
Trên AC, xét sự cân bằng phía bên trái mặt cắt 1-1:
0 z a
{
N
z
=0
Q
y
=Y
A
q × z=
P
2
=qaqz
M
x
=Y
A
× zqz ×
z
2
=
(
P
2
+qa
)
z
q
2
z
2
Trên BC, xét sự cân bằng phía bên phải mặt cắt 2-2:
a z 2 a
bài tập chương 1 - Trang 2
bài tập chương 1 - Người đăng: haile10121995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập chương 1 9 10 108