Ktl-icon-tai-lieu

bài tập chương 3

Được đăng lên bởi tramphamptpt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập chương 3
1/Tính khối lượng Mol của:
+ Đơn chất KL: MFe = ...............
+ Đơn chất PK: MO = ................
+ Hợp chất: MCuSO4 =...............
+Hợp chất :M AgNO3 =…………..
+Đơn chất KL: MMn=……….... +Đơn chất PK: Ms =…………..
+Đơn chất Kl: MZn =…………..
+Hợp chất :M BaSO4 =…………..
+Hợp chất : M H2SO4 =…………...
+Hợp chất :M FeCl3 =……………
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/Tính số Mol của các chất trong các trường hợp sau:
a) 1,8.10 24 phân tử NaCl
b) 3,6.10 22 phân tử sắt
c) 6.10 21 phân tử C12H22O11 d) 9.10 22 phân tửAg
e) 1,2.10 22 phân tử H2SO4
f) 9,6.10 23 phân tử nhôm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/Tính số hạt vi mô trong các trường hợp sau:
a) 0,1 mol Cu
b) 0,3 mol NaCl
c) 0,45 mol HCl d) 0,06 mol Na2CO3
e) 0,08 mol CuSO4
f) 0.075 mol NaOH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/Tính số mol của các chất trong các trường hợp sau:
a) 18g CuO
b) 40g Fe2(SO4)
c) 22,2g CaCl2 d) 8g NaOH
e) 19,6g H2SO4
f) 68,4g C12H22O11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5/Tính thể tích của:
a) 0,1 mol khí CO2
b) 0,1 mol khí SO2
c) 0,2 mol khí CH4
d) 4,4g khí N2O e) 4,8g khí Oxi
f) 3,4g khí NH3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6/a : Hợp chất X chứa 3,6g Cacbon, 0,8g Hiđrô, 4,8g Oxi. Tìm công thức hóa học của X biết dX/H=
46
b: Hợp chất X chứa 50% khối lượng là lưu huỳnh còn lại là Oxi.Tìm công thức hóa học của hợp chất
X.
c: Đốt cháy 3g 1 chất X thu được 4,48 l khí CO2 và 5,4g khí H2O.
a) X chứa những nguyên tố nào?
b) Tìm công thức hóa học của X biết dX/H = 15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7/ 1: Đốt cháy 6g 1 chất X thu được 4,48 l khí Co2 và 3,6g nước.
a) X chứa nguyên tố hóa học nào?
b) Tìm công thức hóa học của X biết rằng dX/H = 30
2: Tìm khối lượng của:
a) 0,1 mol Al; 0,2 mol Fe ; 0,5 mol Cu b) 0,1 mol NaOH ; 0,2 mol HCl ; 0,5 mol H2SO4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
Bài tập chương 3
1/Tính khối lượng Mol của:
+ Đơn chất KL: MFe = ...............
+ Đơn chất PK: MO = ................
+ Hợp chất: MCuSO4 =...............
+Hợp chất :M AgNO3 =…………..
+Đơn chất KL: MMn=……….... +Đơn chất PK: Ms =…………..
+Đơn chất Kl: MZn =…………..
+Hợp chất :M BaSO4 =…………..
+Hợp chất : M H2SO4 =…………...
+Hợp chất :M FeCl3 =……………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
2/Tính số Mol của các chất trong các trường hợp sau:
a) 1,8.10 24 phân tử NaCl
b) 3,6.10 22 phân tử sắt
c) 6.10 21 phân tử C12H22O11 d) 9.10 22 phân tửAg
e) 1,2.10 22 phân tử H2SO4
f) 9,6.10 23 phân tử nhôm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
3/Tính số hạt vi mô trong các trường hợp sau:
a) 0,1 mol Cu
b) 0,3 mol NaCl
c) 0,45 mol HCl d) 0,06 mol Na2CO3
e) 0,08 mol CuSO4
f) 0.075 mol NaOH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
bài tập chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập chương 3 - Người đăng: tramphamptpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập chương 3 9 10 679